Heder6 1

Header6 0


Неформальна та/або інформальна освіта

Неформальна освіта – освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

(Закон України «Про освіту»)

 

Інформальна освіта (самоосвіта) – освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

(Закон України «Про освіту»)

 

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти Університету.

 

Формальна освіта – освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

(Закон України «Про освіту»)

 

Визнання Університетом результатів неформального та/або інформального навчання особи – це комплекс процедур, що встановлюють їх відповідність результатам навчання, передбаченим відповідною освітньою програмою (результатам навчання певних освітніх компонентів або програмним результатам навчання), або певному рівню освіти, за підсумками чого приймається рішення про можливість зарахування особі певних освітніх компонентів (складових освітніх компонентів).

 

Визнання результатів неформального та/або інформального навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини здійснюється відповідно до «Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/ або інформальної освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України 08 лютого 2022 р. № 130) та «Порядку визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» (http://surl.li/fppxu) (протокол вченої ради № 9 від 31.01.2023 р.; наказ № 28 о/д від 31.01.2023 р.).

 

Визнання результатів неформальної та/або інформальної освіти особи Університетом передбачає такі процедури:

  • подання особою заяви та інших документів щодо визнання;
  • ідентифікацію задекларованих у письмовій формі особою результатів неформального навчання, які підлягають оцінюванню Університетом;
  • оцінювання задекларованих результатів навчання особи;
  • прийняття рішення про визнання та зарахування особі відповідних освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) освітньої програми або відмову у визнанні.

 

Зарахування особі освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) за підсумками визнання результатів неформального навчання дозволяється для освітніх компонентів освітньої програми, які входять до навчального плану з наступного семестру. При цьому визнання результатів проводиться до початку семестру, в якому згідно з навчальним планом передбачено опанування освітнього компоненту, який може бути зарахований.

Загальний обсяг освітніх компонентів освітньої програми, що зараховуються здобувачу освіти за підсумками визнання результатів неформального навчання, не може перевищувати 25 % відповідної освітньої програми.

Здобувач вищої освіти не може бути звільненим від атестації за підсумками визнання результатів неформального навчання.

 

Особа, яка звертається до Університету щодо визнання результатів неформального навчання (заявник), подає:

  • відповідну заяву (не пізніше 30 робочих днів до завершення семестру, який передує вивченню освітнього компоненту, який може бути зарахований),
  • декларацію про попереднє навчання;
  • додаткові документи, які підтверджують наведену у декларації про попереднє навчання інформацію (за наявності).

 

Заява для здобувачів вищої освіти посилання

Декларація для здобувачів вищої освіти посилання

 

Уповноваженим підрозділом, який здійснює прийом заяв щодо визнання результатів навчання; надання консультативної допомоги заявникам щодо заповнення декларації про попереднє навчання; ідентифікацію задекларованих особою результатів неформального та/або інформального навчання, які підлягають оцінюванню Університетом; оцінювання задекларованих результатів навчання особи, є факультет, де навчається заявник.  

 

Оформлення та подання документів здійснюється:

у І семестрі навчального року – з 01.12.  по 20.12.

у ІІ семестрі навчального року – з 01.05. по 20.05.

 

На підставі інформації, що міститься у декларації про попереднє навчання та наданих документів, предметна комісія (створюється розпорядженням декана факультету для здійснення аналізу і порівняння результатів навчання):

1) здійснює співставлення результатів неформального та/або інформального навчання заявника з результатами навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою;

2) приймає рішення щодо відповідності/невідповідності задекларованих результатів неформального та/або інформального навчання заявника певним результатам навчання, передбачених обов’язковою складовою освітньої програми, та ідентифікує результати навчання, які підлягають оцінюванню.

 

Заходи з питань неформальної та/або інформальної освіти на факультеті початкової освіти:

http://surl.li/qloop

http://surl.li/qloou

 

 

Онлайн платформи для здобуття компетентностей у неформальній та /або інформальній освіті:

Дія. Цифрова освіта – https://osvita.diia.gov.ua

Платформа для розвитку цифрової грамотності та широкого кола компетенцій, самовдосконалення, навчання й ефективного розвитку в рамках обраних освітніх траєкторій.

 

Prometheus – https://prometheus.org.ua

Платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти в Україні, місія якого полягає у створенні найкращих та широкодоступних курсів від провідних викладачів, університетів та організацій, підтримка впровадження технологій змішаного навчання.

 

EdEra – https://www.ed-era.com

Платформа онлайн-освіти, на якій представлені онлайн-курси, інтерактивні підручники, освітні проєкти та моделі інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес.

 

Всеосвіта https://vseosvita.ua/

Всеосвіта – це національна платформа для освітян, на якій розміщена значна кількість вебінарів, курсів, конференцій та семінарів.

 

На Урокhttps://naurok.com.ua/

Освітній проєкт «На Урок» – український освітній онлайн-портал для педагогів, місце, де кожен може отримати якісні знання. Створює необмежені можливості для обміну досвідом між освітянами.

 

 

Відкритий Університет Майдану /ВУМ – https://vumonline.ua

Освітня ініціатива, покликана сприяти розвитку громадянського суспільства в Україні, яка допомагає користувачам зробити перший крок у самоосвіті. Тематика навчальних курсів пов`язана з персональним розвитком, підприємництвом, розбудовою відкритого суспільства.

 

Impactorium – https://impactorium.org/uk/

Платформа онлайн освіти, призначена для проактивного інформування про цілі сталого розвитку, сприяння їх впровадженню на особистому, професійному та національному рівнях, утвердження принципів корпоративної соціальної відповідальності, створення умов для удосконалення навичок майбутнього.  Особливість платформи у тому, що вона пропонує короткі майстер-класи, тренінги, семінари, дискусії, мікронавчання, імітаційні ігри, трансляцію конференцій та форумів з проблематики сталого розвитку.

 

www.canvas.net

Проєкт Canvas Network відрізняється великою різноманітністю курсів, які проводять різні за рівнем підготовки та напрямом діяльності фахівці: доктори наук, менеджери, письменники.

Курси не мають єдиного підходу до викладання. Із особливостями кожного курсу можна ознайомитися в описі. Курси тривають 2–3 тижні, анонсуються за місяць і раніше, що дозволяє бажаючим попередньо записатися. Canvas Network пропонує безоплатні, умовно безоплатні та платні курси. Умовно безоплатні передбачають придбання додаткових навчальних матеріалів (посібників, літератури), а платні дозволяють заробити кредити в системі безперервної освіти.

 

www.udemy.com

Udemy – платформа, що пропонує освітні проєкти, розподілені на 16 категорій, які викладаються практиками. Тут представлені найрізноманітніші курси, серед яких продуктивність, стиль життя чи музика. Є як безоплатні курси, так і платні. Навчальні матеріали представлені у вигляді відео, аудіо, презентацій і тексту. Udemy також пропонує можливість організаціям створювати власні навчальні проєкти для корпоративного навчання. Після закінчення курсів слухачі можуть отримати сертифікат таких відомих компаній, як Cisco Systems, Microsoft Corporation, Financial Industry Regulatory Authority та інших.

 

www.futurelearn.com

Future Learn – освітня платформа Відкритого університету, що має 40-річний досвід дистанційного навчання та онлайн-освіти.

 

iversity.org

Iversity – європейський освітній онлайн-ресурс, що від 2011 року спеціалізується на проведенні інтерактивних курсів і лекцій для закладів вищої освіти, а від 2012 року розміщує на своїй платформі відкриті масові онлайн-курси. Наразі Iversity є однією з небагатьох платформ, завдяки якій за проходження онлайн-курсів студенти з усього світу можуть отримати ECTS-кредити.

 

uk.duolingo.com

Якщо ви поставили перед собою мету вивчити іноземну мову, тоді вам в пригоді стане безоплатна платформа Duolingo, у якої є український інтерфейс. Навчання проходить у ігровій формі, з кожним рівнем завдання стають складнішими, а за їх виконання ви отримуєте «гроші» – лінготи. За них можна купити перехід на вищий рівень. Більше уваги приділяється письмовим урокам і диктантам, розмовній мові – менше. Користувачі цієї онлайн-платформи можуть додавати друзів і змагатися з ними у вивченні іноземної мови.

 

https://umity.in.ua/course

Курси підвищення кваліфікації для вчителів та широкого кола освітян на УМІТИ – це зручно, цікаво та сучасно. Усе навчання спрямоване на опанування реальними практичними навичками. 

 

https://learnlifelong.net/pro-nas/

Онлайн платформа з неформальної освіти покликана сприяти: інформованості населення щодо освітніх програм, які реалізуються в Україні; налагодженню комунікації між бажаючими навчатися та освітніми інституціями; усвідомленню цінності та розвитку культури освіти впродовж життя; створенню умов для всебічної реалізації потенціалу особистості та підвищення її соціальної, громадянської активності та відповідальності.

 

Reklama2024