Heder6 1

Header6 0


Початкова освіта. Психологія

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма Початкова освіта. Психологія розроблена на основі вітчизняного і світового досвіду педагогічної та психологічної наук і орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методиками та технологіями навчання у початковій школі; методами вирішення психологічних задач засобами діагностичних, консультативних, корекційно-розвивальних практик з урахуванням вимог ринку праці.

Мета – формування у майбутніх фахівців професійної компетентності – властивості особистості, яка виявляється в здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній психологічній/педагогічній діяльності, що передбачають застосування теоретичних положень і методів психології, педагогіки та окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою Початкова освіта. Психологія можуть обіймати такі посади:

  • 2331 – вчитель початкової школи;
  • 3340 – асистент вчителя;
  • 3340 – викладач-стажист;
  • 1229.1 – завідувач відділу (у складі управління освітою);
  • 2352 (22568) – інспектор-методист;
  • 2352 (22710) – інспектор шкіл;
  • 2352 (22646) – інспектор з охорони дитинства;
  • 2445.2 (24459) – психолог.

 2020

 2017

2016