Heder6 1

Header6 0


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «Педагогіка»

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«Педагогіка»

на базі ОКР молодший спеціаліст

з  терміном навчання 3 роки (вступ за іншою спеціальністю)

Спеціальність  013 Початкова освіта

Освітні програми:  Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)

           Початкова освіта. Дошкільна освіта

Початкова освіта. Психологія 

(денна та заочна форми навчання)

Умань – 2021

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного іспиту розроблена для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю 013 Початкова освіта. Вона базується на державному стандарті освіти з підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр».

Мета вступного іспиту – відбір абітурієнтів для навчання на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 013 Початкова освіта.

До програми вступного випробування включено начальна дисципліна: «Загальна педагогіка». На основі змісту програм з даних дисциплін визначено орієнтовні питання вступних випробувань. Структура білету складається з двох теоретичних питань. Комплексний характер білету дасть можливість виявити педагогічну позицію вступника, бачення та розуміння актуальних проблем педагогічної науки, а також рівень теоретичної підготовленості. Відповіді абітурієнтів допоможуть спрогнозувати результативність подальшого навчання студентів за освітнім ступенем «бакалавр».

Вступний іспит проводиться в усній формі.


 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Високий рівень

200,0

абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.

 

190,5 – 199,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.

 

181,0- 189,5

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень.

 

Достатній рівень

171,5 - 180,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.

 

162,0 - 170,5

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки.

 

152,5-161,1

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.

 

Середній рівень

143,0 – 151,6

абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача.

133,5-142,1

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні.

 

120,0 – 132,6

абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.

 

Початковий рівень

110 – 119

Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача. Володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні.

101-109

Абітурієнт відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про теоретичний та практичний матеріал; за допомогою екзаменатора дає відповіді на питання.

100

Абітурієнт виявляє знання навчальної програми на початковому рівні; має поверхневі уявлення про теоретичний і практичний матеріал; за допомогою екзаменатора дає відповіді на питання.

Не склав

 

 0 - 99

Абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно відповідає на запитання; допускає грубі порушення норм літературної мови.

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

 

 

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки

Педагогіка як наука, її становлення і розвиток.  Предмет і основні категорії педагогіки.  Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Напрями, течії зарубіжної педагогіки.

 

Тема 2. Зміст освіти. Характеристика державних документів, що визначають зміст освіти в школі.

Зміст освіти в сучасній школі, його основні компоненти. Оновлення змісту освіти в сучасній школі. Державні стандарти змісту освіти. Навчальний план для різних типів загальноосвітніх шкіл України. Науково-педагогічні основи навчального плану. Принципи його побудови. Типи планів. Навчальні програми, принципи їх побудови, вимоги до програм, їх структура. Види навчальних підручників для шкіл України. Нові навчальні книги для шкіл. Взаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної освіти. Зміст освіти зарубіжної школи.

 

Тема 3. Мета, принципи та система освіти в Україні

Поняття про систему освіти. Мета та основні принципи освіти України. Система освіти України та її структура. Питання управління освітою в Законі України «Про освіту». Загальна середня освіта. Загальноосвітня школа трьох ступенів: перший – початкова школа, другий – основна школа, третій – старша школа. Учасники навчально–виховного процесу Діяльність школи як відкритої соціально-педагогічної системи. Соціальна робота, виховання в сім’ї, педагогічна підтримка сім’ї, співробітництво школи і сім’ї у вихованні дітей, роль дитячих і громадських організацій у вихованні дітей.

 

Тема 4. Управління і керівництво освітою і школою. Органи управління освітою.

Поняття про управління. Наукові основи управління. Принципи управління освітою. Основні функції управління. Система освіти в Україні та її складові. Органи управління освітою і школою: державні і громадські. Демократизація управління системою освіти. Педагогічна рада в школі та рада школи, їх функції, зміст і форми діяльності.

 

Тема 5. Поняття про дидактику, її основні категорії, теоретико-методологічну основу. Внесок Я. А. Коменського у розвиток дидактики.

Виникнення і розвиток дидактики як теоретичного компоненту педагогіки, що вивчає проблему навчання та освіти. Основні категорії дидактики: процес навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи навчання, організаційні форми навчання.

 

Тема 6. Суть процесу навчання, його двосторонній характер. Структура процесу навчання.

Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів, його основні ознаки. Двосторонній характер процесу навчання: єдність викладання та учіння. Структура процесу навчання. Основні функції навчання (освітня, розвиваюча, виховуюча) та їх взаємозв’язок. Суперечності та рушійні сили процесу навчання. Основні етапи оволодіння знаннями: сприймання, усвідомлення, осмислення, запам’ятовування та застосування знань і умінь у практичній діяльності. Роль стимулів та мотивів у навчанні школярів.  Характеристика стимулів і мотивів навчання.

 

Тема 7. Методи навчання, їх класифікація.

Визначення методу навчання. Прийоми як складова частина методу і як самостійна дидактична категорія. Різні підходи до класифікації методів: за джерелами знань, за особливостями діяльності учителя і учня, за характером пізнавальної діяльності учня. Методи навчання за джерелами знань: словесні, наочні, практичні. Методи за характером пізнавальної діяльності учнів (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково–пошуковий, дослідницький). Роль та значення засобів навчання в організації і здійсненні навчально-пізнавальної діяльності учнів. Класифікація засобів навчання. Натуральні об’єкти, схематичні зображення, електронні та звуко-технічні засоби. ТЗН, навчальні кабінети, комп’ютери.

 

Тема 8. Контроль, перевірка і облік навчальних досягнень учнів.

Поняття контролю та його значення у навчально-виховному процесі. Функції контролю. Оціночні судження як важливий важіль управління розвитком свідомості, характеру, волі та навчальних здібностей учнів. Педагогічні вимоги до перевірки. Методи контролю та види його здійснення на різних ступенях навчання. Оцінювання навчальних досягнень учня, його призначення. Критерії якості знань і навичок учнів. Характеристика бальної системи оцінювання. Рівні навчальних досягнень. Атестація учнів.

 

Тема 9. Урок – основна форма організації навчання. Типи і структура уроків.

Урок як основна форма навчання в школі. Вимоги до сучасного уроку.

Традиційна типологія уроків. Структура уроку в залежності від його мети. Підготовка учителя до уроку та її основні етапи. Нетрадиційні уроки в школі.

 

Тема 10. Форми організації навчання в школі та їх характеристика.

Форми організації навчального процесу. Історичний розвиток організаційних форм навчання. Виникнення і розвиток класно-урочної системи навчання в Україні. Основні існуючі форми організації навчального процесу (урок, екскурсія, домашні завдання, самостійна робота, додаткові заняття, факультативи, практикуми, семінари, лекції та ін.), їх характеристика. Форми організації діяльності учнів на уроці: індивідуальна, парна, групова, колективна. Сучасні системи навчання: модульно-розвивальна, лекційно-семінарська, цикло-блокова.

 

Тема 11. Функції навчання.

Основні функції навчання (освітня, розвиваюча, виховуюча) та їх взаємозв’язок. Суперечності та рушійні сили процесу навчання. Основні етапи оволодіння знаннями: сприймання, усвідомлення, осмислення, запам’ятовування та застосування знань і умінь у практичній діяльності. Роль стимулів та мотивів у навчанні школярів.  Характеристика стимулів і мотивів навчання.

 

Тема 12. Вибрані проблеми дидактики

Диференційоване навчання в школі. Проблема навчання обдарованих дітей. Неуспішність учнів і шляхи її подолання. Важковиховуваність та педагогічна занедбаність.

 

Тема 13. Виховання особистості в колективі.

Загальні поняття про колектив, йогоознаки та структура. Основні типии колективів. Динаміка та стадіїрозвиткуколективу. Проблеми взаємодії особистості і колективу.Взаємовідносини особистості і колективу. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський про взаємовідносини особистості і колективу.

 

Тема 14. Позакласна і позашкільна виховна робота.

Поняття про позакласну і позашкільну навчально-виховну роботу. Особливості і відмінності позакласної і позашкільної роботи. Принципи організації позакласної роботи. Форми організації позакласної роботи. Позашкільні навчально-виховні заклади, їх види. Зміст роботи позашкільних установ.

 

Тема 15. Завдання, зміст, форми і методи естетичного виховання учнів.

Виховання в учнів ціннісного ставлення до культури. Естетичне виховання як складова духовної культури. Шляхи і засоби естетичного виховання у навчальній, позакласній і позашкільній роботі. Форми і методи естетичного виховання. Естетичне виховання на народних традиціях, національному мистецтві, фольклорі тощо.

 

Тема 16. Закономірності та загальні принципи виховання. Сучасні принципи виховання.

Закономірності процесу виховання. Об’єктивний характер закономірностей виховання. Поняття про принципи виховання. Загальні принципи виховання: цілеспрямованість, опора на позитивне у вихованні, зв’язок з життям; єдність свідомості і поведінки; виховання у праці і колективі тощо.

 

Тема 17. Методи виховання і їх класифікація.

Поняття про засоби, методи і прийоми виховання. Характеристика засобів виховання. Форми організації виховання учнів. Традиційні методи виховання в педагогіці, їх класифікація та характеристика. Інноваційні методи виховання. Народно педагогічні методи виховання. Педагогічна майстерність використання різноманітних методів виховання учнів, їх оптимального поєднання. Технології сучасного виховного процесу.

 

Тема 18. Народна педагогіка, етнопедагогіка. Педагогіка як академічна наука, її предмет і категорії, теоретична і методологічна основи.

Поняття про народну педагогіку, етнопедагогіку та педагогіку як академічну науку. Етапи розвитку педагогіки. Предмет та основні завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки: виховання, навчання, освіта та розвиток, їх взаємозв’язок. Система педагогічних наук, зв’язок педагогіки з іншими науками.  Педагогіка як наука і мистецтво виховання.

 

Тема 19. Особистість учня. Розвиток, виховання і формування особистості. Фактори, що впливають на формування і розвиток індивіда.

Поняття про особистість, індивідуальність, індивід. Змістова характеристика понять: розвиток, соціалізація, виховання і формування. Сфери розвитку особистості. Психічний, фізичний, соціальний і духовний розвиток. Основні об’єктивні і суб’єктивні фактори формування особистості, їх особливості і взаємозв’язок. Виховання – визначальний чинник формування особистості. Роль діяльності і спілкування у розвитку особистості. Взаємообумовленість процесів виховання і розвитку, активна позиція особистості та її роль у процесі розвитку і виховання. Дитина як об’єкт і суб’єкт виховання. Вікові періоди розвитку особистості. Теорії розвитку особистості.

Процес розвитку і формування особистості. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і формування особистості. Розвиток і виховання.  Діяльність як чинник розвитку особистості. Зарубіжні теорії розвитку особистості.

 

Тема 20. Проблема мети виховання в педагогіці. Мета сучасного виховання.

Поняття мети виховання. Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання.

Цілеспрямованість – найважливіша характеристика виховання. Поняття мети виховання. Об’єктивний характер мети виховання. Форми практичної реалізації мети виховання. Різні підходи до визначення мети виховання. Цілі суспільні та цілі суб’єктивні. Ієрархія цілей. Генезис мети виховання в Україні. Відповідність мети виховання потребам і умовам сучасного етапу соціального розвитку Української держави. Державні документи про мету виховання. Різнобічний розвиток особистості як соціальна мета виховання. Державні документи про мету виховання.

 

Тема 21. Суть процесу виховання, його структура, діалектика і рушійні сили.

Різні підходи до трактування суті виховання. Теорії виховання. Процес виховання як закономірна, послідовна, неперервна зміна моментів розвитку взаємодіючих суб’єктів. Особистісно-орієнтовний підхід у вихованні. Педагогічна взаємодія у вихованні, суб’єкти виховання.  Діалектика і рушійні сили процесу виховання. Демократичний і гуманістичний характер виховання. Самовиховання і перевиховання. Структура процесу виховання: мета, зміст, форми і методи, результат. Критерії вихованості. Діагностування вихованості учнів.

 

 Тема 22. Фізичний розвиток особистості: завдання, засоби, форми і методи.

Поняття фізичного розвитку і виховання. Оздоровчі, освітні і виховні завдання фізичного розвитку. Виховання в учнів ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я. Зміст фізичного виховання. Народно-педагогічні та сучасні засоби фізичного загартування підростаючого покоління. Форми і методи виховання в учнів ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я. Виховання здорового способу життя дітей в сім’ї і школі. Позакласна і позашкільна фізкультурно-оздоровча діяльність дітей.

 

 Тема 23. Основні напрями виховання

 Розумове виховання. Формування наукового світогляду. Моральне виховання. Статеве виховання і підготовка до сімейного життя. Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку та відповідальності. Правове виховання  Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин.  Екологічне виховання. Трудове виховання. Економічне виховання. Профорієнтаційна робота в школі. Естетичне виховання учнів. Фізичне виховання. Зміст виховання в зарубіжній школі.

 

Тема 24. Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості

Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків. Види й методи роботи з батьками учнів. Залучення громадськості до виховання дітей. Церква і виховання підростаючого покоління. Дитячі та юнацькі організації.

 

Тема 25. Робота класногокерівника

Завдання і функції классного керівника. Планування роботи классного керівника. Види планів.

 

Тема 26. Методи педагогічних досліджень. Етапи науково-педагогічних досліджень.

Методологія педагогічних досліджень. Етапи здійснення педагогічного дослідження. Методи науково-педагогічних досліджень: спостереження, педагогічний експеримент, бесіди, вивчення перспективного досвіду; вивчення документації та учнівських праць, опитування, методи моделювання педагогічних явищ, методи кількісного та якісного аналізу результатів дослідження

 

Тема 27. Методична робота з педагогами. Атестація вчителів.

Проблеми підвищення кваліфікації, вивчення, узагальнення і поширення перспективного досвіду вчителів і педагогічних колективів, впровадження в практику школи досягнень педагогічної науки як основні завдання удосконалення професіоналізму вчителів. Залучення учительських кадрів до педагогічного пошуку, дослідження актуальних проблем навчання і виховання учнівської молоді, вдосконалення навчально-виховного процесу, відродження української культури та ін. Критерії та етапи вивчення перспективного педагогічного досвіду. Форми поширення досвіду. Діяльність кращих шкіл України, особливості роботи вчителів-новаторів.

Методичне забезпечення діяльності вчителя. Система підвищення кваліфікації. Методичні об’єднання. Атестація педагогічних працівників.

 

 

                        СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Педагогіка

а) основна:

 1. Бондар В. І. Дидактика : підручник / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. − 264 с.

 2. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.

 3. Мазоха Д. С. Педагогіка : навчальний посібник / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

 4. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навчальний посібник / Т. М. Десятов, О. М. Коберник, Б. Л. Тевлін, Н. М. Чепурна. – Харків : Видавника група «Основа», 2003. – 240 с. − (серія «Управляння школою»).

 5. Педагогіка : навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов – 2-е вид., вип. і доп. – Вінниця : «Книга-Вега», 2003. – 416 с.

 6. Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / М. М.Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 544 с.

б) додаткова:

 1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / А. М. Алексюк. – К., 1981.

 2. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

 3. Дидактика современнойшколы / под ред. В. А. Онищука. – К. : Рад. школа, 1987. − 351 с.

 4. Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта України. – –23 червня.

 5. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1996. – 21 серпня.

 6. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. / авт.-уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АПН, 2002.

 7. Макаренко А. С. Твори в 7 томах / А. С. Макаренко. – М. : Просвещение,1958.

 8. Нісімчук О. С. Сучасні педагогічні технології / О. С. Нісімчук та ін. − К. : Видавничий центр «Просвіта», 2000. − 368 с.

 9. Педагогіка : хрестоматія / уклад. : А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 10. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К. : Видавничий дім «Слово», 2006.

 11. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. − К. : Ґенеза, 2002. − 368 с.

 12. Сухомлинський В. О. Твори в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1978.

 13. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навчально-методичний посібник для студ. пед. навч. закладів / П. М. Щербань. – Київ : Вища школа, 2002. − 215 с.

 

Програму вступних випробувань розглянуто та затверджено на засіданні  кафедри педагогіки та освітнього менеджменту                                                         (протокол № 11 від 22. 02. 2021 р.)

 

Голова фахової атестаційної комісії              канд. пед. наук, доцент  Шевчук І.В.

 

 

 

Reklama2021