Heder6 1

Header6 0


Вікова психологія

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«Вікова психологія»

ОС магістр

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

з терміном навчання 1 р. 9 м.

(вступ за іншою спеціальністю)

Спеціальність 013 «Початкова освіта»

(денна та заочна форми навчання)

Умань-2019


Пояснювальна записка

Побудова національної системи освіти України передбачає новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень компетентності випускників, раціональне поєднання їх теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці.

Головним завданням вступного фахового випробування для вступників спеціальності «Початкова освіта» на освітній ступінь магістр є перевірка відповідності рівня підготовки майбутніх фахівців Галузевому стандарту вищої освіти за спеціальністю «Початкова освіта».

Програма фахового випробування покликана перевірити рівень фахової компетентності майбутнього вчителя початкової школи, що відповідає його освітньо-професійній програмі. Вона сприяє виявленню рівня спеціальної підготовки фахівця ОС бакалавр та готовність до продовження навчання на здобуття ОС магістр.

Програма випробування містить питання з фундаментальних розділів психологічної науки «Вікова психологія», які дозволяють виявити рівень цілісності та системності теоретичних знань абітурієнта з циклу психологічних дисциплін, ступінь сформованості вмінь та навичок у плануванні, організації та проведенні сучасного психологічного дослідження.

 

Критерії оцінювання знань і вмінь

Високий рівень

200,0

абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу психолого-педагогічних явищ, наводить приклади психолого-педагогічних досліджень та з власного психолого-педагогічного досвіду.

190,5 – 199,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.

181,0- 189,5

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу психолого-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень.

Достатній рівень

171,5 - 180,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.

162,0 - 170,5

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки.

152,5-161,1

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.

Середній рівень

143,0 – 151,6

абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача.

133,5-142,1

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні.

124,0 – 132,6

абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.

Низький рівень

118,0 – 123,4

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення норми літературної мови.

 

112,0 – 117,4

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає  грубі порушення норми літературної мови.

106,0 – 111,4

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно відповідає на запитання; допускає грубі порушення норми літературної мови.

 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Питання екзаменаційного білету оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

  ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 Вікова психологія

Тема 1. Вікова психологія як галузь психологічної науки.

Предмет вікової психології. Теоретичні та практичні завдання вікової психології. Основні розділи вікової психології. Зв’язок вікової психології з іншими науками про людину. Методи вікової психології, класифікація методів, особливості методів вікової психології, специфіка їх застосування при досліджуванні психічного розвитку дітей.

 

Тема 2. Психічний розвиток та навчання.

Поняття про психічний розвиток дитини. Внутрішні і зовнішні умови психічного розвитку, їх взаємозв’язок. Соціальне середовище як умова і джерело психічного розвитку і формування особистості дитини. Рушійні сили психічного розвитку. Внутрішні умови (спадковість, вроджені передумови та дозрівання нервової системи) як природна основа психічного розвитку дитини. Закономірності психічного розвитку. Поняття про сензитивні періоди розвитку. Діяльність як фактор психічного розвитку індивіда і формування особистості. Психічна активність дитини як необхідна умова її розвитку. Діалектичний взаємозв’язок навчання, виховання та психічного розвитку. Провідна роль навчання в психічному розвитку дитини. Поняття про рівень актуального розвитку та про зону найближчого розвитку. Прийоми вивчення зони найближчого розвитку.

 

Тема 3. Проблема періодизації психічного розвитку.

Критерії періодизації вікового розвитку. Л.С. Виготський про стадії розвитку. Закономірності процесу інтеріоризації в онтогенезі. Інтерпсихічні та інтрапсихічні функції. Середовище як джерело розвитку вищих психічних

функцій. Закони психічного розвитку дитини. Поняття про психологічний вік. Стабільні періоди і кризи. Психологічна структура і динаміка віку. Соціальна ситуація розвитку. Положення про провідний вид діяльності у психічному розвитку. Основні психічні новоутворення віку. Періодизація психічного розвитку за Д.Б. Ельконіним. Періоди розвитку дорослої людини.

 

Тема 4. Психологія немовлячого віку.

Криза новонародженості. Психологічна характеристика новонародженої дитини. Психологічний розвиток дитини у фазі новонародженості. Безумовні рефлекси і перші умовні рефлекси дитини. Розвиток форм спілкування. Комплекс пожвавлення як перша соціальна реакція. Соціальна ситуація розвитку. Провідний вид діяльності – безпосередньо-емоційне спілкування. Емоційна депрівація. Характеристика синдрому шпитальності. Психічний розвиток дитини немовлячого віку. Розвиток розуміння мови. Прийоми стимулювання мовного розвитку дитини. Опанування рухами і їх роль в психічному розвитку дитини. Особливості перших маніпуляцій. Основні досягнення дитини першого року життя. Криза першого року життя.

 

Тема 5. Психічний розвиток дитини раннього віку.

Анатомо-фізіологічні особливості дитини раннього віку. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку. Предметні дії як форма пізнавальної діяльності дитини. Збагачення активного і пасивного словника. Опанування узагальненим значенням слів. Наслідування та його роль у розвитку дитини. Формування перших навичок і звичок поведінки у дітей раннього віку. Криза 3-х років.

 

Тема 6. Розвиток дошкільного дитинства.

Загальна характеристика розвитку дошкільника. Провідна діяльність дитини дошкільного віку. Гра, її види, форми і розвиток у дошкільному віці. Елементи праці і навчання в діяльності дошкільника, їх роль в психічному розвитку дитини. Новоутворення психічного розвитку дитини дошкільного віку. Розвиток сенсомоторики в дошкільному віці. Особливості уваги і пам’яті, розвиток ранніх форм практичного мислення. Опанування пасивним та активним словником. Розвиток мови. Опанування першими поняттями, судженнями і умовиводами. Практичне засвоєння граматичної будови мови. Особливості емоційних і вольових виявів і розвиток їх у дітей. Домінуючі мотиви поведінки. Формування деяких рис характеру і здібностей. Вияв індивідуальних психологічних особливостей дітей дошкільного віку, значення їх у формуванні особистості. Криза 7-ми років життя, її симптоматика. Готовність дошкільника до шкільного навчання.

 

Тема 7. Психосоціальний та когнітивний розвиток дітей молодшого шкільного віку.

Загальна характеристика розвитку молодшого школяра. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Навчальна діяльність як провідна, її структура. Новоутворення молодшого шкільного віку. Розвиток самосвідомості молодшого школяра. Розвиток спонукальної сфери молодшого школяра. Особливості пізнавальної сфери молодшого школяра. Розвиток сприймання молодшого школяра. Особливості уваги молодшого школяра. Неуважність і її причини. Особливості пам'яті молодшого школяра. Розвиток уяви молодшого школяра. Особливості мислення дітей молодшого шкільного віку. Особливості й розвиток усної та писемної мови молодшого школяра. Індивідуальні особливості психічного розвитку молодшого школяра і психологічні основи індивідуального підходу в навчально-виховній роботі.

 

Тема 8. Особливості психічного розвитку підлітка.

Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка. Соціальна ситуація розвитку підлітка. Проблема провідної діяльності в підлітковому віці. Психологічні новоутворення підліткового віку. Розвиток відчуттів, сприймання в процесі навчальної і пізнавальної роботи. Особливості уваги і умови її розвитку. Розвиток розумової діяльності і спеціального логічного мислення. Розвиток мови підлітків. Уява і творчість підлітка в різних видах його діяльності. Особливості мотивів поведінки підлітка: інтерес до світоглядних питань, прагнення до самостійності, вимогливість і критичність в оцінці поведінки інших. Розвиток самосвідомості у підлітковому віці. Акцентуації в характері підлітків. Криза підліткового віку.

 

Тема 9. Психологія ранньої і пізньої юності.

Загальна характеристика раннього юнацького віку. Соціальна ситуація розвитку старшокласника. Проблема провідної діяльності в юнацькому віці. Новоутворення раннього юнацького віку. Особливості спілкування у ранній юності. Розвиток пізнавальної сфери у ранній юності. Характерні особливості мислення старшокласників. Розвиток мовлення старшокласників. Розвиток сприймання, пам’яті, уваги старшокласників. Розвиток наукової, технічної і художньої уяви. Виховання творчості. Самовизначення та самовиховання в юнацькому віці. Формування переконань та ідеалів. Розвиток естетичних почуттів. Товаришування і дружба в юнацькому віці. Розвиток самосвідомості. Професійна спрямованість, підготовка до вибору професії. Показники соціально-психологічної готовності випускника школи до самостійного життя. Загальні особливості зрілої юності. Соціальна ситуація розвитку в період зрілої юності. Розвиток самосвідомості в зрілому юнацькому віці. Дружба в зрілому юнацькому віці.

 

Тема 10. Рання дорослість.

Загальна характеристика періоду ранньої дорослості. Психосоціальний розвиток молодих людей. Особливості розвитку самосвідомості у ранньому дорослому віці. Розвиток пізнавальних процесів. Особливості спонукальної сфери у ранньому дорослому віці. Особливості емоційно-вольової сфери у ранньому дорослому віці. Кризи віку ранньої дорослості. Основні фактори формування особистості молодих людей.

 

Тема 11. Середня дорослість.

Загальна характеристика періоду середньої дорослості. Збереження і зміни фізичних можливостей у зрілому віці. Психосоціальний розвиток людей зрілого віку. Когнітивні зміни в зрілості. “Згорання на роботі”, досягнення вершини професійної і суспільної кар’єри. Зміни в розвитку особистості. Розвиток психічних процесів в зрілому віці Досягнення генеративності. Криза середини життя. Синдром “покинутого гнізда”. Небезпека емоційної стагнації.

 

 

 

Тема 12. Пізня дорослість.

Загальна характеристика старості. Морфо-функціональні зміни в період геронтогенезу. Психологічні причини хвороб. Психосоціальний розвиток людей похилого віку. Когнітивні зміни в процесі старіння. Властивості мудрості. Особистість і старіння. Спосіб життя похилих людей: можливості вибору. Криза “Я – інтеграції”.

 

 

Педагогічна психологія

Тема 1. Предмет і завдання педагогічної психології.

Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. Завдання педагогічної психології. Структура педагогічної психології. Зв’язок педагогічної психології з іншими науками. Проблеми сучасної педагогічної психології. Сучасні погляди на історію педагогічної психології.

 

Тема 2. Психологія навчання.

Психологічне поняття про навчання. Навчання і розвиток. Психологічні механізми навчання. Психологічна характеристика форм навчання (традиційної, проблемної, програмованої, розвиваючої та ін.). Психологічні та психофізіологічні вимоги до організації навчального процесу. Поняття про научіння. Учіння як процес і як діяльність. Структура учбової діяльності. Мотиваційний компонент учіння. Психологічні особливості формування учбових умінь та навичок. Навчальність як важлива характеристика суб’єктів учбової діяльності. Віковий та індивідуальний підхід у навчанні. Вміння вчитися самостійно як інтегральна якість особистості. Психологічні фактори успішності в учінні.

 

Тема 3. Психологія педагогічної діяльності.

Загальна характеристика педагогічної діяльності. Індивідуальний стиль діяльності педагога. Психологія педагогічного оцінювання. Психологічний аналіз уроку. Психологія педагогічних здібностей та умінь. Виховна функція педагогічного спілкування. Психологія педагогічного спілкування. Психологічна характеристика педагогічного такту. Вплив Я-концепції педагога на його професійне спілкування.

 

Тема 4. Психологія виховання.

Цілі і завдання психології виховання. Рушійні сили та джерела становлення і розвитку особистості. Психологічна характеристика методів виховання. Психологічні механізми виховання. Поняття і критерії вихованості особистості. Віковий фактор вихованості особистості. Індивідуальний підхід до дитини в процесі виховання. Психологічне визначення вчинку. Психологічний аналіз вчинку. Психологія роботи з проблемними дітьми. Виховання і самовиховання – дві сторони єдиного процесу. Цілі самовиховання. Організація самовиховання. Роль дорослого у формуванні потреби у самовихованні. Психологічні механізми подолання шкідливих звичок.

 

 

Рекомендована література:

 

Основна

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська,  В.Огороднійчук та ін.- К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>[Електронний ресурс] http://libfree.com/ 194904719-psihologiyavikova_ta_pedagogichna_psihologiya__skripchenko_ov.html

2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. Петровского А.В. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М., 1979

3. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. - К.; Рад. школа, 1976.

4 Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.Б.Гамезо и др. - М., 1984.

5. Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия. Состав. И.В.Дубровина, и др. Москва, 2003. – 367 с.

6. Гамезо М.В. Возрастная психология: личность от молодости до старости. / М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, Г.Г. Горелова, Л.М. Орлова - М., 1999.

7. Детская психология /Под ред. Люблинськой Г.О. - К.: Высшая школа, 1974.

9. Костюк Г.С. Вікова психологія./ Г.С. Костюк - К., 1978.

10. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет); учебное пос./ И.Ю. Кулагина – М.: Изд-во УРАО, 1999.

11. Немов Р.С.Психология. В 3-х кн. Кн.2: Психология образования./Р.С. Немов - М.: Просвещение: Владос, 2003.

12. Основи вікової психології. / М.Заброцький. – Тернопіль, вид-во «Навч.книга», 2002.- 111с.

13. Савчин М.І. Вікова психологія: Навчальний посібник. / М.І. Савчин, Л.П. Василенко – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. (Альма-матер)

 

Додаткова

1. Ананьєв Б.Г. О проблемах современного человекознания. / Б.Г. Ананьєв - М., 1977

2. Ананьев Б,Г, Избранные психологические труды: В 2 х.Т. / Под ред. А.А.Бодалева, Б.Ф.Ломова. - М., 1980.

3. Амосов Н.М. Преодоление старости./ Н.М. Амосов - М., 1996.

4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. / Л.И. БожовичМ., 1968.

5. Зак А.З. Развитие теоретического мышления младших школьников./ А. З. Зак – М., 1984.

6. Запорожец А.В. Воспитание и обучение в детском саду./ А.В. Запорожец - М.: Педагогика, 1976.

7. Історія психології/За ред. Роменець.- К., 1984, 1992.

8. Кле М. Психология подростка: Психосексуальное развитие. Пер. с фр./ М. Кле М., 1991.

9. Климов Е.А. Психология: Воспитание и обучение./ Е.А. Климов – М., 2000.

1 0. Концепция Жана Пиаже: за и против./ Л.Ф Обухова.- МГУ, 1981.

11. Кон И.С. Открытие «Я»./ И.С. Кон М., 1990.

12. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості./ Г.С. Костюк – К.: Рад. школа, 1989.

13 Крайг Г. Психология развития. Пер. с англ./ Г. Край - СПб., 2000.

14. Краткий психологический словарь /Под ред. А.В. Петровского, М.Т.Ярошевського. - М., 1985

15. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых./ Ю.Н. Кулюткин М., 1985.

16. Леонтьев А.Н. Проблема развития психики./ А.Н. Леонтьев – М.: МГУ, 1981.

17. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: Т.2.Моделювання психологічних новоутворень./ С.Д. Максименко – К.: Форум, 2002.

18. Мир детства: младший школьник / Под ред. А.Г. Хрипковой, В.В. Давыдова. – М., 1981

19. Мир детства: подросток / Под ред. А.Г. Хрипковой. – М., 1982.

20. Мухина В.С. Детская психология./ В.С. Мухина – М.: Просвещение, 1985.

21. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста. / Под ред. Эльконина Д.Б., Венгера АЛ. - М., 1995.

22. Педагогічна психологія / За ред. Ніколенка Д.Ф., Проколієнко Л.М. - К., 1991.

23. Проколієнко Л.М. Сімейне виховання. Підлітки./ Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенко - К.: Рад.школа, 1981.

24. Психическое развитие младших школьников: Экспериментальные психологические исследования / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1990. – 166 с.

25. Психология ранней юности. И.С.Кон. - Москва: Просвещение, 1989. -255 с.

26. Психологія життєвої кризи/ Відп.ред. Т.М.Титаренко. - К., 1998.

27.Развитие младших школьников в процессе усвоения знаний: Экспериментально-психологические исследования / Под ред. М.И. Зверевой. – М., 1983.

28.Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности: Сб. научн. трудов / Под ред В.В. Давыдова. – М., 1983

29. Развитие психофизиологических функций взрослых людей. / Под ред. Б.Г.Ананьева, Е.И.Степановой.- М., 1972.

30. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / Максименко С.Д. - К., 1990.

31. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии /Под ред. Ляудис И.И., Ильясова В.Я. - МГУ, 1981.

32. Франкл В. Человек в поисках смысла. Сборник: Пер. с англ. и нем./ В. Франкл - М, 1990.

33.Эльконин Д.Б. Психология игры./ Д.Б. Эльконин – М., 1978.

34. Эриксон Э.Г. Идентичность: Юность и кризис. Пер. с англ./ Э.Г. Эриксон - М., 1996.

 

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри психології (Протокол № 7 від 28 лютого 2019 р.)

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії                                              Шевчук І.В.

               

 

 

Reklama2021