Перелік бакалаврських програм (2015-2016 рр.)

Напрям підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

 •  Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр за напрямом 6.010102 Початкова освіта

 • Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти).

 • Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

 • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

 • Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання в галузі педагогічної освіти та інших педагогічних наук. Навчальний процес підготовки фахівців здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Зміст підготовки фахівців забезпечується науково обґрунтованою системою дидактично та методично оформленого навчального матеріалу і визначається освітньо-професійними програмами, в яких визначено нормативний та варіативний зміст навчання, встановлено вимоги до обсягу та рівня освітньо-професійної підготовки фахівців спеціальності «Початкова освіта».

Система виховної роботи на факультеті відповідає сучасним вимогам, поєднує основні завдання навчання і виховання духовної культури особистості на основі розвитку індивідуальних здібностей і талантів студентської молоді.

Основними джерелами інформаційного забезпечення навчального процесу спеціальності 6.010102 Початкова освіта в університеті є: бібліотека, навчальні кабінети, лабораторії, які забезпечені необхідною науковою, методичною літературою, підручниками, технічними засобами навчання, наочними посібниками.

Загальний обсяг навчальної програми 240 кредитів ЄКТС, в тому числі цикли обов’язкові навчальні дисципліни –134 кр., дисципліни вибору факультету – 32 кр., дисципліни вільного вибору студента – 43 кр.

 • Ключові результати навчання
 1.  Знання з предметної галузі

Студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань.

     2. Когнітивні уміння та навички з предметної галузі

 • Уміння та навики абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці;
 • Здатність застосовувати уміння, знання та навички для розв’язання практичних завдань в галузі педагогічної освіти;
 • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої з різних джерел;
 • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу;
 • Уміння та навички володіння педагогічними технологіями у майбутній професійній діяльності.

3. Практичні навички з предметної галузі

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін в процесах отримання та опрацювання, представлення наукової інформації, її практичного застосування в педагогічній освіті;
 • Уміння використовувати спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення;
 • Навички роботи із спеціалізованим комп’ютерним обладнанням.
 1. Загальні уміння та навички
 • Повинен виробити настанову на постійне поповнення своїх знань та розширення культурних обріїв;
 • Вміти у практичній діяльності застосовувати принципи наукової організації праці, володіти сучасними методами організації виховної роботи.
 • Повинен бути гуманістом, повинен володіти комунікативними й організаторськими навичками, бути толерантною та висококультурною людиною.
 • Здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні знання з методик початкового навчання;
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в командах професіоналів різного профілю;
 • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
 • Професійні профілі випускників з прикладами 

Бакалавр призначений для роботи в навчальних та навчально-виховних закладах, які типовими номенклатурами посад передбачено заміщати фахівцями з базовою вищою освітою.

 • Доступ до подальшого навчання 

Положення про кредитно-трансферну накопичувальну систему організації освітнього процесу в Уманському державному педагогічного університету імені Павла Тичини.

 • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Бакалавр за напрямом “Початкова освіта” може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівні – спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Початкова освіта». Спеціаліст – 5 років навчання на базі загальної середньої освіти або 1 рік навчання на базі бакалаврату; магістр – 1 рік 6 місяців навчання.

 • Професійний профіль – вчитель початкових класів.

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Початкова освіта» є навчання дитини у початкових класах.

 • Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішне складання іспиту на засіданні Державної атестаційної комісії.

 • Форма навчання

Денна

 • Директор програми, або відповідна посадова особа.

Декан факультету початкової освіти – Якимчук Борис Андрійович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

1

Дисципліни

 Термін навчання – 4 роки

Код

Назва дисципліни

Обов’язкові навчальні дисципліни

ВТПТ_6_2.06_5 Виховна робота вчителя початкової школи
МБОФВ_6_1.10_3 Вікова фізіологія, шкільна гігієна
УЛУМН_6_2.05_4 Дитяча література
ТПН_6_1.08_3 ІК технології в галузі
ІМ_6_1.03_9 Іноземна мова
ІУ_6_1.02_4 Історія та культури України

Дисципліни вибору факультету

ФМІТПШ _6_1.29_3 Курсова робота з методик початкової освіти
П_ПОМ _6_1.28_3 Курсова робота з педагогіки і психології
ТПН_6_2.01_8 Математика
ФМІТПШ_6_1.20_3 Методика навчання іноземної мови
ФМІТПШ _6_1.27_4 Методика навчання інформатики
ФМІТПШ_6_1.17_4 Методика навчання літературного читання
ОМ_6_1.25_8 Методика навчання образотворчого мистецтва та трудової діяльності
ФМІТПШ _6_1.24_4 Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»
ФМІТПШ_6_1.21_7 Методика навчання освітньої галузі «Математика»
ВТПТ_6_1.26_6 Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»
ФМІТПШ_6_1.22_4 Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»
ФМІТПШ_6_1.23_3 Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»
ФМІТПШ _6_1.18_3 Методика навчання письма
ТПН_6_1.19_3 Методика навчання російської мови
ФМІТПШ _6_1.16_7 Методика навчання української мови
ППОМ_6_4.01_3 Навчальна (психолого-педагогічна) практика
ТПН_6_2.02_5 Основи природознавства
ТТД_6_1.04_4 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ПОМ_6_1.11. _10 Педагогіка
ВТПТ_6_1.13_4 Педагогічна майстерність
ФМІТПШ_6_4.03_11 Педагогічна практика
ФМІТПШ_6_1.15_3 Педагогічні технології в початковій школі
СД_6_1.06_4,5 Політологічна та соціологічна науки
П_6_1.12_10 Психологія
ВТПТ_6_4.02_5 Практика в літніх оздоровчих таборах
СМЗЛ_6_2.04_4 Сучасна російська мова з практикумом
ПМ_6_2.03_6 Сучасна українська мова з практикумом
ВТПТ _6_1.14_4 Теорія і методика виховання
УЛУМН_6_1.09_3 Українознавство
ПМ_6_1.01_4 Українська мова за професійним спрямуванням
СПД_6_1.07_4 Фізичне виховання
СД_6_1.05_4 Філософія

Дисципліни вільного вибору студента

УЛУМН_6_3.1.5.12_3 Академічна риторика
ІМ_6_3.1.5.07_6 Друга іноземна мова
ТПН_6_3.1.5.02_3 Екологія і флористика
СД_6_3.1.5.09_3 Етика та естетика
ІІКТ_6_3.1.5.10_3 Інформаційна культура студента
ПМ_6_3.1.5.05_5 Норми і стилі сучасної української літературної мови
ФМІТП _6_3.1.5.03_3 Організація і управління у початковій освіті
ЕСПН_6_3.1.5.06_5 Основи економічної теорії
КПП_6_3.1.5.04_3 Основи інклюзивної освіти
ТПН_6_3.1.5.01_3 Основи інформатики з елементами програмування
ПМ_6_3.1.5.11_2 Основи культури та техніки мовлення
СД_6_3.1.5.08_3 Релігієзнавство

Спеціалізація «Практична психологія»

П_6_3.1.1.02_4 Диференційна психологія
П_6_3.1.1.03_3 Історія психології
П_6_3.1.1.12_3 Курсова робота з психодіагностики
П_6_3.1.1.11 _3 Ознайомлююча психодіагностична практика у школі
П_6_3.1.1.07_4 Основи психокорекції
П_6_3.1.1.09 _5 Основи психологічного консультування
П_6_3.1.1.10 _6 Психокорекційна практика в закладах освіти (безвідривна)
П_6_ 3.1.1.01_3 Психологічна служба в системі освіти
П_6_3.1.1.06_3 Психологічне діагностування з практикумом
П_6_3.1.1.04_3 Психологія девіантної поведінки
П_6_3.1.1.08_3 Психологія управління та конфліктологія
П_6_3.1.1.05_3 Соціальна психологія

Спеціалізація «Іноземна мова (англійська)»

ІМ_6_3.1.2.10_5

ІМ_6_3.1.2.11_4

ІМ_6_3.1.2.12_4

ІМ_6_3.1.2.07_4

ІМ_6_3.1.2.08_4

ІМ_6_3.1.2.01_4

ІМ_6_3.1.2.02_3

ІМ_6_3.1.2.03_3

ІМ_6_3.1.2.04_3

ІМ_6_3.1.2.5_3

ІМ_6_3.1.2.6_3

ІМ_6_3.1.2.9_3

Історія англійської мови

Лексикологія

Мовна практика у початковій школі (безвідривна)

Практикум англійської мови (1-ша частина)

Практикум англійської мови (2-га частина)

Практичний курс англійської мови (1-ий етап)

Практичний курс англійської мови (2-ий етап)

Практичний курс англійської мови (3-ий етап)

Практичний курс англійської мови (4-ий етап)

Практичний курс англійської мови (5-ий етап)

Практичний курс англійської мови (6-ий етап)

Теоретичний курс англійської мови

Спеціалізація «Фізична культура»

ТМФВ_6_3.1.4.10_3 Гандбол з методикою навчання
ТМФВ _6_3.1.4.07_3 Гімнастика з методикою навчання
ТМФВ _6_3.1.4.06_5 Легка атлетика з методикою навчання
ТМФВ _6_3.1.4.09_3 Лижний спорт з методикою навчання
ТМФВ _6_3.1.4.08_3 Олімпійський професійний спорт
ТМФВ _6_3.1.4.04_3 Організація краєзнавчо-туристичної діяльності
ТМФВ _6_3.1.4.05 _3 Плавання з методикою навчання
ТМФВ_6_3.1.4.12_3 Практика з фізичної культури в початковій школі
СД_6_6_3.1.4.11 _6 Спортивні ігри з методикою навчання
ТМФВ_6_3.1.4.01_3 Спортивні споруди та обладнання
СД_6_3.1.4.03_3 Теорія і методика навчання рухливих ігор і забав
МБОФВ_6_3.1.4.02_3 Фізіологічні основи фізичного виховання
ППОМ_6_6.1_3 Навчальна (психолого-педагогічна) практика

Термін навчання – 2 роки

Код

Назва дисципліни

Нормативна частина

МБОФВ_6_2.1.4_2 Анатомія, фізіологія з основами генетики та основ валеології
ТТД_6_2.1.2._1,5 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
П_6_3.1.2_3 Вікова та педагогічна психологія
ВТПТ_6_3.1.6_1,5 Вступ до спеціальності
УЛУМН_6_3.1.11_1,5 Дитяча література
ТПН_6_2.1.3_2 Екологія
П_6_3.1.1_3 Загальна психологія
ІМ_6_1.3_3 Іноземна мова
ПОМ_6_3.1.5_1,5 Історія педагогіки
ІУ_6_1.2_1,5 Історія України
ППОМ_6_5._3 Курсові роботи
ТПН_6_2.1.5_3 Математика
ФМІТПШ_6_3.1.14_2 Методика навчання іноземної мови
ФМІТПШ_6_3.1.21_2,25 Методика навчання інформатики
ФМІТПШ_6_3.1.15_1,5 Методика навчання літературного читання
ТМФВ_6_3.1.19_2,25 Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»
ФМІТПШ_6_3.1.16_4 Методика навчання освітньої галузі «Математика»
ФМІТПШ_6_3.1.17_3 Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»
ФМІТПШ_6_3.1.18_2 Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»
ФМІТПШ_6_3.1.13_2 Методика навчання російської мови
ФМІТПШ_6_3.1.12_4 Методика навчання української мови
МВХД_6_3.1.23_1,5 Музичне виховання і основи хореографії з методикою навчання
ОМ_6_3.1.22_1,5 Образотворче мистецтво з методикою навчання
КПП_6_2.1.7_1,5 Основи інклюзивної освіти
ПОМ_6_3.1.7_1,5 Основи педагогічних досліджень
ВТПТ_6_3.1.9_1,5 Основи педагогічної майстерності
ТПН_6_2.1.6_3 Основи природознавства
П_6_3.1.3._1,5 Основи психодіагностики
ТПН_6_3.1.4_3 Педагогіка
ФМІТПШ_6_3.1.10_2 Педагогічні технології в початковій школі
СД_6_1.5_1,5 Політологія
ВТПТ_6_6.2_3 Практика в літніх оздоровчих таборах
СД_6_1.6_1,5 Соціологія
ІМ_6_2.1.10_2 Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)
СМЗЛ_6_2.1.9_2 Сучасна російська мова з практикумом
ПМ_6_2.1.8_3 Сучасна українська мова з практикумом
ТПН_6_2.1.1_3 Сучасні інформаційні технології навчання
ВТПТ_6_3.1.8_3 Теорія та методика виховання
ТПН_6_3.1.20_2,25 Трудове навчання з практикумом
ПМ_6_1.1_2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
СД_6_1.4_1,5 Філософія

Додаткова спеціалізація «Практична психологія»

КПП_6_5.1.3_2,25 Основи психокорекції
П_6_5.1.4_4 Основи психологічного консультування
КПП_6_7.2_3 Психокорекційна практика в закладах освіти
П_6_5.1.1_2,25 Психологія девіантної поведінки
П_6_5.1.2_3 Соціальна психологія

Додаткова спеціалізація «Іноземна мова (англійська)»

ТМІМ_6_5.2_3 Теоретичний курс англійської мови
ІМ_6_5.1_7,5 Практичний курс англійської мови
ІМ_6_7.2_4 Мовна практика у початковій школі

Додаткова спеціалізація «Інформатика»

ТПН_6_5.3_3                 Комп’ютерні моделі та їх застосування

ТПН_6_5.1_2,5               Практикум розв’язування задач з інформатики

ТПН_6_5.2_4,5               Програмне забезпечення та апаратне забезпечення комп’ютерних систем

ТПН_6_5.4_4,5               Web-технології