ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 2021 РОКУ

  Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємним та обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню набутих теоретичних знань, формуванню професійних умінь і навичок, освоєнню нових технологій, психологічній адаптації до конкретних умов фахової діяльності тощо.

  У рамках підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

  Одним із видів практичної підготовки є виробнича практика.

  Завданнями цього виду практики є розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, які студенти отримали під час вивчення циклу спеціальних теоретичних дисциплін; формування вмінь практичного застосування цих знань; здійснення психолого-педагогічних досліджень у контексті виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт.

  З 15 лютого по 28 березня 2021 року здобувачі вищої освіти 4 курсу факультету початкової освіти проходили виробничу практику.

  Її здобутки та виклики стали предметом обговорення на звітній конференції, яка відбулася на факультеті початкової освіти 6 квітня 2021 року. 

 01 Min

 02 Min

 03 Min

 

  Більшість студентів за час проходження практики отримали позитивний досвід виконання функцій учителя-класовода, мали можливість здійснювати самоконтроль процесу та самооцінювання результатів діяльності, приймати відповідальні рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій.

  Викликами цієї практики студенти вважають проблеми організації дистанційного навчання, відсутність технічних засобів навчання в окремих школах, складність налагодження дисципліни в класі після повернення дітей з карантину.

   Студентами вчасно оформлена та представлена на розгляд комісії вся необхідна документація з практики.

 1617721445076