Heder6 1

Header6 0


Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність факультету початкової освіти

за 2022 рік

 

І.   Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри/факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у звітному році тощо):

а)   коротка довідка про кафедру, факультет/інститут (до 7рядків);

У складі факультету діє 3 кафедри: кафедра теорії початкового навчання, кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі та кафедра виховних технологій та педагогічної творчості.

У звітному році кафедри факультету продовжили наукові дослідження у напрямках 4 кафедральних тем:

 • Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи». Державний реєстраційний номер 0111 U 009199. Тему продовжено до 12.2025 р. Керівник: д. п. н., професор – Комар О. А.
 • Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності». Державний реєстраційний номер 0115 U 000074. Тему продовжено до 12.2025 р. Керівник: д. п. н., професор – Комар О. А.
 • «Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах різних рівнів» 011U007530. Керівник – к. п. н., доцент Макарчук В.В.
 • «Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі». Реєстраційний номер 0111U007549. Керівник – д. п. н., професор Муковіз О. П.

Професорсько-викладацький склад кафедр є членами науково-дослідної лабораторії «Модернізації початкової освіти», Науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій та наукової школи «Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності».

У звітному році на факультеті організовано та проведено 2 Всеукраїнські науково-практичні Інтернет-конференції та 1 Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію.: VII Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (16 вересня 2022р.) , Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи» (6-7 жовтня 2022 р.), Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» (24 листопада 2022 р).

Упродовж звітного періоду викладацьким складом факультету видано: монографії – 4; навчальних посібники – 3; статей проіндексованих у міжнародних науко метричних базах даних Scopus та Web of Science – 11; 5 статті у закордонних виданнях; 24 статей у наукових виданнях України (категорія Б); 48 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

На факультеті функціонує 18 наукових студентських гуртків.

б)   науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2022 рік (можна у вигляді таблиці))

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників).

 

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках

Всього

Роки

Доктори наук

Кандидати наук

Без ступеня

Штатних

За зовнішнім сумісництвом

Штатних

За зовнішнім сумісництвом

Штатних

За внутрішнім сумісництвом

2022

3

1

16

0,75

4

4

29, 75

За 2022 рік відбулося збільшення науково-педагогічних працівників кафедри, у зв’язку зі збільшенням кількості молодих викладачів (Тютя М. М. прийнята на роботу на посаду викладача-стажиста; Алексеєва Н. Д. прийнята на роботу на посаду викладача-стажиста. Чучаліна Ю. М. переведена з посади старшого викладача на посаду доцента).

 1. Розробки, які впроваджено у 2022 році за межами закладу вищої освіти

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори):

з/п

Назва та автори розробки

Місце впровадження

(назва організації,

відомча належність,

адреса)

Дата акту

впровадження

Практичні

результати, які отримано

закладом вищої освіти /науковою

установою від

впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

Хрестоматія з літературного читання для 3-го класу початкової школи: навч. посібн. для мол. школярів, студентів та учителів поч. школи/укл. Г. П. Волощина, Л. М. Роєнко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. 68 с.

Автори:

Г. П. Волошина,

Л. М. Роєнко

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ім. О. С. Пушкіна Уманської міської ради Черкаської області

23.03.2022 р.

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

2

Хрестоматія з літературного читання для 4-го класу початкової школи: навч. посібн. для мол. школярів, студентів та учителів поч. школи/укл. Г. П. Волощина, Л. М. Роєнко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. 75 с.

Автори:

Г. П. Волошина,

Л. М. Роєнко

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ім. О. С. Пушкіна Уманської міської ради Черкаської області

23.03.2022 р.

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

3

Хрестоматія з літературного читання для 2-го класу початкової школи: навч. посібн. для мол. школярів, студентів та учителів поч. школи/укл. Г. П. Волощина, Л. М. Роєнко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. 76 с.

Автори:

Г. П. Волошина,

Л. М. Роєнко

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ім. О. С. Пушкіна Уманської міської ради Черкаської області

23.03.2022 р.

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

4

Основи організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти: метод. реком. Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. 66 с.

Автор: Муковіз О. П.

Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

вул. Сухомлинського,30

м. Переяслав

Київська обл., 08401

20.04. 2022 р.

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

5

Троянди на пришкільній ділянці: навч.-метод. посібн. / Л. П. Перфільєва, М. В. Перфільєва, П. В. Дячук. – 2-е вид., випр. і доп. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 253 с.

Автори: Перфільєва Л. П., Перфільєва М. В., Дячук П. В.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

 

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

6

Флористика: навчальний посібник для пед. ун-ів / П. В. Дячук, М. В. Перфільєва. – Умань : ПП Жовтий. 2013. – 182 с.

Автори: Перфільєва Л. П., Перфільєва М. В., Дячук П. В.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

 

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

7

Рослинотерапія в умовах в умовах закладу освіти : навч.-метод. довідник / [Коляда Н. М., Кравченко О. О., Перфільєва Л. П. та ін.]; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 20320. – 438 с.

Автори: Перфільєва Л. П., Перфільєва М. В., Дячук П. В.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

 

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

8

Трояндотерапія в умовах закладу освіти: навч.-метод. довідник / Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, П. В. Дячук, Л. П. Перфільєва; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – 2-ге вид., випр. і доп. – Умань : Жовтий, 2021. – 289 с.

Автори: Перфільєва Л. П., Перфільєва М. В., Дячук П. В.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

 

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

9

Троянди на пришкільній ділянці: навч.-метод. посібн. / Л. П. Перфільєва, М. В. Перфільєва, П. В. Дячук. – 2-е вид., випр. і доп. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 253 с.

Автори: Перфільєва Л. П., Перфільєва М. В., Дячук П. В.

Дубівський ліцей Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області

Акт № 727 від

14 червня 2022

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

10

Флористика: навчальний посібник для пед. ун-ів / П. В. Дячук, М. В. Перфільєва. – Умань : ПП Жовтий. 2013. – 182 с.

Автори: Перфільєва Л. П., Перфільєва М. В., Дячук П. В.

Дубівський ліцей Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області

Акт № 727 від

14 червня 2022

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

11

Цікаве природознавство у початковій школі: навч. посіб. для студентів педагогічних ун-тів. Умань: Візаві, 2019. 284 с.

Автори: Дячук П. В., Перфільєва Л. П.

Дубівський ліцей Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області

Акт № 727 від

14 червня 2022

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

12

Рослинотерапія в умовах в умовах закладу освіти : навч.-метод. довідник / [Коляда Н. М., Кравченко О. О., Перфільєва Л. П. та ін.]; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 20320. – 438 с.

Автори: Дячук П. В., Перфільєва Л. П., Коляда Н. М., Кравченко О. О.

Дубівський ліцей Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області

Акт № 727 від

14 червня 2022

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

13

Трояндотерапія в умовах закладу освіти: навч.-метод. довідник / Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, П. В. Дячук, Л. П. Перфільєва; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – 2-ге вид., випр. і доп. – Умань : Жовтий, 2021. – 289 с.

Автори: Дячук П. В., Перфільєва Л. П., Коляда Н. М., Кравченко О. О.

Дубівський ліцей Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області

Акт № 727 від

14 червня 2022

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

 

 • Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2022 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science):

Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу):

 • в Україні;
 1. Чучаліна Ю. М.Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : теорія і практика : монографія / Юлія Чучаліна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Сочінський М. М., 2022. 328 с.
 2. Кравченко О. О., Коляда Н. М., Резніченко І. Г. та ін. Соціально-психологічна реабілітація вразливих категорій громадян від наслідків війни: колективна монографія. Умань: Візаві, 2022. 262 с.
 3. Кравченко О. О., Резніченко І. Г. та ін. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму: колективна монографія. Умань: Візаві, 2022. (Подана до друку).
 • за кордоном.

Ignatenko N., Yashchuk O., Screamer V. Professional training of future primary school teachers for the formation of students'logical skills through media technology / Theoretical issues of Ukrainian culture and music art. Monograph edited by prof. Oleg Mikhailychenko. Beau Bassin / Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2022. Р. 68–96. URL: https://www.rothacker.de/theoretical-issues-of-ukrainian-culture-and-music-art-95997203-000.html.

Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу).

 1. Роєнко Л. М. Методика навчання української мови і літературного читання: практикум: навчальний посібник. Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2022. 121 с.
 2. Курсові роботи з методики навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» : метод. рекоменд. /МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Т. Я. Грітченко, О. В. Лоюк. Умань : Візаві, 2022. 40 с. (Рекомендація вченої ради факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Протокол № 1 від 04.08.2022 р.)
 3. Електронний навчально-методичний посібник, листопад 2022 р.

Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Т. Я. Грітченко, О. В. Лоюк. Умань : Візаві, 2021. 593 с. (Рекомендація Вченої ради університету від 29 жовтня 2021 року протокол № 5)

 1. Анімаційна діяльність педагога-організаторавосвітньому процесі початкової школи : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. В. В. Макарчук. Умань : Візаві, 2022. 185 с.

Статті:

 • проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;

 

з/п

Автори

(зазначити усіх авторів, наших виділити)

Назва роботи

(мовою оригіналу з бази даних)

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), рік, перша-остання сторінки статті; зазначити бази в яких індексується (Scopus, Web of Science) і квартель випуску (Q1, Q2, Q3, Q4),
посилання (URL)

1.

Oleksandr Kobernyk, Nataliia Kolomiiets, Olha Komar, Liudmyla Roienko and Liubov Baidiuk

Project methods efficiency for the teachersˈ professional activities

Journal of Curriculum and Teaching

Vol. 11, No.1. 2022, P. 73-86. Scopus Q4

https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p73

2.

Serhii Stetsyk, Olga Komar, Oleksandra Shkurenko

The use of digital technology in the training of modern teachers.

SWorldJournal

No. 2(10-02), 78–87.

Scopus Q 4

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-10-02-002

3.

Moiko, O., Predyk, A., Bakhmat, N., Kravchuk, O., Streletska, N., & Zakharova, H.

The Efficiency of Using New Information and Communication Technologies in Primary School Lessons: the E-Learning Experience.

Postmodern Openings

Vol. 13 No. 4, 2022. P. 199-215.

Web of Science, Q4

https://doi.org/10.18662/po/13.4/514

4.

Subota, L., Kravchuk, O., Davydova, Z. ., & Tverezovska, N..

Information technologies as a means of overcoming social-cultural barriers in the process of international students training

Revista Eduweb

Vol. 16 No. 3, 2022, P. 55–66.

Web of Science, Q4 https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.03.4

5.

Kuchai, O., Hrechanyk, N., Pluhina, A., Chychuk, A., Biriuk, L., & Shevchuk I.

World Experience in the Use of Multimedia Technologies and the Formation of Information Culture of the Future Primary School Teacher

International Journal of Computer Science and Network Security

2022. Vol. 22, No.3

P. 760-768.

Web of Science, Q4

http://paper.ijcsns.org/07_book/202203/202203100.pdf

6.

Kotiash, I., Shevchuk, I., Borysonok, M., Matviienko, I., Popov, M., Terekhov, V.,

Kuchai O.

Possibilities of Using Multimedia Technologies in Education

International Journal of Computer Science and Network Security

22(6), 727-732. Web of Science, Q4 https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.6.91

7.

Lemeshchuk, M., Pisnyak, V., Berezan, V., Stokolos-Voronchuk, O., & Yurystovska, N.

European practices of inclusive education (experience for Ukraine)

Amazonia Investiga

Том 11 (55), 2022,

С. 80-88.

Web of Science, Q2

https://doi.org/10.34069/AI/2022.55.07.8

 

8

Polishchuk G., Khlystun I., Zarudniak N., Mukoviz O., Motsyk R., Havrylenko O., & Kuchai O.

Providing the Practical Component of the Future Specialist with Multimedia Technologies in the Educational Process of Higher Education

JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security

2022. Volume 22(9). P. 714–720. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220993.pdf.Web of Science, Q2

9

Plakhotnik O., Zlatnikov V., Matviienko O., Bezliudnyi O., Havrylenko A., Yashchuk O., & Andrusyk P.

Use of Digital Educational Resources in the Training of Future Specialists in the EU Countries

International Journal of Computer Science and Network Security

2022. 22(10). Р. 17–24. URL: https://koreascience.kr/article/JAKO202230654260164.pdf. Web of Science, Q2

10

Irina Reznichenko, Victoriya Makarchuk, Myroslava Tkachuk, Vita Bezliudna, Alla Dobryden, and Tetiana Okolnycha.

Monitoring the Efficiency of the Educational Process in the Conditions of Distance Learning.

Training, Education, and Learning Sciences

Vol. 59, 2022, 268–275. DOI: http://doi.org/10.54941/ahfe1002410

11

Oleksandr Bezliudniy, Oksana Kravchenko, Oksana Kondur, Iryna Reznichenko, Nataliia Kyrsta, Yulia Kuzmenko, Larysa Tkachuk

National and Patriotic Education of Student Youth by Means of Digital Technologies in Distance Learning Environment

.. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security,

VOL.22 No.8, August 2022, 451-458. http://paper.ijcsns.org/07_book/202207/20220755.pdf

 

 • у закордонних виданнях;
 1. Kravchuk O. V., Voloshyna H. P., Roienko L. M., Torchynska T. A., Voloshyn P. M. FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS AT LINGUODIDACTIC CYCLE CLASSES. International Scientific Periodical Journal «Modern Technology and Innovative Technologies». Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany №19 Part 3 February 2022. Р.65-79. URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit19-03/meit19-03
 2. Резніченко І. Г. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді засобом інклюзивного туризму. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 16th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 134-144.
 3. Kolomiiets N.A. An Analysis of Current Trends in the Organization and Optimization of Higher Education in Ukraine in the Context of Modernization (2022) Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, X (103), Issue: 265, 2022 May. 24-28. URL: https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2022/08/An-Analysis-of-Current-Trends-in-the-Organization-and-Optimization-of-Higher-Education-in-Ukraine-in-the-Context-of-Modernization-N.-A.-Kolomiiets.pdf
 4. Добридень А. В. Форми та методи громадянського виховання у початковій школі. Modern directions of scientific research development. BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. Р. 174-181. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-20-22.04.22.pdf
 5. Popovych O., Makhynia N., Pavlyuk B., Vytrykhovska V., Miroshnichenko V., Veremijenko V., & Horvat M. Innovative Technologies in Higher School Practice. International Journal of Computer Science and Network Security. 22(11). P. 248–254. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202211/20221136.pdf.
 6. Волошин П. М., Волошина Г. П. Роль і значення позакласної діяльності у вихованні громадянськості молодших школярів у сучасних умовах. Věda a perspektivy. № 11 (18). С. 111–123. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2937/2950/.
 7. Коберник Г., Коберник О. Професійна підготовка майбутніх учителів до педагогічного партнерства з суб’єктами освітнього процесу. Věda a perspektivy. № 5(12). С. 106–116. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1576/1574.
 8. Mukoviz O., Krasyuk L. Experimental Verification of the Effectiveness of the Distance Learning System Influence on the Level of Development of Professional and Pedagogical Competence of Primary School Teachers. Global and Lokal Distance Education – GLOKALde. Vol. 8. Number 1. P. 3–14. URL: http://www.glokalde.com/Articles/136/experimental-verification-of-the-effectiveness-of-the-distance-learning-system-influence-on-the-level-of--development-of-professional-and-pedagogical-competence-of-primary-school-teachers.
 • у наукових виданнях України (категорія Б);
 1. Алексеєва Н. Особливості впливу синкретичного мистецтва на розвиток творчого мислення учнів початкової школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (2022). Вип. 2, С. 124–131. URL: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2022.262949
 2. Алексеєва Н. Вплив музичного мистецтва на мовленнєвий розвиток учнів початкової школи. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2022 Вип. 2(26), С. 111–117. URL: https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(26).2022.267727
 3. Алексеєва Н. Особливості стимулювання пізнавальної активності учнів початкової школи засобами кольоротерапії. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2022. Вип. 2(8). С. 68-75. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2706-6258
 4. Байдюк Л. М. Теоретичні передумови формування основ читацької компетентності молодших школярів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2022. Вип. 3. С. 59-69. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/issue/view/16032
 5. Байдюк Л. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2022. Вип. 2 (8). С. 59-69. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/issue/view/16032
 6. Hritchenko T. Theoretical aspects of the problem of organizing pupils’ educational research activities in primary school. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2022. Вип. 2(8). С. 129–138. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/issue/view/16032
 7. Бахмут Н. В., Кравчук О. В. Сучасні підходи до навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей у початковій школі. Перспективи та інновації науки. 2022, №4(9). С.36- URL: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-4(9)-36-50
 8. Кравчук О. В., Крикунова О. В. Групові форми організації навчального процесу: ретроспективний досвід 20-х років ХХ ст. Інноваційна педагогіка. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2022. Випуск 45. С. 20-24. URL: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/45.3
 9. Кравчук О., Шелепко Г. Організація інклюзивного навчання у системі управління діяльністю в закладі освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 2022. Вип. 1(7). С. 165-171. URL: https://doi.org/10.31499/2706-6258.1(7).2022.261222
 10. Loiuk О. Psychological and pedagogical aspects of junior schoolchildren’s research activities organization in the educational process. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2022. Вип. 2(8). С. 139–148. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/issue/view/16032
 11. Роєнко Л. Розвиток мовлення молодших школярів за допомогою наочних моделей В. Проппа. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2022. Вип. 2(8). С. 116-122. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/issue/view/16032
 12. Біда О., Орос І., Гончарук. В., Тютя М. Розвиток системи освіти дорослих у різних країнах світу. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 70. С. 98–102. URL: https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/issue/view/195/216
 13. Лісіна Л. О., Веремієнко В. О. Особливості підготовки вчителя початкової школи за допомогою інформаційних технологій в умовах дистанційного навчання. Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки»). Київ, 2022. № 7(7). С. 142–151. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/2047/2047.
 14. Волошин П. М., Волошина Г. П. Виховання громадянськості молодших школярів на інтегрованих уроках мистецтва. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2021. Вип. 2 (6). С. 170–178. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/248152/.
 15. Волошина Г. П. Підвищення рівня мовленнєвої культури другокласників засобами фразеологізмів. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2022. Вип. 2 (8). С. 84–90. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/268058.
 16. Дячук П. В., Перфільєва Л. П. Від дошкілля до закладів вищої освіти – екологічна освіта як важливий складник природоохоронної діяльності України та за кордоном. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2022. Вип. 1(7). С. 78–84. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/261211.
 17. Коберник Г. І. Формування фінансової грамотності учнів початкової школи у процесі вивчення математики. Перспективи та інновації науки. Київ. 2022. №12 (17). С. 336–346. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/759/761.
 18. Мельничук В. О. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до дистанційного навчання у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки»). Київ, 2022. № 10(10). С. 266–275. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/2543/2548.
 19. Муковіз О., Красюк Л. Можливості формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх учителів початкової школи. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць. Умань, 2022. Вип. 1 (25). С. 41– URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/258469.
 20. Дзюбенко І. А. Розвиток ідеї формування громадянськості у вітчизняній педагогічній думці. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, Вип.4, 2021, 27-34. URL: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/250133
 21. Дзюбенко І. А. Формування громадянської культури студентської молоді. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 2022, 241-246. URL: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-241-246
 22. Кравченко О., Резніченко І. Національно-патріотичне виховання студентської молоді засобами цифрових технологій в умовах дистанційного освітнього середовища. Наука і освіта. №1.С. 60–70. URL: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2022-1-9
 23. Добридень А. В., Макарчук В. В. Виховання громадянських цінностей в учнів початкової школи у процесі позаурочної роботи. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. № 6(11) 2022. С. 92-104. URL : http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1531/1529
 24. Добридень А. В. Теоретичні основи громадянських цінностей у початковій школі. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету № 1(7). 2022-05-25. С. 56-61. URL : http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/261090

Тези доповідей:

 • на міжнародних конференціях:
 • в межах України;
 1. Байдюк Л. М., Міколута Д. Диференціація навчання на уроках іноземної мови як об'єкт дослідження у психолого-педагогічній та методичній літературі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 80. С. 39-41. URL : https://drive.google.com/file/d/15M1tvrWh2D4P9FT17-LwL__AVyZFh1xA/view
 2. BAIDIUK Liubov. Formation of communicative competence of primary school students. I International Youth Scientific & Practical Conference LEARNING & TEACHING: during War and Peace (Kharkiv, Ukraine) 10 November, 2022.
 3. Hritchenko Tetіana, Formation of the future primary school teacher’s innovative culture in the process of professional training. Обдаровані діти – скарб нації!: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 18–23 серпня 2022 року). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. С. 305–310. URL : https://iod.gov.ua/content/events/36/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-onlayn-konferenciya--obdarovani-diti---skarb-naciyi-_publications.pdf?1667220504.1857
 4. Loiuk O. V. Тhe potential of a preschool child’s personality abilities in the context of its diverse development. Обдаровані дітискарб нації!: матеріали ІІІ Міжнародної науково практичної онлайн-конференції (Київ, 18–23 серпня 2022 року). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. 1090 с., С. 571–575. URL : https://iod.gov.ua/content/events/36/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-onlayn-konferenciya--obdarovani-diti---skarb-naciyi-_publications.pdf?1667220504.1857
 5. Пісняк В. С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до надання психологічної підтримки дітям з особливими освітніми потребами в умовах війни. Міжнародній науково-практична конференція «Сучасні практики навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану» / МОН України, ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 27 травня 2022 року. С. 58-60.
 6. Пісняк В. С. Сучасний погляд на інклюзивну освіту. Міжнародний науково-практичний симпозіум «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія» : Збірник тез міжнародного науково-практичного симпозіуму «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія» / за заг ред. З. П. Ленів. Львів, 23-24 серпня 2022 р. С. 184. URL : https://inclusion-smart.com/download/zbirnyk-tez/?wpdmdl=1155&masterkey=VDh2FyQSmmD6rmNyJ-wclj73LCne79npVhfpTgzPd95zgOtcXvubW_F52OhE813HlKZ1E2pmPKzrc588zSaJyzcyHgHljSD5Rw7Czrnj7Xk
 7. ДзюбенкоІ. А. «Розвиток ідеї формування громадянськості» Виховання ціннісного ставлення до людини в учнів початкової школи» Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнародної конференції, 24 листопада 2022 року / відп. ред. В.В. Макарчук. Умань: Алмі, 2022. 144 с.
 8. Резніченко І. Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобом інклюзивного туризму. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами VІ Міжнародної інтернет-конференції, 24 листопада 2022 р. / відп. ред. В.В.Макарчук. Умань, 2022. С. 112−116.
 9. Коломієць Н. Сhildren and war: traumatic factors of war. Обдаровані діти – скарб нації! : матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції (Київ, 18–23 серпня 2022 року). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. С. 462-466.
 10. Добридень А. В. Академічна доброчесність в сучасному освітньому просторі // Proceedings of V International Scientific and Practical Conference Lviv, Ukraine 7-9 August 2022. Pp. 399-404. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-7-9.08.2022.pdf
 11. Добридень А.В. Психологічна підтримка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану країни. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами VІ Міжнародної інтернет-конференції, 24 листопада 2022 р. / відп. ред. В.В.Макарчук. Умань, 2022. С. 56-57.
 • за кордоном.
 1. Байдюк Л. М., Міколута Д. Способи інтеграції ВІКІ-технології у навчанні іноземної мови. International scientific innovations in human life: proceedings of the the 8 th International scientific and practical conference Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom, Манчестер. February 16-18, 2022, 2022. С. 220-224. URL : https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-16-18-fevralya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
 2. Байдюк Л. М., Міколута Д. Аудіо-візуальний метод у навчанні іноземної мови молодших школярів. Modern directions of scientific research development: proceedings of the the 11th International scientific and practical conference. April 20-22, 2022. BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. С. 171-173. URL : https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-16-18-fevralya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
 3. Байдюк Л. М., Міколута Д. Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками засобами інтерактивних технологій. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects: proceedings of the 11th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 232-234. URL : https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovationsand-development-prospects-24-26-aprelya-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/.
 4. Байдюк Л. М., Торчинська Т. А., Шевчук І. В. Впровадження принципів академічної доброчесності у навчальному процесі та науковій діяльності закладу вищої освіти. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. С. 236-241. URL : https://cutt.ly/W1A2fMd
 5. Hritchenko Tetіana. Formation of the future primary school teacher’s innovative culture in the process of professional training. Обдаровані діти – скарб нації: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 18–23 серпня 2022 року). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. С. 305–311.
 6. Loiuk O., Нritchenko  Formation of junior schoolchildren’s safe behavior: contents and tasks. Modern science: innovations and prospects Abstracts of the 4 th International scientific and practical conference (January 10-12, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. Р.382–385. URL : https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
 7. Нritchenko T., Loiuk O. Formation of modeling as a learning action in junior schoolchildren. Eurasian scientific discussions. Abstracts of the 1 st International scientific and practical conference (February 13-15, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. Р. 248– URL : https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-13-15-fevralya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/
 8. Нritchenko T., Loiuk O. Primary school as the first stage of pupils’ professional guidance. Modern science: innovations and prospects. Abstracts of the 8 th International scientific and practical conference (May 1-3, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. Р. 231 – 234. URL : https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-1-3-maya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
 9. Нritchenko T., Loiuk O. The essence of the concept of “health-preserving competence of junior schoolchildren”. Abstracts of the of the 1st International Scientific and Practical Conference «Society and Science: Interconnection» (November 26-28, 2022; Porto, Portugal) by the SPC «InterConf». Kramer, 2022. Р. 64–67. URL : https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1741
 10. Грітченко Т. Я., Роєнко Л. М., Чучаліна Ю. М. Проблема формування академічної доброчесності в сучасній школі. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. 259 с. С. 78-81. URL : https://cutt.ly/W1A2fMd
 11. Пісняк В. С.Обґрунтування необхідності підготовки майбутніх учителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій задля формування трудових компетентностей молодших школярів в умовах освітньої інклюзії. XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку». Естонія, м. Тарту, 7 лютого 2022р. С. 78-80. URL : http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-18.pdf
 12. Діхтяренко С. Ю., Добридень А. В., Лівандовська І. А. Академічна доброчесність як базова складова розвитку наукової думки в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. С 93-97. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/3678/1/221.pdf
 • на всеукраїнських конференціях;
 1. БайдюкЛ. М. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови у початковій школі. Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретикометодологічні та прикладні аспекти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Умань, 31 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; редкол.: О. О. Кравченко, А. І. Войтовська. Умань, 2022. С. 21-25.
 2. Байдюк Л. М. Комунікативний метод навчання іноземної мови у початковій школі. НАУКА.ОСВІТА.МОЛОДЬ : матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців. (Умань, 25 травня 2022 р.) : у 2-х ч. / за ред. О. І. Безлюдного. Умань: ВІЗАВІ, 2022. Ч.1. С. 18-21. URL : https://library.udpu.edu.ua/library_files/stud_konferenzia/2022/1/6.pdf
 3. Байдюк Л. М. Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп'ютерних технологій в умовах НУШ. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 жовт. 2022 р.) [голов. ред. О. А. Комар]. Умань, 2022. 210 с. С. 17–19. URL : https://sno.udpu.edu.ua/images/2022/10/zbirn.pdf.
 4. Байдюк Л. М. Навчання англійської мови учнів початкової школи в умовах дистанційного режиму. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 3 травня – 13 червня 2022 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 25-27. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37782/Petko_2022.pdf?sequence=1
 5. Остроушко Л., Грітченко Т. Змістовий аспект індивідуальної (суб’єктної) моделі природничо-наукової картини світу, що формується у молодших школярів. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 жовт. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т початкової освіти [та ін.]; [голов. ред. О. А. Комар; редкол.: О. В. Кравчук, Т. Я. Грітченко, О.В. Лоюк [та ін.] ; відп. за вип. Б. А. Якимчук]. Умань, 2022. С. 115–118. URL : https://sno.udpu.edu.ua/images/2022/10/zbirn.pdf
 6. Загоруйко Н. П. Готовності майбутніх учителів початкової школидо роботи з фізичного виховання. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 жовт. 2022 р.) [голов. ред. О. А. Комар]. Умань, 2022. 210 с. С. 65–68. URL : https://sno.udpu.edu.ua/images/2022/10/zbirn.pdf
 7. Комар О. А. Тренінг. Сильні і слабкі сторони тренінгових форм. Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 лютого 2022 року. Переяслав, С. 70–75.
 8. Комар О. А. Готовність студентів до проведення інтегрованих занять у початкових класах. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 жовт. 2022 р.) [голов. ред. О. А. Комар]. Умань, 2022. 210 с. С. 70–76. URL : https://sno.udpu.edu.ua/images/2022/10/zbirn.pdf
 9. Кравчук О. В. Організаційно-педагогічні передумови до новаторських пошуків удосконалення уроку у ХХ ст. Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 лютого 2022 року. Переяслав, С. 75–78.
 10. Роєнко Л. М. Засоби стимулювання літературно-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 жовт. 2022 р.) [голов. ред. О. А. Комар]. Умань, 2022. 210 с. С. 153–156. URL : https://sno.udpu.edu.ua/images/2022/10/zbirn.pdf
 11. Тютя М. М. Механізм створення освітнього простору як засобу соціалізації молодшого школяра. Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15 лют. 2022 р. Переяслав, 2022. С. 163–168.
 12. Тютя М. М. Особливості створення ефективного інформаційного освітнього середовища. Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 24-25 лютого 2022 року). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 25–27. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37782/Petko_2022.pdf?sequence=1
 13. Тютя М. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього педагога. Наука. Освіта. Молодь : матеріали XV Всеукр. наук. конфр. Студентів та молодих науковців. (Умань, 25 травня 2022 р.) : у 2-х ч. / за ред. О. І. Безлюдного. Умань : Візаві, 2022. Ч. 2. С. 190–192. URL : https://library.udpu.edu.ua/library_files/stud_konferenzia/2022/2/68.pdf
 14. Тютя М. М. Цифрова трансформація традиційних методів та прийомів навчання математики у початковій школі. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : збірник тез доповідей IV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 11-12 травня 2022 року) / [упор.: Пономарьова Н. О., Олефіренко Н. В., Андрієвська В. М.]. Харків, 2022. С. 153–155. URL : https://drive.google.com/file/d/1m4IANxOpWldI-Ri3Mi6_d3ML9WuyRZsT/view
 15. Тютя М. М. Способи використання вправ створених у середовищі конструктора LearningApps у початковій школі. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференцвї для молодих учених та студентів (Умань, 19-20 травня 2022 р.). Умань, С. 144–146. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=7562
 16. Торчинська Т. А. Сучасна підготовка учительських кадрів до ономастичної роботи як галузі науки про мову. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 жовт. 2022 р.) [голов. ред. О. А. Комар]. Умань, 2022. 210 с. С. 177–181. URL : https://sno.udpu.edu.ua/images/2022/10/zbirn.pdf
 17. Чучаліна Ю. М. Педагогічні умови формування фінансової грамотності молодших школярів на уроках математики. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 жовт. 2022 р.) [голов. ред. О. А. Комар]. Умань, 2022. 210 с. С. 191–198. URL : https://sno.udpu.edu.ua/images/2022/10/zbirn.pdf
 18. Пісняк В. С.Надання психологічної підтримки дітям з особливими освітніми потребами в умовах війни. Всеукраїнська науково–практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти». Умань, 31 травня 2022 року. С. 95-97.
 19. Пісняк В. С.Особливості професійно-педагогічної діяльності в умовах освітньої інклюзії. Всеукраїнська наукова інтернет - конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Переяслав, 24 січня 2022. Вип. 76. С. 172−174. URL : https://2a65d93b97.clvaw-cdnwnd.com/765c714ab02d43c1c2728939d2713cc2/200000151-ca8f3ca8f6/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2076%20%281%29.pdf?ph=2a65d93b97
 20. Пісняк В. С.Системні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування трудових компетентностей молодших школярів в умовах освітьної інклюзії. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (6-7 жовтня 2022 року) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини : гол. ред. О.А.Комар; редкол.: О.В. Кравчук, Т. Я. Грітченко, О. В. Лоюк та ін. - Умань, 2022. С. 45-47. URL : https://sno.udpu.edu.ua/images/2022/10/zbirn.pdf
 21. Поліщук О. А. Теоретичні засади, проблеми формування розвитку творчих здібностей в учнів початкової школи. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 жовтня 2022 р. Умань, 2022 С 130–134.
 22. Мельничук В. О. Відеоконференція як інструмент дистанційного навчання студентів. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: матеріали IV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених, м. Харків, 11-12 трав. 2022 р. Харків, 2022. С. 30–33.
 23. Мельничук В. О. Дистанційне навчання в початковій школі як сучасний виклик. Наука. Освіта. Молодь: матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців, м. Умань, 25 трав. 2022 р. Умань, 2022. С. 42–45.
 24. Мельничук В. О. Психологічна готовність до дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Умань, 31 трав. 2022 р. Умань, 2022. С. 105–108.
 25. Мельничук В. О. Проблеми організації дистанційної форми навчання в умовах воєнного стану. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, м. Одеса, 3 травня – 13 червня 2022 р. Одеса, 2022. С. 296–298.
 26. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо - до 7 рядків).

Кількість молодих учених на факультеті – 6

Мельничук В. О., Поліщук О.А., Байдюк Л. М., Гаращук Є. М., Чучаліна Ю. М., Солтусенко (Тютя) М. М. проводять дослідження в межах кафедральних тем. Результати досліджень висвітлено в авторських статях у вітчизніних фахових виданнях, тезах доповідей на конференціях та семінарах різного рівня.

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

Кількість молодих учених,

Кількість молодих учених, які

залишаються у закладі вищої освіти або науковій установі після закінчення аспірантури

2022

164 студ. (члени наукових гуртків)

6

 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків).

Науково-дослідна робота студентів у 2022 році проводилась у рамках 18 наукових гуртків. Всього в науково-дослідній роботі взяли участь 164 студента, в тому числі: 48 студентів брали участь у всеукраїнській студентській Інтернет-конференції;

Студентами було опубліковано 24 тез доповідей.

 

 1. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи - до 30 рядків).

Наукова діяльність лабораторії

Назва: «Модернізації початкової освіти»

Керівник лабораторії – доктор педагогічних наук, професор Комар Ольга Анатоліївна.

Підготовка наукових кадрів з впровадження інноваційних технологій навчання відбувається систематично:

-    при вивченні курсу «Інноваційні технології навчання у початковій школі»;

-    при проведенні студентами експериментальної роботи під час написання курсових і магістерських робіт;

Викладачами постійно оновлюються робочі програми, введено новий курс для студентів ОС Бакалавр спеціальності 013 Початкова освіта «Педагогічна інноватика в початковій школі». Викладачами Комар О. А., Роєнко Л. М. підготовлено посібник з дисципліни «Педагогічні технології у початковій школі», Грітченко Т. Я., Лоюк О. В. «Методика вивчення курсу «Я досліджую світ»», Роєнко Л. М. Торчинська Т. А. «Методика навчання української мови у початковій школі: практикум».

На засіданнях лабораторії викладачі обмінюються новим досвідом при аналізі відвіданих відкритих занять, під час яких демонструються інноваційні технології навчання. Це Роєнко Л. М., Шевчук І. В. та ін. Молоді викладачі відвідують «Школу молодих вчених».

Апробацію на базі лабораторії проходять дослідження Гаращука Є. М. на тему «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до формування в учнів умінь роботи з графічним редактором» та Пісняк В. С. на тему «Підготовка майбутніх учителів до формування трудових компетентностей молодших школярів в умовах освітньої інклюзії». Ними проведено впродовж 2020-2022 років констатувальний етап дослідження.

В даній лабораторії створений сучасний освітній простір (мультиклас НУШ) обладнання та наочні матеріали, які вже застосовуються в Новій українській школі. Це допомагає студентам під час навчання опановувати сучасні методики викладання та взаємодії з учнями.

Члени лабораторії консультують магістрантів під час написання випускних кваліфікаційних робіт. Також підтримується тісний зв’язок зі школами. Під час проведення педагогічної практики на базі шкіл м. Умані та Уманського району, за місцем проживання студентів неодноразово проводилися засідання педагогічного колективу та методистів з метою вивчення досвіду вчителів та узагальнення досягнень студентами-практикантами. У зв’язку з цим третій рік поспіль діють курси перепідготовки вчителів початкової школи.

Методичне наповнення лабораторії дозволяє проводити науково-методичні семінари для викладачів ЗВО України, учителів початкової школи, методистів та завідувачів кабінетами відділів освіти за широкою участю студенті.

На базі лабораторії студенти, учасники наукових гуртків, працюють над науковими кваліфікаційними роботами, беруть участь у конкурсі наукових робіт та олімпіадах, де неодноразово були переможцями.

Висококваліфіковані викладачі видають навчальні посібники, монографії, методичні рекомендації за якими навчаються студенти.

Також маємо свою наукову школу, де відбувається підготовка науково-педагогічних кадрів до наших та інших закладів освіти. Вагомим результатом наукової роботи школи в цьому році є захист кандидатської і докторської робіт.

На базі лабораторії Модернізації початкової освіти проводяться семінари, конференції на які запрошуються вчителі початкових класів м. Умані та Уманського району, а також викладачі та здобувачі вищої освіти факультету початкової освіти.

У 2022 році:

 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта у відповідності до стандарту вищої освіти України» (січень 2022 р.);
 • Регіональний науково-методичний семінар «Інтеграція змісту предметів початкової школи: сучасний підхід»» (березень 2022 р.)
 • Круглий стіл (за участі стейкхолдерів) «Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти у ЗВО» (квітень 2022 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція: «Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи» (жовтень 2022 р.)

Наукова діяльність наукової школи

Назва: «Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності»

Керівник наукової школи – доктор педагогічних наук, професор Комар Ольга Анатоліївна.

За звітний період:

Комар О. А. здійснювала наукове керівництво 3 аспірантами (Пісняк В. С. та Гаращук Є. М., Котяш І. В.), здобувачами наукового ступеня доктора філософії спеціальності 011 - Освітні, педагогічні науки (спеціалізація 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);

Членами наукової школи «Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності» у 2022 році досліджувалися проблеми:

 • Пісняк Валентина Степанівна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування трудових компетенцій молодших школярів в умовах освітньої інклюзії» на здобуття наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 011 Освітні педагогічні науки
 • Гаращук Євгеній Михайлович «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до вивчення учнями графічного редактора»
 • Котяш Ірина Сергіївна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування природничо-екологічної компетентності молодших школярів».

За звітний період з Пісняк Валентиною Степанівною проведено таку роботу:

 • завершили роботу над третім розділом дисертаційного дослідження «Дослідно-експериментальна робота з підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання трудових компетентностей в умовах освітньої інклюзії»
 • надруковано статті:
 • у науковому виданні Web of Science

Lemeshchuk, M., Pisnyak, V., Berezan, V., Stokolos-Voronchuk, O., & Yurystovska, N. European practices of inclusive education (experience for Ukraine). Amazonia Investiga. 2022. 11(55), 78-86. URL : https://doi.org/10.34069/AI/2022.55.07.8

За звітній період результати наукових досліджень апробовано на таких заходах:

 1. Пісняк В. С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до надання психологічної підтримки дітям з особливими освітніми потребами в умовах війни. Міжнародній науково-практична конференція «Сучасні практики навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану» / МОН України, ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 27 травня 2022 року. С. 58-60.
 2. Пісняк В. С. Сучасний погляд на інклюзивну освіту. Міжнародний науково-практичний симпозіум «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія» : Збірник тез міжнародного науково-практичного симпозіуму «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія» / за заг ред. З. П. Ленів. Львів, 23-24 серпня 2022 р. С. 184.
 3. Пісняк В. С.Обґрунтування необхідності підготовки майбутніх учителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій задля формування трудових компетентностей молодших школярів в умовах освітньої інклюзії. XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку». Естонія, м. Тарту, 7 лютого 2022р. С. 78-80.
 4. Пісняк В. С. Надання психологічної підтримки дітям з особливими освітніми потребами в умовах війни. Всеукраїнська науково–практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти». Умань, 31 травня 2022 року. С. 95-97.
 5. Пісняк В. С.Особливості професійно-педагогічної діяльності в умовах освітньої інклюзії. Всеукраїнська наукова інтернет - конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Переяслав, 24 січня 2022. Вип. 76. С. 172−174.
 6. Пісняк В. С.Системні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування трудових компетентностей молодших школярів в умовах освітьної інклюзії. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (6-7 жовтня 2022 року) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини : гол. ред. О.А.Комар; редкол.: О.В. Кравчук, Т. Я. Грітченко, О. В. Лоюк та ін. - Умань, 2022. С. 45-47.
 7. Учасник Всеукраїнського науково-практичного оnline-семінару «ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ» м. Київ 18.05.2022р./ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА, ВІДДІЛ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ (Участь у заході підтверджується сертифікатом про курси підвищення кваліфікації (0,3 ЄКТС))
 8. Учасник Всеукраїнського науково-методичного семінару «Безбарєрність в освіті: практичні аспекти та перспективи»/Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, УДПУ імені Павла Тичини, ТОВ Хуавей Україна, ГО «Одеська обласна організація медико-психологічно-педагогічної допомоги Здорове суспільство», ГО «Діждітал Черкаси», ГО «Аудіоказки українською», була співдоповідачем з теми «Можливості використання мобільних застосунків у роботі з учнями з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» 19.01.2022р.(є сертифікат і програма)
 9. Провела онлайн-лекцію на тему «Арт-терапія як технологія розвитку творчого потенціалу молодших школярів в інклюзивному середовищі» 11 червня 2022 року для здобувачів вищої освіти Куявської вищої школи у Влоцлавку (Польща). (інформація на сайті від 15.06.22р., скріншоти)
 10. Учасник онлайн семінару «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА ДЛЯ УКРАЇНИ» 24 жовтня 2022р. Офіс підтримки вченого спільно з Міністерством освіти і науки України, Латвійський університет (Латвія),Європейський інститут мембран (Франція)
 11. Відвідала онлайн зустріч з Оксаною Митяй головою правління Фонду «Міжнародний центр психологічної допомоги» (м. Тихи, республіка Польща) «Діяльності фонду та допомога мігрантам з України» організовану Польським культурно-освітнім центром УДПУ 26 жовтня 2022р
 12. Відвідала онлайн лекцію - зустріч із професором, доктором габілітваним Тадеушем Сухарським «Україна в польській прозі повоєнної доби» організовану Польським культурно-освітнім центром УДПУ 26 жовтня 2022р
 13. Учасник Всеукраїнської науковової онлайн-конференції «Інструменти ефективної співпраці в освітньому просторі під час Воєнного стану»/ ПНЗ «Київський інститут післядипломної педагогічної освіти» 03.09.2022р. диплом 6393167678454D
 14. В рамках Всеукраїнської науковової онлайн-конференції «Інструменти ефективної співпраці в освітньому просторі під час Воєнного стану» /ГО «РУХ освіта» відвідала тренінг: «Потреби та можливості дітей з ООП. Інклюзія» 12 травня 2022р. 03.09.2022р. сертифікат 6393167678454337V
 15. Була учасником Всеукраїнської конференції «Створення комфортних умов для початку нового навчального року»/ ГО «РУХ освіта» відвідала тренінг: «Перехід до нового класу або школи дитини з ООП» 20-21серпня 2022р. сертифікат 1948476183428V
 16. Була учасником Всеукраїнського науково-методичного семінару «Використання АДК в закладах освіти при вивченні природничо-математичних дисциплін»4 листопада 2022р. (сертифікат програма)
 17. Взяла участь в Міжнародному інклюзивному конкурсі в рамках реалізації Міжнародної програми розвитку інклюзивних спільнот. «Точки дотику» - 2022 в Номінації - Інклюзія: інновації та впровадження, на якому представила Конкурсну роботу «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання мобільних за стосунків та арт терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», яка виборола 1 місце на відборі в УДПУ (Диплом)
 18. Беру участь у онлайн-марафоні «УНІВЕРСАЛЬНІ ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ», який започаткував Фінський Проєкт «Навчаємось разом» спільно з Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України / 26.10-30.11.2022р.(програма марафону)
 19. Пісняк В. С. Системні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування трудових компетентностей молодших школярів в умовах освітньої інклюзії. International scientific-practical conference «European practices of inclusive education» (6 hours) National Pedagogical Dragomanov Universit, Jean Monnet Chair, Social and Cultural Aspects of European Studies, With the support of Erasmus+ Programme of the European Union Міжнародна науково-практична конференція «Європейські практики інклюзивної освіти» : м. Київ, 12 травня 2022 р. С. 46-48. (Certificate № EUPIE-000005)
 20. Пісняк В. С. Застосування засобів образотворчого мистецтва у підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування трудових компетентностей в учнів з особливими освітніми потребами. ІІІ International Conference «Modern Art: scientific-methodical and practical aspects» 22‒23 вересня 2022 р м. Умань, Україна (сертифікат, програма, )
 21. Учасник майстер-клас кандидата мистецтвознавства, професора кафедри скрипки Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, народного артиста України АНДРІЄВСЬКОГО ІГОРА МИХАЙЛОВИЧА у рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти» (2 години) 23 вересня 2022 р СЕРТИФІКАТ.
 22. Майстер-клас професора кафедри народних інструментів Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, заслуженого артиста України ДОЦЕНКА ВОЛОДИМИРА ІГОРОВИЧА у рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти» (2 години) 23вересня 22р СЕРТИФІКАТ.
 23. Учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Практики інклюзивної освіти ЄС» / Проект Жана Моне, Італія Генуя, Національний педагогічний університет імені Драгоманова, за підтримки програми Erasmus+ Європейського Союзу 6 год, 0.2 кредита, 12 травня 2022р. (сертифікат EUPIE-000005)
 24. Пісняк В. С. Використання мобільних застосунків та арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. ІІ Всеукраїнська міждисциплінарна науково практична конференція з міжнародною участю «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ІДЕЯ, СТРАТЕГІЯ, РЕЗУЛЬТАТ» на базі інклюзивно - ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 20 жовтня 2022 року (6 год.) ( сертифікат участі КІ0-02-08-068 + була спікеркою сертифікат спікерки КІ0-02-08-068) взяла участь у роботі конференції як спікера

За звітний період Пісняк В.С. пройшла 3 стажування, з них 2 закордонних:

 1. Наукове стажування «Академічна доброчесність» (онлайн), організоване польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IISC, KRS: 0000647929) спільно із Вищим Семінаріумом (Варшава, Республіка Польща) (Сертифікат KW-240622/065, виданий 24.06.2022 р.).
 2. Міжнародне наукове стажування в рамках роботи Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія». (Сертифікат № IS-2022/166, виданий 24.09.2022 р.).
 3. Підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті в Центрі розвитку кадрового потенціалу ГО «Центр освіти впродовж життя» Назва програми підвищення кваліфікації «Ораторське мистецтво» (З 10.2022р. по 24.10.2022р., обсяг – 30 годин).

Члени наукової школи керують науковими гуртками:

 • Комар О. А. «Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі»;
 • Шевчук І. В. «Застосування технології розвитку творчого математичного мислення учнів початкової школи»;
 • Торчинська Т. А. «Актуальні проблеми навчання української мови»;
 • Грітченко Т. Я. «Сучасні підходи до природничої освіти молодших школярів»;
 • Кравчук О. В. «Методичні засади управління закладами освіти І ступеня»;
 • Роєнко Л. М. «Реалізація компетентнісного підходу у навчанні мовно-літературної галузі»;
 • Чучаліна Ю. М. «Фінансова грамотність у початковій школі».

Спільну наукову роботу викладачів і студентів представлено у студентському збірнику наукових праць «Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи» (10 учасників).

Наукова діяльність «Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій»

Керівник центру – кандидат педагогічних наук, доцент Роєнко Людмила Миколаївна.

Метою діяльності науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій є поширення освітніх інновацій у закладах освіти України, надання освітніх послуг у цій сфері, а саме: організація та проведення навчальних курсів, у тому числі підвищення кваліфікації, а також тренінгів, майстер-класів, тощо, які покликані поширювати позитивні практики впровадження інновацій в освітній процес; консультування та супровід інноваційних процесів у закладах освіти; проведення публічних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів тощо) з метою обміну досвідом та популяризації інновацій в освіті.

У 2022 році члени центру інноваційних освітніх технологій надавали такі освітні послуги: курси підвищення кваліфікацій вчителів початкової школи з такої тематики «Методика розвитку критичного мислення в учнів початкової школи» (Роєнко Л.М.), «Технології літературно-творчого розвитку молодших школярів» (Роєнко Л.М.), «Технології розвитку творчого мислення учнів початкової школи на уроках математики» (Шевчук І.В.), «Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі» (Байдюк Л.М.), «Здоров’язбережувальні технології у виховному процесі ГПД» (Пісняк В.С.), «Арт-терапія у початковій школі» (Пісняк В.С.) та благогійні лекції та заняття для слухачів університету третього віку «Протон» (Дзюбенко І.А., Опацький І.Ю, Семенчук В.В.).

Членами центру проведені семінари різного рівня: регіональний науково-практичний семінар «Таблиці і схеми української мови як ефективний засіб закріплення матеріалу», жовтень 2022 р  ̶ Волошина Г. П; Регіональний науково-практичний семінар «Ідеї використання інтелект-карт в сучасній початковій школі», листопад 2022 р. ̶ Роєнко Л.М.; Всеукраїнський (з міжнародною участю) науково-практичний семінар «Освіта для дорослих: європейський контекст», грудень 2022 року  ̶ Дзюбенко І.А.

Отримано 4 акти впровадження на навчальні та методичні посібники, авторами яких є члени Центру.

Разом з кафедрою теорії початкового навчання організовано та проведено: VII Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (16 вересня 2022р.).

Видано 3 статті у статті журналан, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 6 статей у закордонних виданнях; 9 статей у наукових виданнях України (категорія Б).

 1. Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням окремо кожної бази та відповідного трафіка).
 2. Патентно-ліцензійна діяльність:

8.1. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник(и).

 • навчально-методичний довідник «Інклюзивний оздоровчий літній табір» (Кравченко О.О., Міщенко М.С., Резніченко І.Г., Молоченко І.А., Поліщук О.Р., Чупіна К.О та ін.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110037 від 3 грудня 2021 р.
 1. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі.

Кафедральна тема: «Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи» (№0111 U 009199), «Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (№0115 U 000074).

Керівником науково-дослідної роботи на кафедрі є завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Комар О. А.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що розглянуто підготовку майбутніх учителів до застосування інноваційних технологій як систему взаємодії інформаційно-змістового, операційно-комунікативного та мотиваційно-ціннісного компонентів, обґрунтовано її зміст і структуру, розроблено теоретико-методологічні засади її функціонування.

Визначено педагогічні умови функціонування системи підготовки майбутніх учителів до застосування інноваційних технологій, серед яких: переорієнтація навчального змісту психолого-педагогічних дисциплін ЗВО на підготовку майбутніх вчителів до застосування технології інтерактивного навчання; забезпечення спеціальної підготовки викладачів до проведення інтерактивних занять з дисциплін психолого-педагогічного циклу та керівництва педагогічною практикою студентів; побудова навчального процесу у ЗВО з різних, насамперед психолого-педагогічних дисциплін з обов’язковим включенням інтерактивної технології навчання та її елементів; створення під час навчання спеціального емоційно-позитивного середовища для зростання інноваційного потенціалу майбутніх вчителів, зокрема їх оволодіння інтерактивною технологією; підтримання у навчально-виховному процесі ЗВО атмосфери співробітництва як під час занять, так і у спільній позанавчальній діяльності студентів і викладачів.

Доведено, що підготовка майбутніх учителів до застосування інноваційних технологій відбувається у кілька етапів: орієнтовний, пробно-діагностичний, основний, закріплення, заключний. Розроблено їх змістове та методичне забезпечення, здійснено прогнозування основних результатів розвитку такої системи підготовки.

У дослідженні уточнено поняття підготовки до застосування інноваційних технологій як системної і базової складової професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів, удосконалено зміст, форми, методи підготовки майбутніх учителів до застосування інноваційних технологій у процесі навчання у вищому педагогічному навчальному закладі вищої педагогічної освіти.

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці і реалізації в освітньому процесі педагогічних ЗВО, закладів післядипломної освіти навчальної програми та методичних рекомендацій; посібників; монографій та педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до застосування інноваційних технологій. Основні положення, результати і висновки проведеного дослідження можуть бути використані у теорії і практиці освітнього процесу, освітньому процесі педагогічних закладів під час читання курсу основних методик, проведенні спецсемінарів, тренінгів, у лекційно-методичній роботі з учителями початкової школи, викладачами ЗВО, в інститутах підвищення кваліфікації за спеціальністю «Початкове навчання», під час організації педагогічної практики студентів, а також магістрантами, аспірантами, докторантами у процесі наукових досліджень.

Упродовж звітного періоду членами кафедри видано: монографії – 1; навчальних посібників – 3; статей проіндексованих у міжнародних науко метричних базах даних Scopus та Web of Science – 7; статей у закордонних виданнях – 1; статей у наукових видання України: категорії Б – 14; тез доповідей на міжнародних конференціях в межах України – 8, за кордоном – 11; тез доповідей на Всеукраїнських конференціях – 18.

Аспіранти Наукової школи «Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності» здійснюють свої дослідження в межах наукових тем. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти спрямовано на виконані заявлених дослідницьких тем тощо.

Кафедра теорії початкового навчання

Кафедральна тема: «Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі». Реєстраційний номер 0111U007549. Керівник – д. п. н., професор Муковіз О. П.

 1. Визначено перспективи щодо удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів до педагогічного партнерства на основі розробленого змісту вибіркової дисципліни «Педагогіка партнерства» для студентів та методика його реалізації за допомогою інноваційних методів навчання.
 2. Проаналізовано специфіку позакласної діяльності, зміст, форми й методи проведення такої роботи. Проаналізовано народні звичаї, традиції й обряди, які поєднують у собі минуле й майбутнє, сприймаються як духовна естафета, заповіт предків, а також спираються на громадську думку і тому виявляють велику життєздатність. Класифіковано виховні українознавчі заходи громадянського спрямування. Визначено змістовий аспект поняття «позакласна виховна робота», виокремлено її завдання у контексті формування особистості школярів. Обґрунтовано значення методів та форм поза класної роботи (розповіді, бесіди, екскурсії, історико-етнографічної пошукової діяльності, виховні години, години громадянськості; традиційні та родинні свята, участь школярів у козацькому русі), які сприяють формуванню громадянської свідомості молодших школярів.
 3. Розглянуто суть поняття «здоров’язбережувальна компетентність» як інтегральної якості особистості, яка проявляється у загальній здатності та готовності до здоров’язбережувальної діяльності, що ґрунтується на інтеграції знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень особистості, спрямованих на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я – власного та оточення. Представлено освітній компонент «Здоров’язбережувальні технології з методикою навчання в початковій школі», що посилить процес формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх учителів початкової школи у разі його вивчення.
 4. Визначено, що створення цифрових освітніх ресурсів є одним із основних напрямків інформатизації освітнього процесу. Виділено фактори, які визначають ефективність використання цифрових освітніх ресурсів у навчальному процесі. Розкрито принципи реалізації нового підходу до навчання та освіти, що дозволяє вчителям набувати відповідних навичок, корисних для їх професії, зокрема користування комп’ютерною технікою та різними видами цифрових технологій.
 5. Розглянуто основні тенденції екології та охорони атмосферного середовища, методологічні засади екологічної безпеки України; розкрито критичний стан зміни клімату та екологічної системи різних країн світу, проаналізовано пріоритетні напрями державної політики щодо нейтралізації загроз екологічній безпеці людства. Проаналізовано методологічні засади екологічної безпеки атмосфери, її джерела, суть, інструментарій.
 6. Визначено дидактичні умови формування природознавчої та екологічної компетентностей учнів молодшого шкільного віку. Розроблено та експериментально перевірено методику застосування інноваційних технологій до викладання дисциплін природничого циклу, яка може бути використана у процесі викладання «Основ екології та природознавства» у ЗВО.
 7. Визначено ефективні умови формування професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання дистанційного навчання. Обґрунтовано основні умови підготовки сучасного вчителя початкової школи до дистанційного навчання в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. Доведено ефективність включення елементів STEM-освіти у підготовку вчителів початкової школи.

Упродовж звітного періоду членами кафедри видано: монографій за кордоном – 1; статей, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science – 2; статей у закордонних виданнях – 5; статей у наукових виданнях України: категорія Б – 7; тез доповідей на Всеукраїнських конференціях – 4.

Організовано та проведено: VII Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (16 вересня 2022р.) та 2 науково-методичні семінари.

Кафедрр виховних технологій та педагогічної творчості

Кафедральна тема: «Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах різних рівнів» 011U007530. Керівник – к. п. н., доцент Макарчук В.В.

За звітний період науково-педагогічними працівниками кафедри проаналізовано реформу Нової української школи. Результати дослідження говорять про те, що конфліктних ситуацій стало менше, але позитивних та мотиваційних засад теж бракує. Також стало відомо, що креативність навчального процесу залежить від самого предмету. При викладанні точних предметів викладачі застосовують класичну модель з використання підручників та зошитів.

У звітному році продовжилось дослідження на тему «Актуальні проблеми національного виховання учнівської та студентської молоді в умовах державотворчого процесу в Україні». На даному етапі здійснювався аналіз Нової редакції Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України та заходів щодо її реалізації до 2025 року (наказ МОН від 06.06.2022 № 527). В цілому наукові розвідки спрямовувались на дослідження процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді, як комплексної, цілеспрямованої діяльності системи органів державної влади, місцевого самоврядування, закладів освіти, сім’ї, громадських об’єднань та інших інститутів.

У 2022 р. було проведено роботу над темою «Формування громадянських цінностей у початковій школі». На основі вивчення прогресивного досвіду підготовки майбутнього фахівця початкової школи до формування громадянських цінностей в учнів початкової школи визначено теоретичні засади дослідження. Сформовано систему виховних чинників, що сприяють ефективній підготовці майбутнього вчителя до формування громадянських цінностей в учнів молодшого шкільного віку. З’ясовано основні умови ефективності формування зазначеного напряму виховання у школярів.

Також викладачем кафедри виховних технологій та педагогічної творчості у рамках науково-дослідної теми «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (державний реєстраційний номер: 0119U103978) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини досліджувались питання доступності об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей з синдромом Дауна; практична підготовка студентів з особливими освітніми потребами, моніторинг ефективності дистанційного навчання, інклюзивні заклади оздоровлення та відпочинку; аналізувався зміст роботи вчителів та класних керівників щодо організації дистанційного навчання в умовах війни; зміст роботи та розроблялись рекомендації сім’ям, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами щодо оптимізації їхніх сильних сторін на шляху до соціальної інтеграції в умовах воєнного часу. Також були розроблені рекомендації сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю, щодо оптимізації їхніх сильних сторін на шляху до соціальної інтеграції в умовах інклюзивного туризму.

 

Reklama2021