Heder6 1

Header6 0


Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет/Інститут: Факультет початкової освіти
Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи. Вчитель інформатики

Загальною місією освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є забезпечення загальної та фахової підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних успішно виконувати професійні завдання фахівця зі спеціальності 013 Початкова освіта у відповідності з описом 6 рівня Національної рамки кваліфікацій України.

Мета освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта є формування висококваліфікованого і конкурентно-спроможного фахівця: – готового до професійної діяльності, зокрема до виконання посадових обов’язків вчителя початкової школи та вчителя інформатики в загальноосвітній школі; – здатного до саморозвитку, самореалізації. Важливим спрямуванням освітньої програми є формування у майбутніх фахівців професійної компетентності – властивості особистості, яка виявляється в здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та окремих методик навчання.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)» можуть обіймати такі посади (професійні назви робіт):

  •  2310 – асистент;
  •  2331 - вчитель початкової школи;
  •  2320 - вчитель середнього навчально-виховного закладу;
  •  235 - інші професіонали в галузі навчання;
  • 2351 Професіонали в галузі методики навчання.

Сфера працевлаштування – заклади освіти (загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії тощо).

 

2020

 

2017

 

2016