Heder6 1

Header6 0


Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: Освітньо-наукова
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет/Інститут: Факультет дошкільної та спеціальної освіти
Кваліфікація: магістр початкової освіти. Викладач педагогіки і методик початкової освіти

Освітньо-наукова програма запроваджена з 2017 року
Мета освітньої програми
Магістерська програма Початкова освіта логічно продовжує психолого-педагогічну, науково-практичну підготовку фахівців з початкової освіти до роботи в закладах вищої освіти, здатних працювати в нових умовах перебудови системи освіти, спроможних самостійно організовувати і проводити дослідження з психолого-педагогічних проблем та навчальних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки за вибором ЗВО і студента..
Мета підготовки магістрів з початкової освіти в УДПУ імені Павла Тичини визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти за цією спеціальністю. Успішне завершення програми навчання передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання; забезпечити освіту в галузі Освіта із широким доступом до працевлаштування, підготувати здобувачів вищої освіти до ознайомлення з психолого-педагогічними особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, сучасними педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; опанування предметно-спеціальними (фаховими) і загальними (міжособистісними, системними) компетентностями; здобуття базових знань про теоретико-методологічні засади і ключові результати досліджень з психолого-педагогічних проблем та навчальних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки за вибором ЗВО і студента.
Наукова програма з професійною орієнтацією на методику викладання у вищій школі та теорію і практику початкової освіти.
Магістр освіти може займати наступні посади в освітніх закладах різних типів: викладач педагогіки та фахових методик початкової освіти.
Подальше навчання передбачає навчання за програмою підготовки доктора філософії (PhD).