Heder6 1

Header6 0


Наукова школа «Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності у сільській початковій школі»

Komar

Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, профессор, керівник наукової школи

Історія школи

Школа заснована у 2015 році на базі лабораторії «Проблеми сільської початкової школи». Є 2 захищених кандидатів наук (Радзівіл Т.А. «Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Горват М.В. «Виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного педагогічного спілкування» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.); 1 дисертація подана до захисту у спеціалізовану вчену раду (Шкуренко О. В. «Формування професійної педагогічної комунікації у майбутніх учителів початкової школи» з попереднього допуску на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); затверджено тему дисертаційного дослідження Сліпенко В. О. На базі лабораторії виходить фаховий збірник наукових праць «Проблеми сільської початкової школи».

Актуальність проблематики

Надзвичайно важливим завданням сучасної освіти в Україні є формування підростаючого покоління на засадах демократії, а , отже, і ставляться вимоги до навчання учнів сільської початкової школи за інноваційними технологіями, яке значною мірою залежить від ефективності фахової діяльності вчителя. Водночас процеси глобалізації, інтеграції до Європейського освітнього простору впливають на розвиток національних освітніх систем, актуалізують формування ціннісних орієнтацій молоді, розвитку її духовності та зміцнення моральних засад суспільства, і, разом з тим, актуалізують здійснення психолого-педагогічних досліджень у сучасному навчально-виховному процесі, де вагоме місце посідає інноваційне навчання. Актуальність таких досліджень зумовлюється у потребі нових педагогічних кадрів, спроможних працювати в сучасних умовах розвитку сільської школи України, що можуть створити у навчальному середовищі оптимальні умови для формування громадян нової генерації.

Методологічна основа

Методологічною основою є положення філософської та психолого-педагогічної науки про системну структурну характеристику особистості, багатоаспектну сутність її діяльності; взаємозалежність між розвитком особистості й адаптацією її навчально-пізнавальної діяльності; про людину як суб’єкта діяльності, спілкування і відносин, ідеї та концепції сучасної науки про освіту як процес засвоєння новим поколінням сукупності матеріальних та духовних цінностей людства, специфічний спосіб людської діяльності, важливий засіб цілісного формування особистості та процес творчої самореалізації особистості; про вирішальну роль освіти у перетворенні суспільного життя країни; сутність навчально-виховного процесу як специфічної форми суспільної діяльності; загально-філософські та соціально-педагогічні положення теорії особистості та теорії діяльності; положення вітчизняної педагогічної і психологічної науки стосовно вимог до рівня професійних і морально-психологічних якостей вчителів.
Методологічний рівень відображає взаємодію і взаємозв’язок наукових підходів до вивчення проблеми, зокрема:
системно-структурного, що дає можливість вивчати підготовку майбутнього вчителя сільської початкової школи до застосування інноваційних технологій із позицій цілісності, взаємозбагачення та взаємозумовленості її структурних складових і компонентів системи такої підготовки;
полісуб’єктного, який відображає єдність особистісного та діяльнісного аспектів, що становлять сутність методології сучасної гуманістичної педагогіки і дають змогу розглядати підготовку майбутнього вчителя сільської початкової школи до застосування інноваційних технологій як специфічний спосіб професійної самореалізації особистості, певну сукупність психо-рефлексивних та соціально-психологічних особистісних утворень;
аксіологічного, що передбачає спрямованість змісту професійної підготовки майбутніх вчителів сільської початкової школи на формування в них ціннісних орієнтацій, необхідних для педагогічної діяльності, і відповідної спрямованості особистості;
культурологічного, який уможливлює розгляд підготовки майбутніх вчителів сільської початкової школи до застосування інноваційних технологій як інтеграції особистісного, інтелектуального та професійного зростання, елемента професійної культури і передбачає педагогічну підготовку вчителів у своєрідному соціокультурному контексті педагогічного навчального закладу, в єдності розвитку психіки, свідомості та діяльності, що створює умови для відповідного самовизначення і самореалізації особистості.

Теоретична основа

Теоретична основа визначає систему вихідних параметрів, дефініцій, теорій, без яких є неможливим розуміння сутності явища, що вивчається, його функцій та властивостей, і містить розробку, наукове обґрунтування моделі системи підготовки майбутнього вчителя сільської початкової школи до інноваційної фахової діяльності.

 Завдання наукової школи

1) Здійснити аналіз основних наукових ідей, теорій і теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів сільської початкової школи до застосування інноваційних технологій.
2) Вивчити досвід роботи учителів сільської початкової школи.
3) Дослідити стан підготовки майбутніх вчителів сільської початкової школи до застосування інноваційних технологій в існуючій системі їх професійної підготовки.
4) Виявити компоненти, критерії, показники і рівні готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій, а також методику діагностики цієї готовності.
5) Розробити та теоретично обґрунтувати модель реалізації системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій.
6) Визначити принципи, умови та етапи підготовки майбутніх учителів до застосування інноваційних технологій у сільській початковій школі.
7) Розробити систему навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів сільської початкової школи до застосування інноваційних технологій у процесі самостійної професійній діяльності.

Наукові напрями досліджень наукової школи

1) Вивчення передового педагогічного досвіду роботи учителів сільських шкіл.
2) Формування громадянських цінностей молодших школярів
3) Історичні та сучасні питання роботи сільської школи.
4) Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності у сільській початковій школі.
5) Проблеми та перспективи застосування учителем інноваційних технологій у навчальний процес сільської початкової школи.

Члени наукової школи

Інформація про членів наукової школи: ПІБ, напрям наукових досліджень, тема дисертаційних досліджень, рік захисту, основні публікації, керівництво докторантами, аспірантами, здобувачами Захищені аспіранти і пошукувачі О.А.Комар: Радзівіл Т.А. «Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) – захист 2015 рік, Горват М.В. «Виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного педагогічного спілкування» (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання) захист 2014 рік; 1 дисертація подана до захисту у спеціалізовану вчену раду (Шкуренко О.В. «Формування професійної педагогічної комунікації у майбутніх учителів початкової школи», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Гарачук Т.В. кандидатською дисертацією на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з математично здібними дітьми». Комар Ольга Анатоліївна розкриває питання застосування інтерактивних технологій та інтегрованого навчання у підготовці майбутнього вчителя початкової школи. Роєнко Л. М. досліджує проблеми ТРВЗ та впровадження їх при проходженні студентами педагогічної практики. Дослідження Грітченко Т.Я. та Шкуренко О.В. направлені на формування комунікативних компетенцій у майбутнього вчителя при роботі з молодшими школярами. Кравчук О.В. розробила робочу програму до курсу «Методика навчання інформатики», що введено у навчальні плани ВНЗ з прийняттям нового стандарту. Аналогічно розробила і читає курс «Методика навчання іноземної мови» Над проблемою розв’язання складених задач та задач з логічним навантаженням працює Шевчук І.В. Нею розроблено і впроваджено у навчальний процес ВНЗ спецкурсу «Міжпредметні зв’язки у початковій школі».

Загалом викладачі кафедри розкривають актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що є однією із важливих ланок для визначення стратегічних напрямів розвитку української педагогічної освіти в руслі Болонського процесу при входження її у європейський освітній простір. Заплановане виконано. Подальше дослідження планується спрямувати на розкриття питань з підготовки студентів»

Основні досягнення наукової школи

Захищені кандидатські дисертації, налагоджена співпраця зі школами та вищими навчальними закладами, що займаються проблемами початкової освіти. Всіляке сприяння надається консультативним формам взаємодії «викладач ВНЗ – вчитель» у підготовці вчителів до відкритих уроків, конкурсів, тощо.
11. Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами (Інститут педагогіки і психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра педагогіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Уманська ЗОШ №5, Маньківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Маньківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія», Кищенецька ЗОШ І-ІІІ ст., Шепилівська ЗОШ І-ІІ ст.), Солгутівська ЗОШ І-ІІІ ст., Тополівська ЗОШ І-ІІ ст., Хащуватська ЗОШ І-ІІІ ст.)

За період існування наукової школи підготовлено 3 кандидатів наук; опубліковано 3 монографії, 3 навчальних посібники; отримано 2 патенти, проведено 1 міжнародну та 10 всеукраїнських конференцій, 12 семінарів.

 
Reklama2024