Heder6 1

Header6 0


Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет/Інститут: Факультет початкової освіти
Кваліфікація: магістр початкової освіти. Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи. Вчитель інформатики

Запроваджено з 2019 року

Мета освітньо-професійної програми.

Магістерська програма «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)» логічно продовжує професійну підготовку фахівців з початкової освіти на якісно новому рівні, здатних працювати у нових умовах перебудови системи освіти, здатних розв’язувати сучасні нестандартні завдання, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства і сучасної школи ідеї, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно мислити та діяти. Мета підготовки магістрів з початкової освіти в УДПУ імені Павла Тичини визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти за цією спеціальністю. Зміст програми спрямований на загальну та професійну підготовку конкурентоздатного фахівця, що володіє методологією наукового дослідження, сучасними інноваційними технологіями в галузі початкової освіти, навичками комп’ютерних технологій, організації навчально-виховного процесу у початковій школі та викладання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах.

Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Сфера працевлаштування – заклади освіти (загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, технікуми, училища, заклади вищої освіти тощо).

Фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)» можуть обіймати такі посади:

  • організатор початкової освіти;
  • вчитель початкової школи;
  • вчитель інформатики;
  • менеджер (управитель) систем якості (початкова освіта);
  • асистент;
  • вчитель спеціалізованих навчальних закладів.

 

2021

 

 2020

 

2019