Heder6 1

Header6 0


Початкова освіта. Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет/Інститут: Факультет початкової освіти

Метою підготовки майбутніх учителів англійської мови і літератури у закладі вищої освіти є формування в них професійної компетентності. Професійну компетентність учителя конкретизовано як здатність до педагогічної діяльності, організації навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти на рівні сучасних вимог; здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати стандартні та проблемні професійні задачі, що виникають у процесі навчання, виховання й розвитку учнів; здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійної підготовки, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їх реалізації в освітній галузі загалом, та окремих змістових лініях зокрема. Види предметних компетентностей: філологічна, математична, технологічна, природничо-наукова, мистецька.

Основу цієї здатності становить єдність теоретичної й практичної готовності педагога до здійснення педагогічної діяльності, що виявляється у наявності системи знань, умінь, ціннісних ставлень до професійної діяльності та досвіді їх реалізації на практиці. Необхідною умовою набуття майбутніми вчителями англійської мови і літератури професійної компетентності є належний рівень розвитку в них загальних компетентностей: загальнонавчальної, інформаційно-аналітичної, дослідницько-праксеологічної, комунікативної, громадянської, етичної, соціокультурної, компетентності міжособистісної взаємодії, адаптивної, рефлексійної, здоров’язбережувальної та інформаційно-комунікаційної. В сучасних умовах актуалізується необхідність міжкультурної компетентності вчителя, в тому числі й міжкультурної комунікативної компетентності.

Придатність до працевлаштування

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта. Середня освіта (Мова і література (англійська))» можуть обіймати такі посади:

  • 2331 – вчитель початкової школи;
  • 2320 – вчитель загальної середньої освіти;
  • 2359.2 – педагог-організатор;
  • 229.6 – керівник гуртка.

2020

2016