Heder6 1

Header6 0


Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій (НМЦІОТ)

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

(відкрито 4.12.2003. за наказом ректора УДПУ імені Павла Тичини)


DSC 0071 Min
Керівник центру. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Роєнко Людмила Миколаївна

 

Мета діяльності Центру інноваційних освітніх технологій – теоретично обґрунтувати, розробити, експериментально перевірити та втілити в практику доцільні і ефективні шляхи підготовки вчителів до використання інтерактивних технологій навчання у їх професійній діяльності.

Основні завдання Центру: проведення наукових досліджень, пов’язаних з інноваційними технологіями, методиками та практикою навчання та реалізація їх результатів у процес вивчення навчальних дисциплін, передбачених освітніми програмами «бакалавра» та «магістра», зокрема зі спеціальності «Початкова освіта»; проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, педагогічних читань, дискусій з відповідної тематики тощо; надання інформаційно-аналітичних та науково-методичних послуг вищим освітнім закладам різного рівня акредитації та загальноосвітнім школам; науково-методичне забезпечення освітніх інновацій; поширення освітніх інновацій серед учителів шкіл та викладачів закладів вищої освіти різних регіонів України; проведення навчальних занять зі студентами, вчителями та викладачами вузів з метою підготовки їх до використання освітніх інновацій у формі курсів підвищення кваліфікації різного терміну, профілю та тематики.

Основні напрями діяльності:

 • проведення науково-дослідної роботи з означеної тематики, апробація та використання результатів наукових досліджень;
 • підготовка наукових кадрів;
 • розробка навчально-методичного забезпечення;
 • співпраця з іншими установами для розв’язання спільних завдань, утому числі із зарубіжними навчальними закладами;
 • підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів різних типів із вказаного напряму;
 • залучення викладачів, членів Центру, до проведення занять із застосуванням освітніх інновацій.

Центр планує і здійснює роботу відповідно до затвердженого ректором положення. Працівниками Центру є викладачі, вчителі як міських, так і сільських шкіл, магістранти, студенти. При Центрі створено раду, яка координує його роботу. Центр проводить науково-дослідну роботу, апробацію та використання наукових досліджень з таких проблем:

 • індивідуалізація та диференціація навчання;
 • інтерактивні технології навчання;
 • інтеграція навчання;
 • інформаційно-комунікаційні те6хнології в процесі навчання;
 • дистанційне навчання.

Як результат роботи із відповідних проблем викладачами Центру захищено низку дисертаційних досліджень. Зокрема, О. А. Комар захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій». Осадченко І. І. також захистила докторську дисертацію на тему «Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів», Логачевська С. П. захистила дисертацію на присвоєння вченого звання кандидата педагогічних наук. Муковіз О. П. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи». Ящук О. М. захищено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Підготовка майбутніх вчителів до формування логічних умінь в учнів початкової школи».

Зразкові умови проведення інтерактивних занять створено в кабінеті, який є базою Центру.

Доктори педагогічних наук, професори Комар О. А., Осадченко І. І., кандидати педагогічних наук, доценти Роєнко Л. М., Торчинська Т. А., Грітченко Т. Я., Шевчук І. В. провели понад 200 тренінгів з використання інтерактивних прийомів навчання для викладачів ЗВО, вчителів, директорів та їх заступників з навчально-методичної роботи загальноосвітніх шкіл, методистів, завідувачів відділів освіти як на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, так і інших закладів України.

За результатами досліджень студентам факультету початкової освіти читається  курс „Теорія і практика диференційованого навчання”, який читає керівник Центру к. п. н. професор Коберник Г. І. Членами центру проводяться майстер-класи як для студентів так і для вчителів початкових шкіл Умані Уманського району, вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації при Черкаському ОІПОПП з диференційованого та інтерактивного навчання, з підготовки та використання презентацій, із застосування ІКТ на уроках у початковій школі.

На базі Центру щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції на тему: «Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика» та для викладачів на теми: «Інновації в освіті: здобутки та перспективи», «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», матеріали яких публікуються у щорічних збірник наукових праць студентів факультету початкової освіти та збірниках матеріалів конференцій (для викладачів та магістрантів). 

Упродовж 2014-2019 рр. членами науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій видано: монографій – 4 (з них 1 колективна); навчальних посібників – 19; підручників – 1; статей у виданнях Web of Science та Scopus – 2; статей у виданнях з імпакт-фактором – 11 (Index Copernicus); статей у зарубіжних виданнях – 9; статей у фахових виданнях – 47; статей у інших виданнях України – 23.

Організовано та проведено: 7 Міжнародних науково-практичних конференцій; 15 Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 1 Міжнародний науково-методичний семінар; 16 Всеукраїнських науково-методичних семінарів, 14 регіональних семінарів; 13 міжвузівських семінарів; 9 факультетських семінарів.

Отримано 37 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Захищено дисертації: на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 3; кандидата педагогічних наук – 5.

Центр неодноразово нагороджувався грамотами МОН України за участь виставках-презентаціях «ОСВІТА УКРАЇНИ» "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ" .

1

2

 

 

Reklama2024