Heder6 1

Header6 0


ПЛАН РОБОТИ 

ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

на 2020-2021 навчальний рік

 № п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1

Провести організаційну настановчу виробничу нараду факультету перед початком навчального року

31.08.20

Декан

 

2.

Обговорити і затвердити на засіданні Ради план роботи факультету

18.06.20

Декан

 

3.

Скласти розклад занять, графік навчального процесу на І - II семестр 2020-2021 н. р.

до 31.08.20

Заст. декана з навч. роботи

 

4.

Провести збори факультету, присвячені посвяті першокурсників у студенти, організовано вручити їм залікові книжки, ознайомити з організацією освітньої роботи на факультеті

31.08.20

Декан,

заступники

 

5.

Перший день навчального року розпочати зі вступної лекції

01.09.20

Декан, провідні фахівці факультету

 

6.

Перевірити контингент студентів денної форми навчання на початок навчального року

до 01.09.20

Секретар факультету

 

7.

Підготувати журнали обліку роботи академгруп та іншу документацію первинного обліку проведеної роботи

до 07.09.20

Заст. декана з навч. роботи, секретар факультету

 

8.

Призначити кураторів І курсу, уточнити склад кураторів на II-ІV курсах, в магістратурі

до 08.09.20

Декан

 

9.

Проводити наради кураторів академгруп з питань поліпшення   навчальної, виховної роботи та дисципліни студентів.   Періодично заслуховувати звіти кураторів академгруп на засіданнях Ради факультету або щотижневих нарадах-«планерках»

Двічі на семестр

Деканат, заст. декана з вих. роботи

 

10.

Подати в навчальний відділ списки академічних груп І курсу

до 12.09.20

Секретар деканату

 

11.

Призначити старост 1 курсу та магістратури

до 05.09.20

Декан, заст. декана з вих. роботи

 

12

Провести батьківські збори батьків студентів 1-го курсу

листопад 2020 р.

Деканат

 

13.

Призначити стипендії студентам згідно до існуючого положення: - на І півріччя

                     -   на II півріччя

до 01.09.20

до 05.02.20

Деканат,

студдеканат

 

14.

Організувати поселення студентів в гуртожиток.

до 02.09.20

Заст. декана з вих. роботи

 

15.

Уточнити склад вченої ради факультету, представників факультету у вченій раді університету

до 16.09.20

Декан

 

16.

Перевірити і затвердити розподіл академічного навантаження на кафедрах

Впродовж серпня - вересня 2020

Зав. кафедр, декан, заст. декана з навч. роботи

 

17.

Провести організаційно-інструктивні збори студентів І курсу та магістратури

до 09.09.20

Заст. декана з навч. роботи

 

18.

Ознайомитись з особовими справами студентів перших курсів

Впродовж вересня

Куратори

 

19.

Провести вибори членів студентської ради факультету

вересень 2020 р.

Деканат, заст. декана з вих. роботи

 

20.

Проводити курсові збори студентів за підсумками освітньої роботи за семестр

Щосеместрово

Декан, заступники декана з навчально - метод. та виховної роботи, студ. рада

 

21.

Проводити наради старост академгруп з поточних питань організації освітнього процесу та вдосконалення обліку роботи (ведення журналів, відвідування занять)

Щосереди

Деканат, заст. декана з вих. роботи, студдеканат

 

22.

Постійно проводити наради керівників підрозділів та громадських організацій факультету

Щовівторка

Декан

 

23.

Систематично проводити контроль за роботою кафедр факультету, відвідувати їх засідання

Щосеместрово

Декан, заст. декана з навч. роботи

 

24.

 Проводити атестацію знань студентів та аналіз їх успішності

Листопад 2020 р., квітень 2021 р.

Заст декана з навч. роботи, куратори, старости

 

25.

Скласти повний перелік екзаменів і заліків посеместрово, помістити їх на дошці оголошень

Вересень 2020 р.

Заст. декана з навч. роботи

 

26.

Скласти графіки контролю за самостійною та індивідуальною роботою студентів

Вересень 2020 р.

Заст. декана з навч. роботи

 

27.

Скласти розклад семестрових екзаменів: - на І семестр

                                                                   - на II семестр

до 01.12.20

до 01.05.21

Заст. декана з навч. роботи

 

28.

Організувати проведення практик згідно графіка

Впродовж року

Заст. декана з організації пед. практик

 

29.

Систематично повідомляти батькам результати сесії студентів

Січень, червень

Куратори, заст. декана з навч. роботи

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.

Затвердити робочі навчальні плани з урахуванням нових вимог

Вересень 2020 р.

Декан, заст. декана з навч. роботи

 

2.

Працювати над удосконаленням робочих навчальних планів, примножувати методичне забезпечення їх реалізації

Постійно

Зав. кафедрами

 

3.

Запрошувати провідних вчених для проведення занять

Впродовж року

Зав. кафедрами

 

4.

 

Кафедрам факультету постійно працювати над уточненням і удосконаленням постійної моделі та кваліфікаційних вимог до вчителя початкової школи

Постійно

Зав. кафедрами, викладачі факультету

 

5.

Провести збори в академічних групах І курсу з роз’ясненням особливостей навчання в умовах кредитно-трансферної  системи організації навчального процесу

Вересень, жовтень

2020 року

Деканат, куратори

 

6.

 

3 метою осучаснення навчання переглянути та оновити навчальні програми з основних дисциплін згідно вимог КМСОНД

Вересень 2020 р.

Зав. кафедрами, викладачі факультету

 

7.

 

3 метою вдосконалення навчального процесу та його

Постійно

Зав. кафедрами

 

методичного забезпечення запровадити практику проведення спільних засідань кафедр факультету із загально-університетськими кафедрами та вчителями шкіл

 

 

 

8.

Контролювати виконання графіку проведення відкритих занять та взаємовідвідування викладачів факультету

Постійно

Зав. кафедрами

 

9.

Продовжувати розробку методичного забезпечення навчальних дисциплін

Постійно

Зав. кафедрами

 

10.

Практикувати виставки кращих магістерських і курсових робіт, матеріалів навчально-виховних практик студентів тощо

Періодично

Зав. кафедрами, викладачі

 

11.

Спрямувати роботу викладачів на навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх вчителів початкової школи  в умовах кредитно-трансферної системи

Постійно

Зав. кафедрами

 

12.

Організувати обмін досвідом роботи, узагальнювати досвід роботи кращих викладачів університету, інших ЗВО, методистів та впроваджувати його в освітній процес з метою підвищення якості підготовки вчителів початкової школи

Постійно

Зав. кафедрами

 

13.

Спрямувати роботу викладачів і студентів на виготовлення наочних посібників і на розробку методичних рекомендацій для вчителів сільських шкіл

Впродовж року

Зав. кафедрами, викладачі

 

 

14.

Провести на всіх курсах деканські та ректорські контрольні роботи, обговорити їх результати на раді факультету

1 раз на рік

Заст. декана з навч. роботи

 

15.

Кафедрам і раді факультету працювати над засобами і шляхами підвищення якості підготовки вчителів на факультеті

Постійно

Декан, зав. кафедрами

 

16.

 

Ознайомити студентів з найновішими ідеями педагогіки, які знаходять своє втілення у світовій і вітчизняній освіті, нові     педагогічні технології, що передбачають максимальне врахування індивідуальних особливостей індивіда

Впродовж року

 

Зав. кафедрами, викладачі кафедр

 

 

III. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

1.

Створити студентські наукові гуртки та проблемно-пошукові групи, скласти плани і тематику їх роботи, затвердити особовий склад студентів та наукових керівників

До жовтня 2020 р.

Заст. декана з наук. роботи, зав. кафедрами

 

2.

Скласти план проведення науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів на 2020-2021 н. р.

До червня 2020 р.

Зав. кафедрами, заст. декана з наукової роботи

 

3.

Розробити заходи до відзначення Дня науки

До квітня 2020 р.

Зав. кафедрами, заст. декана з наукової роботи

 

4.

 

Забезпечити контроль за виконанням планів науково-дослідної роботи викладачів і студентів, заслухати звіти кафедр (січень) і звіти аспірантів на раді факультету та засіданнях кафедр

Постійно

Декан, зав. кафедрами, заст. декана з наукової роботи

 

5.

Кафедрам факультету затвердити теми магістерських робіт і їх виконавців та подати у деканат для затвердження на раді факультету

Вересень 2020 р.

Зав. кафедрами

 

6.

Підготувати наукові роботи студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Провести перший тур конкурсу

Листопад - січень

Зав. кафедрами, заступник декана з наукової роботи

 

7.

 

Видавати збірник наукових праць викладачів факультету початкової освіти

1 раз в 2 роки

Декан, заст. декана з наук. роботи,

 

8.

Провести студентську олімпіаду із фахових дисциплін на  факультеті

Лютий 2021 р.

Зав. кафедрами, викладачі фахових дисциплін

 

9.

Посилити видавничу діяльність професорсько-викладацького складу факультету

Впродовж року

Кафедри факультету

 

10.

Організація наукових досліджень у контакті з іншими підрозділами

Впродовж року

Заст. декана з наук. роботи

 

11.

Забезпечити участь студентів та викладачів у роботі звітної науково-практичної конференції

Травень 2021 р.

Зав. кафедрами, заст. декана з наук. роботи

 

 

12.

На засіданнях кафедр та радах факультету регулярно заслуховувати питання підвищення професійного рівня викладачів

Постійно

 

Зав. кафедрами, декан

 

 

13.

Направляти викладачів факультету на стажування (згідно графіку)

Впродовж року

 

Зав. кафедрами

 

 

14.

Підготувати студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта»

Жовтень2020 - березень 2021

 

Зав. кафедрами,

викладачі, заст.

декана з наук. роботи

 

15.

Підготувати та відрядити на Всеукраїнську олімпіаду зі спеціальності «Початкова освіта» студентів переможців І туру олімпіади

Березень-квітень 2021 р.

Зав. кафедрами

 

IV. ВИХОВНА РОБОТА

1.

Провести традиційну посвяту у студенти першокурсників

31.08.2020

Деканат,

заст. декана з вих. роботи, викладачі

 

2.

Організувати відвідування першокурсниками музею університету та пам’ятних місць м. Умані

Впродовж року

Куратори

 

3.

Провести збори з батьками студентів-першокурсників з питань адаптації до нових умов навчання.

Листопад 2020 р.

Деканат, заст. декана з вих. роботи, викладачі, куратори

 

4.

Організувати і провести презентацію першокурсників

Жовтень-листопад 2020 р.

Деканат, заст. декана з вих. роботи, куратори

 

5.

Забезпечувати участь студентів у традиційних виховних заходах: педмайстерності, вечорі гумору, пам’ятних дат тощо

За графіком роботи

Деканат,

 заст. декана з вих. роботи, куратори, викладачі, студенти

 

6.

Проводити роботу із студентами про дотримування ними правил проживання та поведінки в гуртожитку

Впродовж року

Заст. декана з вих. роботи, куратори

 

7.

Залучати студентів до впорядкування аудиторій, закріплених територій, виховувати у студентів патріотизм, почуття любові до України, її мови, культури, здобутків

Впродовж

Деканат,

заст. декана з вих. роботи, куратори, викладачі, студенти

 

V. ЗМІЦНЕННЯ І РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

1.

Проводити інвентаризацію наявного обладнання, списання застарілого і передачу ще придатного для користування

Впродовж року

 

Зав. кафедрами

 

2.

Поповнювати матеріально-технічну базу кафедр необхідними приладами та обладнанням у відповідності з новими потребами

Впродовж року

 

Зав. кафедрами

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ

1.

Здійснювати систематичний контроль за аудиторною,  самостійною та індивідуальною роботою студентів, керуючись нормативними актами МОН України

Постійно

Декан,

зав. кафедрами

 

2.

Контроль за освітнім процесом на факультеті здійснювати шляхом відвідування занять, виховних заходів деканом факультету, зав. кафедрами, шляхом взаємовідвідування занять викладачами, проведення відкритих занять з наступним аналізом тощо

Постійно

Декан,

зав. кафедрами

 

3.

З цією метою:

- декану, зав. кафедрами відвідати заняття кожного викладача;

- зав. кафедрами виконувати контрольні відвідування занять;

- викладачам здійснювати взаємовідвідування занять по кафедрі, провести відкриті заняття

Впродовж року

Декан,

зав. кафедрами,

викладачі

 

4.

На засіданнях ради факультету, засіданнях кафедр:

- здійснювати обговорення методичних аспектів організації та керівництва самостійною роботою студентів;

- аналізувати якість самостійної роботи студентів у світлі результатів екзаменаційних сесій

Згідно плану

Заст. декана

з навч. роботи

 

 

5.

На кафедрах спланувати та погодити з деканатом проведення контрольних робіт, колоквіумів, к-сть годин сам. роботи, підготовку рефератів, проведення консультацій, співбесід .

Вересень

 

Деканат, зав. кафедрами

 

 

6.

Дбати про поліпшення матеріально-технічних умов самостійної роботи студентів, організувати проведення практичних занять для першокурсників, які б полегшували їм

користування бібліотекою та роботою з книгою

Постійно

 

Заст. декана з вих.

роботи, зав.кафедрами, куратори,

директор наукової бібліотеки

 

7.

Скласти списки обов'язкової і додаткової літератури з усіх дисциплін кафедр і довести їх до відома студентів

Вересень 2020 р., лютий 2021 р.

 

Зав. кафедрами, викладачі

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК

1.      

Удосконалювати форми організації та проведення навчальних і виробничих практик, заслуховувати на раді факультету їх підсумки

Впродовж року

Деканат, зав. практикою

 

2.      

Скласти графік проведення педагогічних практик на 2020 - 2021 н. р.

Вересень 2020 р.

Зав. практикою, зав. кафедрами

 

3.      

Поновити документацію педагогічних практик на 2020 – 2021  н. р.

Вересень 2020 р.

Зав. практикою

 

4.      

Провести настановчі конференції з запланованих педагогічних практик

Згідно навч. плану

Деканат, зав. практикою

 

5.      

Провести методичну нараду з питань проведення психодіагностичної, психокорекційної та профорінтаційної практик

Впродовж року

Зав. практикою

 

6.      

Контролювати хід проходження практик та провести підсумкові конференції за наслідками практик і їх захист. Результати практик обговорити на засіданнях кафедр та ради факультету, зборах факультету

Згідно планів засідань

Деканат, кафедри

 

7.      

Удосконалювати методику організації педпрактики на основі вивчення досвіду інших закладів освіти

Впродовж року

Зав. практикою

 

VIII. РОБОТА НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛІ

 

1.

Кафедрам спланувати навчальне навантаження викладачів так,    щоб залучити до роботи на заочному відділі найдосвідченіших з них

Вересень 2020 р.

 

Зав. кафедрами

 

 

2.

Взяти участь в удосконаленні змісту навчання на заочному відділі через перегляд робочих програм, планів, підготовку методичних посібників для студентів-заочників

Впродовж року

Зав. кафедрами

 

 

3.

Провести збори студентів-заочників з питань успішного виконання плану у міжсесійний період

Січень, 2021

Декан, методист заочного відділу

 

4.

Обговорити на раді факультету і засіданнях кафедр підсумки сесії та хід міжсесійних занять на заочному відділі

Раз в семестр

Деканат, методист заочного відділу

 

IX. ЗВ'ЯЗОК ФАКУЛЬТЕТУ ІЗ ШКОЛАМИ І ОРГАНАМИ ОСВІТИ

1.

Налагодити діяльність кафедр у школах міста та району

Впродовж року

Зав. кафедрами

 

2.

Виступати з доповідями та повідомленнями на серпневих і січневих педагогічних нарадах міста та району

Постійно

Зав. кафедрами, викладачі

 

3.

Організувати зустрічі студентів з вчителями міста, району, області, залучати їх до проведення підсумкових конференцій з педпрактики, церемоній першого та останнього дзвінків, посвяти першокурсників в студенти, випускних вечорів

Постійно

Студ. декан, зав. кафедрами

 

4.

Надавати допомогу школам в організації роботи наукових  гуртків, факультативів, олімпіад, конкурсів

Постійно

Студ. декан, зав. кафедрами

 

5.

Під час проведення педпрактики продовжувати вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду. Висвітлювати його через періодичні видання факультету

Постійно

Зав. практикою, керівники практик

 

6.

Участь викладачів факультету в роботі творчих груп вчителів міста та району

Впродовж року

Зав. кафедрами

 

7.

Залучати вчителів міста та району до участі в науково-методичних конференціях факультету

Впродовж року

Деканат, заст. декана з наук. роботи,

зав. кафедрами

 

8.

Підтримувати тісні зв’язки з випускниками факультету та надавати допомогу вчителям-стажистам

Впродовж року

Деканат, зав. кафедрами, викладачі

 

X. ПІДГОТОВКА ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

1.

На кафедрах провести попередній розподіл академічного навантаження між викладачами на 2020 - 2021 н. р.

Червень, 2020

Заст. декана з навч. роботи,

зав. кафедрами

 

2.

Організувати роботу по забезпеченню нового набору студентів. З цією метою:

- підготувати і розіслати в школи та педагогічні коледжі листи-запрошення та оголошення з умовами вступу до університету;

- забезпечити виїзд викладачів в райони Черкаської та прилеглих областей для проведення профорієнтаційної роботи серед молоді;

- спланувати роботу викладачів на вступних екзаменах

 

 

 

Впродовж року

 

 

 

 

Травень 2020 р.

 

 

 

Декан

 

 

 

 

Зав. кафедрами

 

3.

Дати замовлення в АГЧ на ремонт приміщень факультету і кафедр

Червень, 2020

Деканат

 

4.

Організувати поселення в гуртожиток

 

Серпень, 2020

Деканат

 

 

 

 

Reklama2021