Heder6 1

Header6 0


ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

  15-16 листопада на факультеті початкової освіти відбулися попередні захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта.

  Захід проходив у форматі відеоконференції за допомогою сервісу Google Meet.

  У ході захисту оцінювалася готовність роботи в цілому, відповідність змісту роботи її тематиці, ступінь та глибина розробки теми. Здобувачам вищої освіти ставилися запитання відповідно до змісту роботи, які виникали під час попереднього захисту. Заслуховувалися висновки наукових керівників про якість та стан готовності роботи до захисту.

  Важливою умовою при написанні кваліфікаційних робіт є дотримання культури академічної доброчесності. У ході обговорення було розглянуто питання академічної недоброчесності, основні прояви якої знаходимо у таких видах діяльності:

  • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
  • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
  • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
  • фальсифікація– свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
  • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів навчання;
  • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
  • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
  • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти;
  • хибне співавторство – внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту.

  За результатами попереднього захисту всі випускні кваліфікаційні роботи рекомендовані до захисту з умовою усунення недоліків, на які вказали викладачі кафедри.

  Бажаємо нашим магістрантам успіхів на їх творчому шляху до отримання диплома!

  Кафедра фахових методик та інноваційних технолоій у початковій школі
00

 

  Кафедра теорії початкового навчання

01

 

  Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

02