Heder6 1

Header6 0


Додаток 1

до Переліку інформаційних матеріалів

щодо підсумків наукової та науково-

технічної діяльності

                                            Форма 1

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність факультету початкової освіти

за 2020 рік

    І.     Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри/факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у звітному році тощо):

    а)   коротка довідка про факультет початкової освіти (до 7рядків);

Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності факультету початкової освіти та підготовки на його базі висококваліфікованих фахівців. Факультет на належному рівні забезпечений кваліфікованими професорсько-викладацькими кадрами (26), які постійно поповнюються новими докторами і кандидатами наук. Результати досліджень викладачів факультету опубліковані у наукових монографіях, статтях відомих наукових журналів, представлені на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, а саме, за звітній період надруковано: монографій – 7; монографій за кордоном – 4; навчальних посібників – 5; підручників – 2; статей, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science – 8; статей у закордонних виданнях – 16; статей у наукових виданнях України: категорія Б – 16; статей в інших виданнях України – 9; тез доповідей на міжнародних конференціях в межах України – 25; тез доповідей на міжнародних конференціях за кордоном – 6; тез доповідей на Всеукраїнських конференціях – 20.

Організовано та проведено: 2 Міжнародні конференції, 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції; 3 Всеукраїнські науково-практичні конференції для студентів та молодих учених, 3 регіональних семінари.

 

б)              науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2020 рік (можна у вигляді таблиці))

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників)

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках

Всього

Роки

Доктори наук

Кандидати наук

Без ступеня

Штатних

За зовнішнім сумісництвом

Штатних

За зовнішнім сумісництвом

Штатних

За зовнішнім сумісництвом

2020

3

 

15

0,5 (внутрішнє)

8

 

26,5

За 2020 рік відбулося збільшення штатних науково-педагогічних працівників кафедри, у зв’язку зі збільшенням кількості молодих викладачів (Яцюк Ю. А. прийнята на роботу на посаду викладача-стажиста; Байдюк Л. М., Пісняк В. С. переведені з посади викладача-стажиста на посаду викладача). Кравчук О. В. − кандидат педагогічних наук, була переведена з посади доцента на посаду професора.

 

в)   кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за звітний рік, відповідно до таблиці:

Категорії робіт

2020

к-сть од.

тис. гривень

Фундаментальні

 

 

Прикладні

 

 

Госпдоговірні

 

 

Гранти

 

 

 

з/п

Назва та автори

розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату;

переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження

(назва організації, відомча

 1. належність, адреса)

Дата акту

впровадження

Практичні

результати, які отримано

закладом вищої освіти /науковою

установою від впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

2

3

4

5

6

 

           ІІ.Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами, перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-технічну діяльність ):

           б)    найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2020 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування).

          ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами закладу вищої освіти

          (відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори):

 

          IV. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science):

 1. V. Bezliudna, I. Yu. Shcherban, R. O. Bezliudnyi, V. Makarchuk (2020). European Experience of Training of Future Teachers of Foreign Languages: Findings and Prospects for Ukraine. Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, 4, 225-234. DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123
 2. Olha A. Komar, Oleh S. Komar, Natalia A. Kolomiiets, Liudmyla M. Roienko, Pavlо V. Diachuk Implementation of a Monitoring System in the Educational Process in Primary School International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (2019)., 18 (11), 232-244. URL: https://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1776/pdf Web of Science
 3. Kravchenko O., Pyzhianova N., Pidvalna U., Reznichenko I. Educationa activity oc P. Kulish: book publishing and folklore preservation. https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.32. AMAZONIA INVESTIGA FEB 2020 Том: 9 Выпуск: 26 Стр.: 282-290
 4. Perepeliuk, T. Traverse, I. Dziubenko, M. Tkachuk «Features of Formation and Functioning in the Psyche of the Subject of the Mechanism of Substitution (Psycho-Correction Function of Pets» Eurasian Journal of Biosciences 2020 - Volume 14 Issue 2, pp. 4877-4891 Scopus http://www.ejobios.org/article/features-of-formation-and-functioning-in-the-psyche-of-the-subject-of-the-mechanism-of-substitution-8165
 5. Svitlana M. Havryliuk, Valentyna M. Kushnir, Nadiia P. Golub, Volodymyr M. Golub, Oksana O. Avramenko. Methodical aspects of production and stimulation of creativity of preschool children. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Volume 24. Issue 8. Year: 2020.Month: May.Pр. 6763‒6772.Scopus, Q3 https://www.psychosocial.com/article/PR280697/24564/
 6. P. Palii1, Y.O. Kovalchuk , Y.A. Boyko , Y.V. Bondaruk , P.V. Diachuk , T.M. Duka , I.Y. Pidlypniak , V.S. Kalabska , A.S. Kovalenko , L.M. Tarasuk , A.P. Paliy. Impact of various milking equipment on incidence of mastitis in dairy herd https://www.ujecology.com/inpress.html. Ukrainian Journal of Ecology. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(5), 160-165, doi: 10.15421/2020_224 Web of Science.
 7. Olena M. Yashchuk, Serhii M. Yashchuk, Halyna I. Kobernyk, Serhii A. Kotlovyi & Iryna O. Biletska. Examining the formation of integrative readiness of pre-service teachers to work in inclusive classrooms in Ukraine. International Journal of Higher Education. 2020. No. 9(5). P. 208-222. [ http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/issue/view/914]
 8. Наlyna Kobernyk Valentyna Slipchuk, Oksana Braslavska, Alexander Kobernyk, Innola Novykova. Innovative teaching technologies at Universities. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Available online. DOI: 10.34218/IJARET.11.5.2020.0027. http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=5

 

  4. Видавнича діяльність:

4.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом):

Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу):

 • в Україні;
 1. Підготовка вчителів початкової школи до використання інноваційних технологій: теорія та методика : колективна монографія / Бахмат Н. В., Голуб В. М., Волошина Г. П. [та ін.] ; за ред. О. П. Муковоза ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 207 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ( протокол № 15 від 26.06.2020 р.)
 2. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування логічних умінь в учнів: теорія та методика : монографія / О. М. Ящук. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. 284с. (рекоменд. Вченою радою унів. Прот № 15 від 26.06.2020).
 3. Коломієць Н. А. Застосування інтерактивних методів у навчанні молодших школярів (дидактичний аспект): монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; Н.А. Коломієць. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 216 с. (протокол № 15 від 26.06.2020 р.)
 4. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В., Резніченко І. Г. [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, – 144 с.(протокол № 15 від  26 червня 2020 року).
 5. Резніченко І. Г. Психологічний супровід та соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія та практика: колект. моногр., Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. − Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. − 394 с.
 6. Дзюбенко І. А. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів : монографія / І. А. Дзюбенко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 242 с.
 7. Інноваційні процеси в освіті: від новаторського руху вчителів до інновацій у підготовці педагогічних кадрів : монографія / КомарО. А., Грітченко Т. Я., Кравчук О. В. [та ін.] ; за заг. ред. Комар О. А.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 234 с. 

 

 • за кордоном.
 1. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 1st ed. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. 492 p. (авторські p. 142-169).
 2. Oksana Kravchuk, Oleksii Mukoviz, Valentyna Kharytonova. History of the innovation movement in ukraine’s education (the 20th century). Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. С. 142-170.
 3. Нritchenko T., Loiuk O. The algorithm of scientific concepts formation in the junior pupils in the learning process.Theoretical and applied aspects of sustainable development.  Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. Monograph 33. Pp. 117–123.
 4. Baydyuk L. M. Characteristics of professional training of foreign language teacher. Wissenschaft für den modernen menschen. Wirtschaft, management, tourismus, bildung, philosophie, gesetz.: monograph. Book 1. Part 1. Karlsruhe : NetAkhatAV, 2020. p.123-129.

 

Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу):

 1. Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А. Математика: підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ : Літера ЛТД, Ч. 1., 2020. 112 с.
 2. Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А. Математика: підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ : Літера ЛТД, Ч. 2., 2020. 112 с.

 

Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу):

 1. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / уклад.: В. В. Макарчук. – Умань: АЛМІ., – 2020. – 192 с.
 2. Педагогічна практика в системі формування фахових компетентностей майбутніх учителів початкової школи: навчально-методичний посібник / уклад.: В. В. Макарчук. – Умань: ВПЦ «Візаві», – 2020. – 250 с.
 3. Коломієць Н. А. Організація виховного процесу у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку: навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: Н. А. Коломієць, І. Г. Резніченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 230 с. (протокол № 9 від 25.02.2020 р.)
 4. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Лекційний курс з практикумом для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / укл.: Л. М. Байдюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 168 с.
 5. Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Т. Я. Грітченко, О. В. Лоюк. – Умань : Візаві, 2020. – 182 с.

 

 

Статті:

 • проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;

 

№п/п

Автори

(зазначити усіх авторів, наших виділити)

Назва роботи

(мовою оригіналу з бази даних і гіперпосиланням

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), рік, перша-остання сторінки статті; зазначити бази в яких індексується (Scopus, Web of Science) і квартель випуску (Q1, Q2, Q3, Q4)

1

Svitlana M. Havryliuk, Valentyna M. Kushnir, Nadiia P. Golub, Volodymyr M. Golub, Oksana O. Avramenko.

Methodical aspects of production and stimulation of creativity of preschool children.

International Journal of Psychosocial Rehabilitation

Volume 24. Issue 8. Year: 2020.

Month: May.

Pр. 6763‒6772.

Scopus, Q3

https://www.psychosocial.com/article/PR280697/24564/

2

A.P. Palii1, Y.O. Kovalchuk2 , Y.A. Boyko3 , Y.V. Bondaruk3 , P.V. Diachuk3 , T.M. Duka3 , I.Y. Pidlypniak3 , V.S. Kalabska3 , A.S. Kovalenko3 , L.M. Tarasuk3 , A.P. Paliy1

Impact of various milking equipment on incidence of mastitis in dairy herd

https://www.ujecology.com/inpress.html

Ukrainian Journal of Ecology

Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(5), 160-165, doi: 10.15421/2020_224 Web of Science

3

Olena M. Yashchuk, Serhii M. Yashchuk, Halyna I. Kobernyk, Serhii A. Kotlovyi & Iryna O. Biletska.

Examining the formation of integrative readiness of pre-service teachers to work in inclusive classrooms in Ukraine.

International Journal of Higher Education.

International Journal of Higher Education. 2020. No. 9(5). P. 208-222

[ http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/issue/view/914]

4

Наlyna Kobernyk Valentyna Slipchuk, Oksana Braslavska, Alexander Kobernyk, Innola Novykova,

Innovative teaching technologies at Universities

International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Available online http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=5

http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=5 DOI: 10.34218/IJARET.11.5.2020.0027

5

V. V. Bezliudna,

I. Yu. Shcherban,

R. O. Bezliudnyi,

V. V. Makarchuk

V. V. Bezliudna, I. Yu. Shcherban, R. O. Bezliudnyi, V. V. Makarchuk (2020). European Experience of Training of Future Teachers of Foreign Languages: Findings and Prospects for Ukraine

Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan

 4, 225-234. DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123

6

Olha A. Komar, Oleh S. Komar, Natalia A. Kolomiiets, Liudmyla M. Roienko, Pavlо V. Diachuk

Implementation of a Monitoring System in the Educational Process in Primary School

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research

(2019)., 18 (11), 232-244. URL: https://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1776/pdf

Web of Science

7

Kravchenko O., Pyzhianova N.,

Pidvalna U., Reznichenko I.

Educationa activity of

P. Kulish: book publishing and folklore preservation.

https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.32.

AMAZONIA INVESTIGA

FEB 2020 Том: 9 Выпуск: 26 Стр.: 282-290

 

8

T.Perepeliuk , T. Traverse, I.Dziubenko, M. Tkachuk

«Features of Formation and Functioning in the Psyche of the Subject of the Mechanism of Substitution (Psycho-Correction Function of Pets»

Eurasian Journal of Biosciences

2020 - Volume 14 Issue 2, pp. 4877-4891

Scopus http://www.ejobios.org/article/features-of-formation-and-functioning-in-the-psyche-of-the-subject-of-the-mechanism-of-substitution-8165

 

 

 

 • у закордонних виданнях;
 1. Mukoviz O. P., Kravchuk O. V., Hritchenko T. Ya., Reznichenko I. G., Yashchuk O. M. Aspects of distance learning in the system of continuous education of elementary school teachers the ukrainian context. Revista Espacios. 2020. Vol. 41, (№º 16) P. 29. URL: https://www.revistaespacios.com/a20v41n16/20411629.html.
 2. Шевчук І. В. Розвиток творчого мислення учнів початкової школи у процесі перевірки домашніх завдань на уроках математики / І.В.Шевчук, О.В.Лоюк // Perspectives of world science and education» Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 905– URL: http://sci-conf.com.ua ( наявність сертифіката участі).
 3. Шевчук І. В. Формування навичок самоконтролю та самооцінювання в учнів початкової школи на уроках математики: результати експериментальної роботи / І.В.Шевчук,О.В.Лоюк // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 627– URL: http://sci-conf.com.ua
 4. Шевчук І. В. Методичні прийоми переходу від простої задачі до складеної сюжетної задачі на уроках математики у початковій школі / І.В.Шевчук // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 486– URL: http://sci-conf.com.ua
 5. Шевчук І. В. Методичні підходи до вивчення табличних випадків множення та ділення на уроках математики / І.В.Шевчук, Л.П.Бурлака // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 9th International scientific ans practical conference. Publishing house “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 919– URL: http://sci-conf.com.ua
 6. Шевчук І. В. Особливості використання міжпредметних зв’язків у початковій школі / О.В.Кравчук, І.В.Шевчук // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing house. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 547– URL: http://sci-conf.com.ua
 7. Шевчук І. В. Методичні підходи до вивчення нумерації в концентрі «Тисяча» на уроках математики в початковій школі / І.В.Шевчук, Н.П.Шехман// Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 796– URL: http://sci-conf.com.ua
 8. Шевчук І. В. Методичні підходи до вивчення арифметичних дій в концентрі «Десяток» на уроках математики у початковій школі / І.В.Шевчук, Н.П.Шехман // The world of science and innovation. Abstracts of the 4th International scientific ans practical conference. Cognum Publishing House.  London, United Kingdom. 2020. Pp. 936-943. URL: http://sci-conf.com.ua
 9. Шевчук І. В. Психолого-педагогічні проблеми впровадження інновацій у практику українських шкіл 20-х років XX століття. / І.В.Шевчук, О.В.Кравчук // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 600-609. URL: https://sci-conf.com.ua/iv mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-18-20-noyabrya-2020-godaboston-ssha-arhiv).
 10. Voloshyn P. M., Voloshyna G. P., Roienko L. M. Stimulation of ec ological activity of younger school children through art synthesis. BalkanScientificReview. 2020. Т. 4. № 3(9) С. 28-31.
 11. Торчинська Т. А. Формування культури мовлення в учнів молодшого шкільного віку на уроках української мови. World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2020. Pp.982–992. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-25-27-noyabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/.
 12. Торчинська Т. А. Підготовка майбутніх учителів до формування навичок діалогічного мовлення в молодших школярів. Perspectives of world science and education: Abstracts of the 6th international scientific and practikal conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. 818–828. URL: http://sci-conf.com.ua
 13. Байдюк Л. М. Дидактичні аспекти навчання англійської мови молодших школярів // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th Intermational scientific and practical conference. Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. (April 1-3, 2020). 2020. Pp.241-247.
 14. Байдюк Л. М. Дифференциация обучения иностранным языкам как обьект исследования в психолого-педагогической и методической литературе // Fundamental and applied research in the Modern World Abstracts of the 3rd Intermational scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston. USA. 2020. Pp.170-177.
 15. Байдюк Л. М. Основные направления оптимизации обучения иностранным языкам в неязыковому вузе в условиях информатизации образования // World science: problems, prospects, and innovations. Abstracts of the 2nd Intermational scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2020 Pp. 220-226.
 16. Чучаліна Ю. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи: сутність та проблеми. Vzdelávanie a spoločnosť V. Medzinárodný nekonferenčný zborník. / Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta. Renáta Bernátová, Tetyana Nestorenko (Eds.). Prešov, 2020. рр. 269-272.

 

 • у наукових виданнях України (категорія Б);
 1. Голуб Н. П., Голуб В. М. Формування корекційно-розвивального середовища для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2020. Вип. 1 (3). С. 40‒48.
 2. Дячук П. В., Перфільєва Л. П. Формування екологічних понять і природозберігаючих навичок у молодших школярів засобами природознавчих дисциплін в Україні та Європі. Наукові записки / ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Вип. 185. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 102-107.
 3. Ящук Олена. Особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 1 (3), ч. 1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. С. В. Совгира]. Умань : Візаві, 2020. С. 154–160.
 4. Olena Yashchuk. Model of future primary school teachers’ training to form the logical skills of primary school pupils. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори –упорядники М. Пантюк, А. Душни, І. Зимомря та ін.]. Дрогобич. Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 28. Том 4. С.300–305.
 5. Коберник Г, Коберник О., Волошина Г. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів в умовах парної та групової форм роботи на уроці. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 2020, №2(4). С.
 6. Коберник О., Коберник Г., Білецька І. Категорія «виховання» в педагогічному дискурсі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. №3. С.
 7. Макарчук В. В. Особливості формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкової школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 2, ч. 2. С. 120–125.
 8. Natalia A. Kolomiiets Professional growth of a higher school teacher: realities and guidelines. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 21. С.164-169.
 9. Резніченко І. Г., Пісняк В. С. Екскурсія як форма інклюзивного туризму для молодших школярів з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; голов. Ред. С.В. Совгіра. Умань, Вип.1 (3), ч. 2. С. 120–127.
 10. Грітченко Т., Лоюк О. Система оволодіння майбутніми вчителями початкової школи технологією педагогічного спілкування. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2020. Вип. 3, ч. 2. С. 42‒49.
 11. Байдюк Л. М. Умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 1(21), ч. 2 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. І. І. Демченко]. Умань: Візаві, 2020. С. 14-22.
 12. Чучаліна Ю. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до економічного виховання учнів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 1(21), ч. 2 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. І. І. Демченко]. Умань: Візаві, 2020. С. 158-163.
 13. Чучаліна Ю. М. Поняття «економічна культура» та його проєкція на педагогічний ЗВО. Інноваційна педагогіка. Випуск 25. Том 2. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 174-178.
 14. Чучаліна Ю.М. Бізнес-центр як ефективна форма виховання економічної культури студентів. Інноваційна педагогіка. Випуск 27. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 180-185.
 15. Яцюк Ю. А. Педагогічні умови формування мовно-комунікативних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10-12 листопада. Запоріжжя: URL: https://drive.google.com/file/d/1yC8pXjJiPu1hYDPZKBFDaFsNWvA6KsCd/viewв інших виданнях України.
 16. ПіснякВ. С. Резніченко І. Г. Екскурсія як форма інклюзивного туризму для молодших школярів з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: зб. науков. праць / МОН України, Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини; голов. ред. С. В. Совгіра. Умань: Візаві, 2020. Випуск 1(3) Ч.2. С. 120-127

 

 • в інших виданнях України:

Дзюбенко І. А. Ретроспективний огляд проблеми громадянського виховання. Збірник наукових праць Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ» (2 жовтня 2020, м. Житомир) / Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра психології. – Житомир, 2020. С. 67-78.

 

Тези доповідей:

 • на міжнародних конференціях:
 • в межах України;
 1. Волошина Г. П. Особливості аналізу тексту на уроках читання. Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24 квіт. 2020 р. Умань, 2020. С. 39–43.
 2. Голуб В. М. Роль неперервної освіти та наступність, як її основа. Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24 квіт. 2020 р. Умань, 2020. С. 43–46.
 3. Дячук П.В., Перфільєва Л.П. Зародження природознавчої освіти, постановка її викладання упродовж 60-70 р.р. XIX століття в Україні. Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [м. Умань], 24 квіт. 2020 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка ; [редкол.: Муковіз О. П. (голов. ред.), Якимчук Б. А., Коберник Г. І., [та ін.] Умань : Візаві, 2020. – С. 55–58.
 4. Ящук Олена. Особливості інклюзивного навчання в школах України. Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., (Умань, 24 квіт. 2020 р.). Умань, 2020. С. 146–149.
 5. Муковіз О. П. Огляд систем управління дистанційним навчанням для підтримки освітнього процесу в ЗВО. Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24 квіт. 2020 р. Умань, 2020. С. 98–102.
 6. Макарчук В. В., Безлюдний Р. О. Організація дистанційного навчання студентів немовних спеціальностей у педагогічних ЗВО // зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів». – Умань, 22 жовтня 2020 р. – С. 15–18.
 7. Коломієць Н. А. До проблеми професійного становлення особистості // Н. А. Коломієць // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх вчителів : матеріали ІV Міжнародної інтернет-конференції, м. Умань, 22 жовтня 2020 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020.– С. 32–35.
 8. Резніченко І.Г. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами садотерапії: зарубіжний досвід / І. Г. Резніченко // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнародної інтернет-конференції, 22 жовтня 2020 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. – Умань, 2020.– С. 112−116.
 9. Дзюбенко Ірина Педагогічні умови громадянського виховання студентської молоді / Ірина Дзюбенко // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань 8-9 жовтня 2020 року. Вісник науково-дослідницької лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С.55-60.
 10. Поліщук О. А. Особистісні якості вчителя початкової школи як передумова його професійної успішності / О. А. Поліщук // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх вчителів : матеріали ІV Міжнародної інтернет-конференції, м. Умань, 22 жовтня 2020 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 106–108.
 11. Комар О. А. Підготовка творчого вчителя початкової школи: розв’язування методичних (математичних) задач : матер. Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи» 24 квітня 2020 р. / МОН України, Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка; [редкол.: Муковіз О. П. (гол. ред.), Якимчук Б. А., Коберник Г. І., [та ін..] Умань : Візаві, 2020. С. 77-80.
 12. Hritchenko Т., Loyuk О. Formation of the younger pupils’ environmental culture basics through the system of lessons organization in the natural environment. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 28 лютого 2020 р.). Переяслав, 2020. Вип. 56. С. 150–152.
 13. Грітченко Т., Лоюк О. Неперервна педагогічна освіта як засіб формування професійної компетентності педагогів. Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Умань, 24 квітня 2020 р.). / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка ; [редкол. : Муковіз О. П. (голов. ред.), Якимчук Б. А., Коберник Г. І., [та ін.] Умань : Візаві, 2020. С. 51–54.
 14. Грітченко Т. Я. Екологічно відповідна поведінка як об’єктивний показник моральності та духовного розвитку сучасної людини. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Дніпро, 17-18 серпня 2020 року). Дніпро, 2020. С. 141–142.
 15. Грітченко Т. Я. Екoлoгічна свідомість як предмет вивчення сучасних наук. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.] : матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 11 вересня 2020 р.). Київ, 2020. С. 116–119.
 16. Грітченко Т. Я. Формування загальнолюдських цінностей молодших школярів у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ». ІІ Шкловські читання. Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання : Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Глухів, 28–29 жовтня 2020 року). Глухів. С. 57–
 17. Hritchenko Т. Formation features of moral culture foundations of primary school pupils. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.] : матеріали IХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 16 жовтня 2020 р.). Київ, 2020. С. 325–327.
 18. Лоюк О. В. Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у початковій школі засобами інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 17–18 серпня 2020 р.). Дніпро, 2020. С.280–281.
 19. Лоюк О. В. Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» у початковій школі засобами інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 11 вересня 2020 р.). Київ, 2020. С. 144–148.
 20. Лоюк О. В. Реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» у початковій школі засобами інтегрованого курсу «Я досліджую світ». «ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання»: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 28–29 жовтня 2020 р.). Глухів, 2020. С. 111.
 21. Роєнко Л. М. Підготовка вчителя до навчання молодших школярів писати есе. Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Умань, 24 квітня 2020 р.). Умань, 2020. С. 114‒117.
 22. БайдюкЛ. М. Програмне забезпечення на уроках інформатики в початковій школі та методика його використання. Формування ключових і предметних компетентностей засобами сучасних освітніх технологій: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету та 60-річчю психолого-педагогічного факультету (спеціальності Початкова освіта) (Кривий Ріг, 21 листопада 2019 р). Кривий Ріг : КДПУ. С. 228–233.
 23. Байдюк Л. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання аудіо-лінгвального методу навчання іноземної мови. Теорія та практика сучасної науки та освіти: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Частина ІІ. / Наук. ред.. О. Ю. Висоцький. (Дніпро. 29–30 листопада 2019 р.). Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. С. 163–164.
 24. Байдюк Л. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання усного методу Гарольда Пальмера на уроках англійської мови у початковій школі. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Запоріжжя 15-16 листопада 2019 року). Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. С. 10–12.
 25. Гаращук Є.М. Інформаційна компетентність як об`єкт впливу в системі початкової освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 21-22 травня 2020 року : у 2 ч. Ч. 2. Рівне : НУВГП, 2020. С. 93-96.

 

 • за кордоном:
 1. Комар О. А. Професійна підготовка студентів у контексті проекту «Нова українська школа» // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm. (Stockholm, 5-7 april, 2020) Sweden. 2020. Pp. 398-404
 2. Нritchenko T., Loiuk O.Current problems of formation and development of primary school pupils’ natural ideas and concepts. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference (January 29–31, 2020). CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 80–83. 
 3. Нritchenko Т. Game functions in the context of the personal junior pupils’ development. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference (February 26-28, 2020). CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. 986 p. Pp. 116–120.
 4. Loiuk O., Нritchenko T. Thinking as the basis for the discovery of new knowledge. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (April 1–3, 2020). Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2020. Pp. 60–63.
 5. Шевчук І.В., Лоюк О. В. Розвиток творчого мислення учнів початкової школи у процесі перевірки домашніх завдань на уроках математики. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference (February 26–28, 2020). CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. 905–912.
 6. Лоюк О.В., Шевчук І. В. Формування навичок самоконтролю та самооцінювання в учнів початкової школи на уроках математики: результати експериментальної роботи. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (March 18–20, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada, 2020. Pp. 627–633.

 

 • на всеукраїнських конференціях;
 1. Голуб В. М., Шаповалова Л. А. Використання здоровʼязберігаючих компетенцій при формуванні мовленнєвої активності у дітей молодшого шкільного віку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування здоровʼязберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» ( Умань, 22 жовтня 2020 р.). / ред. кол. : Пясецька Н. А. [та ін.].  Умань : Візаві, 2020. С. 25-27.
 2. Муковіз О. П. Моделювання дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 17–21 лют. 2020 р. Полтава : КУЕП ПДАА, 2020. C. 221–224.
 3. Муковіз О. П. Дистанційне навчання майбутнього вчителя початкової школи як передумова якості професійної діяльності педагога-практика на інформаційно-комунікаційній основі. Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 лист. 2020 р. Херсон, 2020. С. 335–342.
 4. Макарчук В. В. Теоретичні основи підготовки майбутніх менеджерів освіти / В. В. Макарчук // Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Умань, 26 листопада 2020 р.) / гол. ред. Бойченко В. В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 26–28.
 5. Дзюбенко І. Специфіка громадянського виховання студентської молоді у закладах вищої освіти / І. Дзюбенко // Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Умань, 26 листопада 2020 р.) / гол. ред. Бойченко В. В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 44–48.
 6. Комар О. А. Організація роботи зі студентами по вивченню величин. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 28–32.
 7. Кравчук О. В. Історія та теорія вітчизняного новаторського педагогічного руху у науковому вивченні. Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 9-10 листопада 2020 р.). Хесон : ХДУ, 2020. С 302-308
 8. Кравчук О.В. Роль персоналій в розвитку новаторського педагогічного руху. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 37-40
 9. Грітченко Т. Я. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої освіти: теоретичний аспект. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 23–28.
 10. Лоюк О. В. Інтегрований підхід як методологічна основа цілісного освоєння змісту початкової освіти. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 41–45.
 11. Лоюк О. В. Реалізація наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» у початковій школі засобами інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред. Т. М. Турчин, упоряд. Т.В. Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 188 с., С. 99–101.
 12. Шевчук І. В. Методика вивчення нумерації чисел у концентрі «тисяча» на уроках математики у початковій школі. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 67-70
 13. Роєнко Л. М. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до впровадження сучасних педагогічних технологій. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. 50-53.
 14. Торчинська Т. А. Розвиток літературних здібностей учнів молодшого шкільного віку. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 58-62
 15. Байдюк Л. М. Роль інтернет-технологій у формуванні іншомовної професійно-комунікативної компетенції студентів бакалаврату. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 7-10
 16. Чучаліна Ю. М. Сутність та проблеми формування економічної культури майбутніх учителів. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 62-67.
 17. Гаращук Є. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів умінь роботи з графічним редактором. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 20-23
 18. Яцюк Ю. А. Диверсифікаційні процеси мовно- комунікативних здібностей майбутніх вчителів в сучасній освіті. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 74-
 19. Яцюк Ю. А. Удосконалення змісту і методів навчання мовної особистості майбутнього вчителя в умовах диверсифікації освіти. Українська національна школа: історія, традиції, новаторство : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн -конференції 26 – 27.11.2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 267 -
 20. Яцюк Ю. А. Диверсифікація як умова модернізації управління процесом формування мовно-комунікативних здібностей майбутніх вчителів. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 10-12 листопада 2020 р. Запоріжжя: URL: https://drive.google.com/file/d/1xp20nLT8w8pk0RhDV8hJH3y6w4_b3H2m/view

 

 • на регіональних конференціях.

4.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus.

 

База даних

Кількість цитувань

Індекс Хірша

Scopus

 

 

Голуб В. М.

18

3

 

 • 3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Science

 

База даних

Кількість цитувань

Індекс Хірша

Web of Science

 

 

 

 • 4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних для соціо-гуманітарних наук Сopernicus.
 • 5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім)

 

База даних

Кількість цитувань

Індекс Хірша

2019

2020

Google Академії

 

 

 

Волошина Г. П.

3

2

3

Голуб В. М.

16

20

3

Дячук П. В.

1

2

1

Ящук О. М.

2

0

2

Муковіз О. П.

24

12

13

Коберник Г. І.

32

24

8

Перфільєва Л. П.

0

1

1

Коломієць Н. А.

4

6

4

Резніченко І. Г.

1

1

1

Макарчук В. В.

2

3

2

Дзюбенко І. А.

Комар О. А.

50

28

12

Кравчук О. В.

2

2

3

Грітченко Т. Я.

1

1

1

Торчинська Т. А.

1

1

2

Роєнко Л. М.

1

3

3

Лоюк О. В.

2

2

2

Шевчук І. В.

1

2

3

Пісняк В. С.

Байдюк Л. М.

Гаращук Є. М.

Чучаліна Ю. М.

Яцюк Ю. А.

                     V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо - до 7 рядків).

                   На факультеті початкової освіти функціонує Студентське наукове товариство. Робота СТН сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, допомагає у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану, заохочує та залучає студентів до участі у науковому житті факультету та університету, сприяє пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів факультету початкової освіти, а також підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців.

Кількість молодих учених на факультеті - 6

 

Мельничук В.О.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання”.18-19 березня 2020 року Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Тема виступу: «Використання інформаційних технологій у процесі навчання молодших школярів іноземної мови».

Всеукраїнська науково-практична конференція (28-29 квітня 2020 року) «Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога». Тема доповіді: «Підготовка вчителя до інноваційної діяльності у процесі вивчення інформаційних технологій ».

Регіональний семінар «Рослинотерапія як інноваційний напрям комплексної реабілітації дітей з інвалідністю». Тема доповіді: «Процес здоров’язбереження студентів в умовах комп’ютеризації», 2020 р.

Науково-практичний семінар ( 17-20 лютого 2020 року) « Фестиваль освітніх інновацій: «Нова українська школа».» Тема доповіді : «Упровадження медіаосвіти в  освітній процес НУШ».

 

Поліщук О.А.

Поліщук О. А. Особистісні якості вчителя початкової школи як передумова його професійної успішності / О. А. Поліщук // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх вчителів : матеріали ІV Міжнародної інтернет-конференції, м. Умань, 22 жовтня 2020 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 106–108.

 

Байдюк Л. М. досліджує питання підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів набуває особливого значення з огляду на тенденції розвитку світового співтовариства. Результати дослідження викладено у статтях, надрукованих у фахових виданнях України: «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» і «Проблеми підготовки сучасного вчителя» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а також у колективній закордонній монографії Wissenschaft für den modernen menschen. wirtschaft, management, tourismus, bildung, philosophie, gesetz. Book 1. Part 1. У подальшому, результати своїх досліджень, Байдюк Л.М. висвітлити у дисертаційному дослідженні на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів».

 

Гаращук Є. М. досліджує кафедральні теми «Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи» (№0111 U 009199) та «Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (№0111 U 009199). Здійснюється робота над дисертаційним дослідженням на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів умінь роботи з графічним редактором». В роботі досліджується як проблематика підготовки майбутніх вчителів початкової школи так й інноваційні підходи до підготовки вчителя до інноваційної діяльності. Результати роботи представлені на конференціях різного рівня.

 

Чучаліна Ю. М. В рамках кафедральних тем «Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи» (№0111 U 009199) та «Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (№0111 U 009199) досліджує поняття «економічної культури», його сутність та проблеми формування в майбутніх учителів початкової школи. Підготовку майбутніх учителів початкових класів до економічного виховання учнів. У подальшому, результати своїх досліджень, планує висвітлити у дисертаційному дослідженні на тему: «Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки».

 

Яцюк Ю. А. З кафедральної теми «Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи» (№0111 U 009199) Досліджую диверсифікаційні процеси у формуванні мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи.

З кафедральної теми «Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (№0111 U 009199) Досліджує вплив активних методів на формування мовно- комунікативної компетентності вчителя початкової школи. У подальшому, результати своїх досліджень, планує висвітлити у дисертаційному дослідженні на тему: «Управління розвитком мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи в педагогічному коледжі».

 

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

 

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

Кількість молодих учених

Кількість молодих учених, які залишаються у закладі вищої освіти або науковій установі після закінчення аспірантури

2020

114 студ. (члени наукових гуртків) 86 з них писали статті, тези 30% від кількості студентів стаціонарної форми навчання

6

 

 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків).

      VII.  Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи - до 30 рядків).

 

       Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій.

      Керівник Центру – к. п. н., проф. Коберник Г. І.

     Мета діяльності Центру інноваційних освітніх технологій – теоретично обґрунтувати, розробити, експериментально перевірити та втілити в практику доцільні і ефективні шляхи підготовки вчителів до використання інтерактивних технологій навчання у їх професійній діяльності.

В рамках Науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій проводилася науково-дослідна робота в таких напрямах: 1) науково-дослідна робота з інноваційних технологій навчання; 2) апробація та використання наукових досліджень; 3) підготовка наукових кадрів з впровадження інноваційних технологій навчання; 4) розробка навчально-методичного забезпечення; 5) надання методичних консультацій педагогічним працівникам із відповідної проблеми; 6) співпраця з науковими співробітниками Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України; 7) здійснення підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів різного типу у вигляді проведення тренінгових занять; 8) підготовка педагогічних працівників до проведення тренінгових занять; 9) залучення викладачів − членів Центру – до проведення відкритих занять із застосування освітніх інновацій; 10) залучення студентів, магістрантів, аспірантів, пошукувачів до здійснення систематичних наукових розвідок.

На базі Центру організовано та проведено:

 1. Всеукраїнську студентську інтернет-конференцію «Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика», 28 лютого 2020 р. , м. Умань;
 2. Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи», 24 квітня 2020р., м. Умань;
 3. Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Інновації в освіті: здобутки та перспективи», 27 листопада 2020р., м. Умань;

За результатами роботи конференцій сформовано та оприлюднено на сайті неперервної педагогічної освіти вчителів початкової школи два збірники матеріалів науково-практичних конференцій та збірник наукових праць студентів.

Члени Центру взяли участь у 4 Міжнародних та 5 Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

На базі Центру проходили захисти випускних кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня магістр.

 

Наукова діяльність лабораторії

Назва: «Модернізації початкової освіти»

Керівник лабораторії – доктор педагогічних наук, професор Комар Ольга Анатоліївна

Мета діяльності Лабораторії Модернізації – проводити науково-дослідну роботу з інноваційних технологій навчання;

б) апробацію та використання наукових досліджень;

в) підготовку наукових кадрів з впровадження інноваційних технологій навчання;

г) розробку навчально-методичного забезпечення;

д) надання методичних консультацій педагогічним працівникам із відповідної проблеми.

− співпрацювати з науковими співробітниками Інституту педагогіки НАПН України і педагогічних ЗВО України та зарубіжжя.

На базі Лабораторії:

− здійснюється підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів різного типу та вчителів ЗОШ;

− здійснюється підготовка педагогічних працівників до проведення тренінгових занять;

− викладачі − члени лабораторії проводять відкриті заняття із застосування освітніх інновацій;

− здійснюються систематичні наукові розвідки, із залученням студентів, магістрантів, аспірантів, пошукувачів.

Результати досліджень, праць систематично публікують в провідних наукових виданнях, збірниках статей, матеріалах науково-практичних конференцій, посібниках, монографіях. Зокрема, в збірнику студентських наукових праць «Перші кроки на ниві наукових досліджень»

 

Наукова діяльність наукової школи

Назва: «Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності»

Керівник наукової школи – доктор педагогічних наук, професор Комар Ольга Анатоліївна

Основними напрямами діяльності наукової школи є проведення наукових досліджень з актуальних проблем сучасної підготовки майбутнього вчителя до інноваційної діяльності у початковій школі, міжнародна співпраця;

– наукові стажування в Україні та закордоном;

– впровадження у науковий обіг здобутків дослідників школи;

– координація наукових досліджень аспірантів; керування науковою роботою студентів та магістрантів.

За звітний період досягнуто:

- досліджено питання застосування інноваційних технологій у підготовці майбутнього вчителя початкової школи;

- розробленні теоретичні та практичні рекомендації по застосуванню  інтерактивної технології на уроках математики в початковій школі (Комар О. А.)

- впроваджено дослідження інтеграції змісту навчальних дисциплін початкової школи відповідно до концепції «Нова українська школа» (Комар О. А.)

- досліджено ступінь готовності майбутніх учителів початкової школи (від перших до четвертих класів) до здійснення фахової інноваційної діяльності (члени НШ);

-  впроваджено роботу по організації і керуванню викладачами наукових гуртків; написанню студентами статей; підготовці наукових робіт тощо;

- розроблено науково – методичні методики викладання дисциплін (члени НШ);

- запроваджено низку семінарів з учителями початкових шкіл м. Умані по вивченню передового педагогічного досвіду щодо виконання вимог, що ставить перед педагогами «Закон про освіту» від 5 жовтня 2017 року.

         VIII.Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

 

     Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання науково-дослідних робіт або отримано гранти):

Країна-партнер угоди підписані у 2020 році

(за алфавітом)

Установа-

партнер

Тема

співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

5

 

         IX. Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням окремо кожної бази та відповідного трафіка).

 

 1.  Патентно-ліцензійна діяльність:

 

з/п

Реєстрацій реє номер

Назва твору

Автори

Рік

1

№ 98993

Навчально-методичний посібник « Організація виховного процесу у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку»

 

 

 

Коломієць Н.А.

Резніченко І.Г.

2020

2

№ 100836 

«Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії»

Резніченко І.Г.

2020

3

№ 99146

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»»

Грітченко Т. Я.

Лоюк О. В.

2020


 

8.1. Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну модель) − автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и);

8.2. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник(и).

 

             X. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).

              Кафедра теорії навчання

Кафедральна тема кафедри теорії навчання: «Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі». Реєстраційний номер 0111U007549. Керівник – к. п. н., професор Коберник Г. І.

За звітний період визначено ефективні новітні технології, на основі психологічних, емоційних, гігієнічних вимог та особливостей сприйняття інформації школярами молодшого віку, які можуть бути застосовані в навчанні у початковій школі. Розроблено методичні рекомендації по застосуванню новітніх технологій навчання у початковій школі, які спонукатимуть вчителя вивчати психологічні особливості кожного учня і враховувати їх у процесі планування та організації засвоєння програмового матеріалу.

Розглянуто та досліджено та проаналізовано особливості підготовки вчителів початкової школи до використання інноваційних технологій: формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами педагогічного моделювання; шляхи ефективності розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках трудового навчання засобами інноваційних технологій; формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкової освіти у процесі позааудиторної роботи; підготовка вчителів початкової школи до використання дистанційних технологій навчання у системі неперервної освіти; підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування логічних умінь в учнів тощо.

Визначено шляхи розкриття основних аспектів підготовки до роботи майбутніх учителів початкових класів в умовах становлення НУШ; показано необхідність науково обґрунтованого упровадження сучасних технологій у практичну реалізацію концепції.

Розкрито зміни змісту освітньо-професійних програм підготовки майбутніх учителів початкової школи. Зокрема, введено до навчальних планів підготовки за ОС Бакалавр дисциплін, при вивченні яких висвітлюються особливості сучасного інформаційного суспільства; знайомляться з можливостями інформаційно-освітнього середовища в освітньому процесі початкової школи; розкриваються змістові аспекти реалізації інформаційної безпеки в умовах сучасної мережевої комунікації; презентуються різні платформи та сервіси дистанційної освіти. Охарактеризовано критерії підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний.

Проаналізовано стан формування корекційно-розвивального середовища для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання у педагогічній та методичній літературі. Уточнено зміст дефініцій «розвивальне середовище» та «корекційно-розвивальне середовище». Розглянуто особливості формування корекційно-розвивального середовища для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. Визначено структурні компоненти корекційно-розвивального середовища у закладах освіти. Проведено аналіз педагогічних умов формування корекційно-розвивального середовища. Визначено та охарактеризовано ефективні умови проєктування корекційно-розвивального середовища для дошкільників та дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання.

 

           Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

У звітному році кафедра виховних технологій та педагогічної творчості продовжила наукові дослідження над комплексною кафедральною темою «Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах різних рівнів» 011U007530, яка інтегрує наукові доробки всіх викладачів.

Доцент кафедри Макарчук В. В. за звітний період працювала над науковою темою: «Організаційно-педагогічні засади взаємодії школи та сім`ї в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття)». Розглянуто історіографію та джерельну базу дослідження. Виокремлено роль громадськості в розвитку спільної діяльності школи і сім’ї. Досліджено роль культурно-освітніх організацій в розвитку різноманітних форм спільної діяльності школи та сім’ї. Проаналізовано форми роботи школи з сім’єю в період «головнінської» (1861–1866 рр.) та «толстовської» реформ (1866–1880 рр.). Структуровано періодизацію взаємодії школи та сім`ї в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття).

Доцент кафедри Коломієць Н. А. в межах робочого часу продовжує дослідження на тему «Актуальні проблеми національного виховання учнівської та студентської молоді в умовах державотворчого процесу в Україні». На даному етапі здійснюється дослідження сутності та структури патріотизму як духовно-моральної якості особистості здобувачів вищої педагогічної освіти; визначено теоретико-методологічну базу виховання патріотизму у здобувачів вищої педагогічної освіти; з’ясовуються шляхи оптимізації національного патріотичного виховання здобувачів вищої педагогічної освіти.

Доцент кафедри Резніченко І. Г. за звітний період у рамках науково-дослідної теми «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (державний реєстраційний номер: 0119U103978) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини працювала над темами: екотерапія як засіб соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами; технологія соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами гарденотерапії; зарубіжний досвід впровадження садотерапії; доступність об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей з синдромом Дауна; практична підготовка студентів з особливими освітніми потребами та ін.

Доцент кафедри Дзюбенко І. А. протягом навчального року розпочала роботу над дисертаційним дослідженням «Провідні тенденції формування громадянськості учнів у країнах Європейського союзу», вибір даної теми зумовили необхідність перегляду та вдосконалення національної концепції громадянського виховання підростаючого покоління та відсутність у нашій державі порівняльних досліджень досвіду країн Європейського союзу. У дисертаційному дослідженні розглядатиметься і аналізуватиметься досвід громадянського виховання молоді країн Європейських країн, з якими Україна має стійкі взаємостосунки і партнерські відносини. Це – країни-сусіди (Болгарія, Польща, Словаччина, Чехія) та провідні країни Європейського союзу (Велика Британія, Італія, Німеччина, Норвегія, Франція, Швеція, Фінляндія), в яких серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне та громадянське виховання молоді.

Викладач Поліщук О.А. працювала над темою «Якості вчителя початкової школи, як передумова його професійної успішності». За звітній період скоординовано мету, основні завдання, зміст, напрями професійної успішності вчителя початкової школи.

 

           Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі.

Кафедральна тема: «Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи» (0111 U 009199), «Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (0115 U 000074).

Керівником науково-дослідної роботи на кафедрі є завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Комар О. А.

За звітний період:

 • розкрито актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти. Визначено, що реалізація цієї проблеми в умовах Нової української школи потребує використання в освітньому просторі ЗВО інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових чи вдосконалених концепцій, принципів та підходів до освіти. Проаналізовано причини, що зумовили потребу в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності на сучасному етапі розвитку освіти. Розкрито сутність поняття «професійна підготовка вчителя початкової школи». Схарактеризовано низку інноваційних технологій, які, наефективніше сприятимуть професійному становленню майбутніх учителів початкової школи: розвитку критичного мислення, проблемного навчання та інтерактивна;
 • проаналізовано інтеракцію як основу освітнього співробітництва на уроках у початковій школі. Досліджено перспективи подальших розвідок модернізації та застосування методів і форм організації освітнього процесу у початковій школі та професійній підготовці вчителів;
 • розглянуто окремі аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів. Визначено уміння, якими має володіти вчитель для успішного формування літературно-творчого потенціалу школяра. Схарактеризовано умови підготовки студентів до розвитку літерно-творчих здібностей;
 • проаналізовано технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів іноземних мов. Розглянуто готовність учителя початкової школи до навчання іноземних мов у контексті особистісно-орієнтованого підходу як інтегративної якості особистості, що виявляється в єдності мотивації професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, що є умовою реалізації професійно-педагогічної діяльності;
 • розкрито теоретичне осмислення інклюзивних процесів в освіті. Представлено деякі підходи до розвитку освітньої інклюзії, визначено ціннісну значимість спільного навчання нормо-типових дітей та дітей з особливими освітніми потребами;
 • проаналізовано лінгво-дидактичні та психолого-педагогічні аспекти засвоєння молодшими школярами виражальних мовних засобів у текстах розмовного, художнього та науково-популярного стилів. Визначено найсприятливіші можливості для ознайомлення та вивчення виражальних можливостей мовних одиниць у текстах різних стилів.

 

             XI. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити дані про закупівлю за звітний рік унікальних наукових приладів та обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою:

 

з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Науковий(і) напрям(и) та структурний(і) підрозділ(и) для якого (яких) здійснено закупівлю

Вартість, тис. гривень

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник декана з наукової роботи                                               ___________         Н. А. Коломієць

 

 

 

 

 

Декан факультету                                                                                 ___________         Б. А. Якимчук

                                           

Reklama2021