Heder6 1

Header6 0


Початкова освіта. Дошкільна освіта

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет/Інститут: Факультет початкової освіти
Кваліфікація: бакалавр початкової освіти Вчитель початкової школи. Вихователь дітей дошкільного віку

Запроваджено з 2016 року

Мета освітньо-професійної програми.

Формування у майбутніх фахівців професійної компетентності – властивості особистості, яка виявляється в здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою Початкова освіта. Дошкільна освіта можуть обіймати такі посади:

  • 2331 – вчитель початкової школи;
  • 2359.2 – педагог-організатор;
  • 229.6 – керівник гуртка;
  • 2332 – вихователь дошкільного навчального закладу.

2020

2019

 2017

2016