ЗВІТ

З НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

                                        ЗА 2019 РІК

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності факультету початкової освіти:

Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності факультету початкової освіти та підготовки на його базі висококваліфікованих фахівців. На факультеті науково-дослідна робота реалізується через систему різних форм дослідницької діяльності. Результати досліджень викладачів факультету опубліковані у наукових монографіях, відомих наукових журналах, представлені на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Факультет на належному рівні забезпечений кваліфікованими професорсько-викладацькими кадрами (24), переважна більшість з яких є докторами і кандидатами наук. Упродовж звітного періоду науковцями факультету видано: монографій – 1; навчальних посібників – 8; підручників – 1; статей, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus – 2; статей у закордонних виданнях – 6; статей у наукових виданнях України: категорія Б – 2, категорія В – 15; статей в інших виданнях України – 9; тез доповідей на міжнародних конференціях в межах України – 39; тез доповідей на міжнародних конференціях за кордоном – 5; тез доповідей на Всеукраїнських конференціях – 38.

Організовано та проведено: 1 Міжнародну конфернцію, 7 Всеукраїнських науково-практичних конференцій; 7 регіональних семінарів, 10 міжуніверситетських семінарів.

 

 

 

Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами, перелік яких додається:

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини був обраний Міністерством освіти і науки України разом з іншими 27 закладами вищої освіти для участі в інтенсивному курсі «Педагогіка початкової школи: фінський досвід», розробленому з урахуванням концепції «Нова українська школа».

Наприкінці вересня (23-26 вересня 2019 р.) завідувач кафедри виховних технологій та педагогічної творчості доцент Вікторія Макарчук та доцент Наталія Коломієць взяли участь у тренінгах в межах проекту «Фінська підтримка реформи української школи»(«Навчаємось разом») за участі фахівців Школи підготовки вчителів Віккі при Гельсінському університеті.

Викладачі університету упродовж трьох днів брали участь у тренінгах, які дали можливість з’ясувати, чого може навчитися український педагог з освітніх новацій Фінляндії. Зокрема, дізнались про фінські програми підготовки вчителів початкових класів; розроблення та використання навчальних матеріалів на рівні школи; про практики та інструменти оцінювання в школі; про особливості шкільної освіти та виховання, співпрацю між школою та батьками тощо.

Як результат, принципи, на яких базується фінський освітній успіх стануть частиною освітньої стратегії в Україні.

 

 Видавнича діяльність:

Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу):

 • в Україні:

Кравчук О. В. Новаторський педагогічний рук в Україні (20-ті – 90-ті роки XX століття): монографія . Київ : КНТ, 2018. 406 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 4 від 28 листопада 2017 р.))

 

Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу):

Математика: підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти / С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська, О. А. Комар. Київ : Літера ЛТД, 2019. 128 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)

 

Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу).

 1. Дячук П. В., Перфільєва Л. П. Цікаве природознавство у початковій школі: навч. посіб. для студентів педагогічних ун-тів. Умань: Візаві, 2019. 284 с. (протокол №14 від 28.05. 2019р.);
 2. Комар О. А., Байдюк Л. М. Методика навчання іноземної мови: Формування лексичної компетенції у молодших школярів до курсу «Методика навчання іноземної мови». Умань : Візаві, 2019. 78 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою факультету початкової освіти (протокол № 4 від 10 жовтня 2019 р.))
 3. Комар О. А., Байдюк Л. М. Методика навчання іноземної мови: Лекційний курс з практикумом. Умань : Візаві, 2019. 96 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою факультету початкової освіти (протокол № 4 від 10 жовтня 2019 р.))
 4. Роєнко Л. М., Торчинська Т. А. Технології навчання в мовно-літературній галузі початкової школи : навчально-методичний посібник для самостійної роботи. Умань, 2018. 150 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою факультету початкової освіти (протокол № 2 від 27 вересня 2018 р.))
 5. Шевчук І. В. Методика навчання освітньої галузі «Математика»: самостійні роботи до практичних занять: Частина 2. навчально-методичний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 167с.
 6. Грітченко Т. Я. Методика навчання письма: курс лекцій. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 143 с. (Затверджено на засіданні вченої ради факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Протокол № 4 від 10.10.19 р.)
 7. Роєнко Л. М. Теорія і технології вивчення освітньої галузі «Мова і література» : курс лекцій. 2-ге вид. доп. Умань, 2019. 172 с. (Затрверджено вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 14 від 28 травня 2019 р.)
 8. Педагогіка початкової освіти: навчальний посібник / упорядники: Н. В. Безлюдна, В. В. Макарчук. Умань : «АЛМІ», 2019. – 179 с.

 

 

Статті:

 • проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;

 

з/п

Автори

(зазначити усіх авторів, наших виділити)

Назва роботи

(мовою оригіналу з бази даних і гіперпосиланням)

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), рік, перша-остання сторінки статті; зазначити бази в яких індексується (Scopus, Web of Science) і квартель випуску (Q1, Q2, Q3, Q4)

Scopus

1

Behas L.,  Maksymchuk B., Babii I., Tsymbal-Slatvinska S.,

 Golub N., Golub V., Chepka O., Lemeshchuk M., Dychok T., Nikitenko A., Sarancha I., Maksymchuk I.

The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming andtheatrical activities on correction of stammering in children

Journal of Physical Education and Sport Scopus, Q3

 

Art 193. 2019.

Pp 1333 – 1340.

2

Svitlana M. Havrylik

Svitlana I. Semchuk

Svitlana S. Popycheko

Alla M. Zalizniak

Oksana V. Loiuk

Formation of professional readiness of future preschool teachers for pedagogical creativity

ASTRA Salvensis

Scopus Q3

Supplement no. 1.

2019.

Р. 335–353.

Q3 – 2018, education

 

 

 

 

 

 

 • у закордонних виданнях:
 1. Голуб Н. П., Голуб В. М. Дидактичні умови формування природознавчої компетентності учнів початкових класів в умовах інклюзивного навчання. World Sciense. № 4.  С. 2‒18.
 2. Муковиз А. П. Экспериментальная апробация модели дистанционного обучения в системе непрерывного образования учителей начальной школы / А. П. Муковоз // Инновация, интеграция и новые технологии в обучении: материалы IV-Республиканской научно-практической конференции Наманганского государственного университета с участием зарубежных исследователей, (Наманган, Узбекистан, 19 апреля 2019 года). – 2019. – С. 404–420.
 3. Bezlyudniy О., Komar O., Komar O. Theory and methodology of the use of training forms. International journal of innovative technologies in social science. 2019. №3(15). С.3–7.
 4. Komar О. Integration in elementary school lessons. International endependent scientific journal. 2019. №3. С. 14–18.
 5. Baidiuk L. Terms of formation of future teachers of Primary school for training for foreign languages in the professional preparation process. International endependent scientific journal. № 4. С. 14–18.

 

 • у наукових виданнях України (категорія Б):
 1. Mukoviz O., Ihnatenko N., Kovtun Selection of the Distance Learning Management System for Pedagogical Higher Education Institutions. Open educational e-environment of Modern University Special Edition «New Pedagogical Approaches in Steam Education». Borys Grinchenko Kyiv University, 2019. С. 216-221. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/236/pdf#.Xd-ESVzRBdg0.
 2. Роєнко Л. М., Торчинська Т. А. Підготовка майбутнього вчителя до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів на основі культурологічного підходу. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2018. № 18. С. 94-104. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2018/18/11.pdf

 

 • у наукових виданнях України (категорія В):
 1. Муковіз О., Веремієнко В., Мельничук В. Система дистанційного навчання вчителів початкової школи: теоретичні засади. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2019. Вип. 1. С. 85-93. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/178130.
 2. Волошина Г. П., Коберник Г. І. Слово як засіб створення художнього образу. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2019. Вип. 1. С. 27–33. URL: http://psh.udpu.edu.ua/issue/view/10716
 3. Дячук П. В., Перфільєва Л. П. Запровадження новітніх технологій у навчання школярів початкової школи в Україні та країнах Євросоюзу. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. С. В. Совгіра. Умань: Візаві, 2019. Вип. 2. С. 36–43. URL: https://nauka.udpu.edu.ua/oholoshennya-2/
 4. Коломієць Н.А. Проблемний аспект визначення сутнісних характеристик педагогічної культури викладача вищої школи / Наталія Андріївна Коломієць // Психолого - педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – Вип. 60. – С. 98-116.

5.                         Резніченко І. Г. Формування дисциплінованості молодших школярів під час освітнього процесу / І. Г.Резніченко // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред.кол.: Н. Примаченко (гол.ред.), Н. Скотната ін. – 2019.– №3(170). – С. 47–52.6.                         Кравчук О. В. Естетичне виховання як напрям педагогічного новаторства у ХХ – ХХІ століттях. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 9. Т. 1 С. 30–35.7.                         Грітченко Т. Я., Майданик О. В. Інноваційне навчання в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у закладах вищої освіти. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 67. С. 69–74.8.                  Байдюк Л. М. Технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів іноземних мов. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань : Візаві, 2019. Вип.1. С. 6–12.9.           Комар О. А. Інтеракція як основа освітнього співробітництва на уроках у початковій школі. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань : Візаві. 2019.Вип. 1. С. 64–70.10.       Роєнко Л. М.  Підготовка вчителя до розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2019. Вип. 2. С. 128‒133.11.       Пісняк В. С. Деякі підходи до вивчення розвитку інклюзивної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: зб. науков. Праць. Умань : Візаві, 2019. Вип. 2. С. 89–94.12.       Роєнко Л. М., Торчинська Т. А. Фахова підготовка майбутніх учителів до навчання української мови у початковій школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. №18. С. 21–28. 13.       Торчинська Т. А. Лінгводидактичні та психолого-педагогічні засади засвоєння учнями молодшого шкільного віку виражальних мовних засобів у текстах різних стилів Психоло-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. . Умань : «Візаві», 2019. Вип.2. С. 147–155.14.       Торчинська Т.А. Мовленнєва підготовка вчителя початкової школи до розвитку творчих здібностей молодших школярів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Випуск 58. С. 233–241.15.       Торчинська Т.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи над антропонімами на уроках української мови. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. / Ред.кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.с. Савченко та ін.. – Випуск 166. Кропивницький: РВВ ЦПУ ім.. В. Винниченка, 2018. 141–145 с.

 

 • в інших виданнях України:
 1. Голуб Н. П., Голуб В. М. Формування дослідницьких умінь у фахівців дошкільної та початкової освіти. Молодий вчений. № 5 (69.2). С. 174‒177.
 2. Шевчук І. В. Інтерактивні технології у проведенні виховних годин. Педагогічний калейдоскоп: методичний посібник / за ред. Комар О. А. Умань : «Візаві», 2019, Вип. 11. С. 99–106.
 3. Грітченко Т. Я. Пізнавальні завдання з природознавства як засіб розвитку розумових здібностей учнів початкової школи. Педагогічний калейдоскоп: методичний посібник. / за ред. Комар О. А. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 11. С. 29–
 4. Комар О. А. Значеня інтерактивного навчання для молодших школярів. Педагогічний калейдоскоп: методичний посібник. / за ред. Комар О. А. Умань :ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 11. С. 5–
 5. Кравчук О. В. Застосування інтерактивних технологій на уроках суспільствознавчого спрямування. Педагогічний калейдоскоп: методичний посібник. / за ред. Комар О. А. Умань:ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 11. С. 34–38
 6. Лоюк О. В., І. М. Шевченко Розвиток особистісних якостей молодшого школяра: психолого-педагогічний аспект. Сучасна початкова освіта в поглядах молодих науковців : матеріали ІІ туру Всеукр. конк. наук. робіт зі спеціальності «Початкова освіта», 23 квітня 2019 р. / [ред. кол. : О. А. Голюк, Г. Г. Кіт, Н. С. Казьмірчук, Н. О. Комарівська, Т. М. Кривошея, Н. Ю. Родюк. І. А. Стахова ; за заг. ред. О. А. Голюк] ; Міністерство освіти і науки України, ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019. Вип. 8. С. 133–138.
 7. ЛоюкО. В. Розвиток творчого мислення учнів початкової школи у процесі навчальної діяльності. Педагогічний калейдоскоп : методичний посібник / за ред. Комар О. А. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип.  104 с., С. 43–49.
 8. Пісняк В. С. Розвиток творчих здібностей дітей з особливими освітніми потребами на уроках трудового навчання. Педагогічний калейдоскоп: методичний посібник. / за ред. Комар О. А.-Умань: ВПЦ»Візаві», 2019. Вип. 11. С. 85–90.
 9. Роєнко Л.М. Розвиток літературно-творчих здібностей молодших школярів. Педагогічний калейдоскоп: методичний посібник. / за ред.. Комар О. А. – Умань : ВПЦ «Візаві»., 2019. – Вип. 11. – С. 70-74.

 

Тези доповідей:

 • на міжнародних конференціях:
 • в межах України:
 1. Дячук П. В., Перфільєва Л. П., Мехтюк А. С. Виховання в учнівської молоді екологічної культури як запоруки збереження генофонду рослин. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання): матеріали VIІІ міжнар. наук. конф., (18–20 березня 2019 року) / редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань, 2019. С. 63–66.

URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/20167.pdf (дата звернення: 17.03.19).

 1. МуковізО. П. Система дистанційного навчання вчителів початкової школи у процесі неперервної освіти / О. П. Муковіз, В. О. Мельничук // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, (Умань, 11-12 жовтня 2019 року) // Folia comeniana : вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 152-154.
 2. Веремієнко В. О. Побудова віртуального навчального середовища навчального закладу / В. О. Веремієнко // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, (Умань, 11-12 жовтня 2019 року) // Folia comeniana : вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С.43-45.
 3. Коберник Галина. Едукаційне середовище – основний фактор становлення гуманних взаємин школярів. / Г. І.  Коберник  // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали П`ятої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 11–12 жовтня 2019 року // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – с. 92–93.
 4. Муковіз О. П. Система дистанційного навчання вчителів початкової школи у процесі неперервної освіти / О. П. Муковіз, В. О. Мельничук // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, (Умань, 11-12 жовтня 2019 року) // Folia comeniana : вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 152-154.
 5. Безлюдна В.В., Безлюдний Р. О., Макарчук В. В. Шляхи вдосконалення викладання іноземних мов у контексті міжкультурної комунікації // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» (Умань, 24 жовтня 2019 р.)
 6. Коломієць Н.А. Культурно-гуманістичний підхід у формуванні особистості студента як необхідна умова його розвитку // Н.А.Коломієць //  Матеріали ІІІ Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх вчителів», 24 жовтня 2019 р., – С. 52-55.
 7. Резніченко І. Г. До питання про професійну компетентність педагогів закладів позашкільної освіти / І.Г. Резніченко, Н. А. Коломієць // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 11–12 жовтня 2019 року // Folia Comeniana: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С.100–103.
 8. Резніченко І.Г. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх педагогів / І. Г. Резніченко // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної інтернет-конференції, 24 жовтня 2019 р. / відп. ред. В.В.Макарчук. – Умань, 2019.– С. 50–53.
 9. Дзюбенко Ірина Інновації у підготовці майбутніх учителів  до громадянського виховання / Ірина Дзюбенко //  Інновації у сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 квітня 2019 р., м. Умань. – Умань : Візаві, 2019 – Ч. 1. – 140 с.
 10. Дзюбенко І. Підготовка майбутніх учителів  до громадянського виховання молодших школярів в Україні та країнах Європейського Союзу / І. Дзюбенко // Україна – Європейський союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІІ. – Луцьк, Терен, 2019. – 428 с.
 11. Комар О. А. Вимоги до підготовки вчителя початкової школи у Польщі. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, м.Умань, 10–11 жовтня 2019 року. FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 106–109.
 12. Байдюк Л. М. Самостнятельная работа студентов в процессе обучения инностранному языку на неязыковых специальностей вуза. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29 березня 2019 р. м. Переяслав-Хмельницький. С. 163–165.
 13. Байдюк Л. М. Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови для учнів початкової школи. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 15-16 березня, 2019 р. м. Одеса. С. 78–81.
 14. Байдюк Л. М. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до навчання молодших школярів англійської мови (комунікативний підхід). Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2019 р. м. Одеса. С. 156–158.
 15. Байдюк Л. М. Моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі як основа майбутньої професійної діяльності педагога. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах повної соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2 ч. Ч.1, 11-12 квітня 2019 р. м. Тернопіль. С. 35–38.
 16. Байдюк Л. М. Система вправ з математики як основа формування критичного мислення молодших школярів. Психологія та педагогіка: сучасні методи та інновації, досвід практичного застосування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня, 2019 р. Львів, 2019. С. 23–26.
 17. Байдюк Л. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання аудіо-лінгвального методу навчання іноземної мови. Теорія та практика сучасної науки та освіти : матеріали Міжнародної наукової конференціїї, 29-30 листопада, 2019 р. Дніпро, 2019. С. 163–64.
 18. Байдюк Л. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання усного методу Гарольда Пальмера на уроках англійської мови у початковій школі. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 листопада, 2019 р. Запоріжжя, 2019. С. 63-65.
 19. Байдюк Л. М. Послідовність опрацювання лексичної одиниці на уроках іноземної мови. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 листопада, 2019 р. Київ, 2019. С. 13–16.
 20. Байдюк Л. М. Система вправ з математики як основа формування критичного мислення молодших школярів. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 жовтня 2019 р. Львів, 2019. С. 23–26.
 21. Байдюк Л. М. Науково-теоретичні засади навчання письма на уроках іноземної мови. Актуальні проблеми психології та педагогіки : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 листопада 2019 р. Харків, 2019. С. 10–13.
 22. Байдюк Л. М. Розвиток вмінь критичного мислення на уроках іноземної мови у закладах загальної середньої освіти. Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 жовтня, 2019 р. Харків, 2019. С. 115–117.
 23. Байдюк Л. М. Педагогічна ситуація як первинна дидактична одиниця використання ситуаційних завдань. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів : матеріали міжнародної інтернет-конференції, 24 жовтня 2019 р. Умань, 2019. С. 5–
 24. Байдюк Л. М. Умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання іноземних мов у контексті модернізації освітнього середовища. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 жовтня 2019 р. Умань, 2019. С. 14–16.
 25. Кучай О. В., Кучай Т. П. Підготовка фахівців для професійної діяльності за допомогою комп’ютерних і комунікаційних технологій. Виклики ХХІ століття у сфері середньої та вищої освіти східної та центральної Європи в процесі реформування освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 28–29 березня 2019 р. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. С. 219–
 26. Торчинська Т. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації педагогічної практики. Молдернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали П’ятої Міжнародної науково – практичної конференції, 10–11 жовтня 2019 р. FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я.А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань 2019. С. 236–240
 27. Торчинська Т. А. Формування оцінного компонента професійно – мовленнєвої діяльності вчителів початкової школи. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної інтернет-конференції, 24 жовтня 2019 р. / відп. ред. В.В.Макарчук. Умань, 2019. C. 118–122.
 28. Gritchenko T. Traditional and interactive methods of education in professional preparation of the future primary school teacher: comparative analysis. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 301‒303.
 29. Грітченко Т. Я. Навчальна дослідницька діяльність молодших школярів: сутність, види, основні характеристики. Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2019. С. 13‒17.
 30. ГрітченкоТ. Я. Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до громадянського виховання учнів сільської школи. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль, 2019. С. 54‒60.
 31. ГрітченкоТ. Я. Особливості комунікації у дітей із розладами аутичного спектра. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 жовтня 2019 р. FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань, С. 63‒65.
 32. ЛоюкО. В. До проблеми розвитку критичного мислення особистості. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2019 р. Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч.  С. 89–92.
 33. Лоюк О. В. Інтегроване навчання як складова реалізації ідей Нової української школи. Управління в освіті : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 4–5 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації; за заг. ред. Ю. М. Козловського. Львів : Видавництво «Левада», 2019. С. 187–189.
 34. ЛоюкО. В. Створення розвивального освітнього середовища початкової школи: психолого-педагогічні чинники. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 жовтня 2019 року. FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 136–139.
 35. Роєнко Л. М. Методи критичного мислення у роботі з текстом на уроках читання у початковій школі.Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 жовтня 2019 року. FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 204–206.
 36. Пісняк В. С. Науково-теоретичні засади впровадження інклюзивної освіти. Без кордонів: розвиток і підтримка інклюзивної освітньої спільноти : матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, 3 листопада 2018 р. Івано-Франківськ, 2018. С. 106–109.
 37. Пісняк В. С.Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції. Теоретико-прикладні аспекти сучасної педагогічної науки і освіти: європейський вектор : Науково-практична конференція з міжнародною участю, 21 червня 2019 р. Івано-Франківськ. С. 92–96.
 38. Гаращук Є. М. Методика використання графічних редакторів у початковій школі. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної інтернет-конференції, 24 жовтня 2019 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. Умань, 2019. С 31–

 

 • за кордоном:
 1. Komar O., Gritchenko T., Acquiring teachers with innovative technologies as an important problem of modern education. Proceedings of the VII Internet Conference of European Fcfdemy of Sciences & Reserch, Bonn, Germany, April-May, 2019. Bonn, Germany, 2019. P. 85–86.
 2. Байдюк Л. Подготовка будущих учителей начальной школы к обучению младшых школьников английского язика (комуникативный подход). Начальное образование: проблемы и решения : материалы ІІ-Международной научно-практической конференции Намаганского государственого университета, 1 марта, 2019 г. Намаган, 2019. С. 137–142.
 3. Gritchenko T. Organization of environmental education for junior pupils: problems, realities, perspectives. Science progress in European countries new concepts and modern solutions. Germany, Ukraine, 2019. С. 54‒58.
 4. Gritchenko T. Features of environmental culture basis formation among junior schoolchildren. Science and society: The 13th International conference. Hamilton, Canada, 2019. С. 154‒160.
 5. Pisnak V. Eduational inclusion as social-pedagogical phenomenon. ХІ International Scientifik and Practikal Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, March 22.2019 Warsaw. Poland, 2019. P. 57–61.

 

 • на всеукраїнських конференціях:
 1. Дячук П., Пефільєва Л. Формування у молодших школярів естетичного ставлення до природознавства. Інновації в освіті: здобутки та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Умань, 11 жовтня 2019 р.) / голов. ред. Коберник Г. І. Умань: УДПУ, 2019. С. 23–26. URL: http://sno.udpu.edu.ua/forum/. (дата звернення: 17.10.19).
 2. Голуб Н. П., Голуб В. М. Впровадження здоров’язберігаючих технологій ‒ основа формування культури здоров’я. Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф., м. Умань, 18 квітня 2019 р. / ред. кол. : Пясецька Н. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2019. С. 54‒57.
 3. Голуб В. М. «Я досліджую світ» як умова неперервного формування природознавчої компетентності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 26 квітня 2019 р.). Умань. 2019. С. 9‒10.
 4. Муковіз О. П. Особливості вибору CMS при створенні сайту закладу вищої освіти / О. П. Муковіз // «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, (Умань, 27-28 березня 2019 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=5177.
 5. Муковіз О. П. Особливості хмарного середовища: переваги, недоліки / О. П. Муковіз, В. О. Мельничук // Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (Умань, 11 жовтня 2019 року). – Умань : УДПУ, 2019. – С. 49–51.
 6. ВолошинаГ. П. Виховання у молодших школярів потреби у громадянській діяльності / Г. П. Волошина, П. М. Волошин // Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С.12-15.
 7. Волошина Г. П. Виховання ціннісного ставлення до природи засобами мистецтва / Г. П. Волошина // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, (Умань, 11-12 жовтня 2019 року) // Foliacomeniana : вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 45-48.
 8. Волошина Г. П. Технологічні прийоми розвивального навчання / Г. П. Волошина // Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (Умань, 11 жовтня 2019 року). – Умань : УДПУ, 2019. – С. 13–15.
 9. Коберник Г. І. Принципи дистанційного навчання та ефективні умови створення дистанційного курсу / Г. І.  Коберник  // Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: II Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція [27-28 березня 2019 р.]. – Умань: Візаві, 2019.–73–77 с.
 10. Коберник Галина. Виховуючий потенціал спілкування учнів молодшого шкільного віку в умовах групової роботи / Г. І.  Коберник  // Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 11 жовтня 2019 року / гол. ред. Коберник Г. І. – Умань, УДПУ, 2019. – с. 31–34.
 11. Коберник Г. І. Провідні пізнавальні мотиви навчання молодших школярів / Г. І.  Коберник  // Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференціЇ 7–8 жовтня 2019 року / гол. Ред. Комар О. А. –  Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – с. 56–60.
 12. МельничукВ. Запровадження інтерактивних технологій навчання на уроках літературного читання / В. Мельничук, М. Гоцин, // Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, (Умань, 22 лютого 2019 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/90-innovatsiyni-pedahohichni-tekhnolohiyi-v-zahalnoosvitniy-shkoli-teoriya-ta-praktyka-22-liutoho-2019-r/191-zaprovadzhennya-interaktivnikh-tekhnologij-navchannya-na-urokakh-literaturnogo-chitannya.
 13. МельничукВ. Формування основ інформаційної культури школярів / В. Мельничук, Ю. Коваль // Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, (Умань, 22 лютого 2019 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/90-innovatsiyni-pedahohichni-tekhnolohiyi-v-zahalnoosvitniy-shkoli-teoriya-ta-praktyka-22-liutoho-2019-r/207-formuvannya-osnov-informatsijnoji-kulturi-shkolyarv.
 14. МельничукВ. Формування навичок самоконтролю молодших школярів / В. Мельничук, В. Осіпчук // Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, (Умань, 22 лютого 2019 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/90-innovatsiyni-pedahohichni-tekhnolohiyi-v-zahalnoosvitniy-shkoli-teoriya-ta-praktyka-22-liutoho-2019-r/225-formuvannya-navichok-samokontrolyu-molodshikh-shkolyariv-u-navchalnomu-protsesi-pochatkovoji-shkoli.
 15. МельничукВ. Проблема підготовки вчителів до викладання інформатики в початковій школі / В. Мельничук, А. Щербій // Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, (Умань, 22 лютого 2019 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/90-innovatsiyni-pedahohichni-tekhnolohiyi-v-zahalnoosvitniy-shkoli-teoriya-ta-praktyka-22-liutoho-2019-r/247-problema-pidgotovki-vchiteliv-do-vikladannya-informatiki-v-pochatkovij-shkoli.
 16. Муковіз О. П. Особливості хмарного середовища: переваги, недоліки / О. П. Муковіз, В. О. Мельничук // Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (Умань, 11 жовтня 2019 року). – Умань : УДПУ, 2019. – С. 49–51.
 17. Ящук О. М. Інтелектуальний розвиток особистості молодшого школяра засобами ІКТ / матеріали ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (м. Умань, 27-28 березня 2019 року). Режим доступу: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=5237
 18. Коломієць Н.А. Особливості фінського підходу до системи освіти / Н.А.Коломієць // Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Інновації в освіті: здобитки та перспективи». 11 жовтня 2019 р., м. Умань. – С.34–36.
 19. Резніченко І. Г. Науково-дослідна робота як засіб розвитку дослідницької компетентності студентів вищих педагогічних закладів освіти / І.Г. Резніченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» / гол. ред. Коберник Г. І. – Умань, УДПУ, 2019. – С. 56–58.
 20. Резніченко І. Г. До питання про дослідницьку компетентність викладачів вищих закладів освіти / І.Г. Резніченко // Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 жовтня 2019 року. – Умань, УДПУ, 2019. – С. 116–118.
 21. Резніченко І. Г. Психолого-педагогічні вимоги до особистості сучасного вихователя / І.Г. Резніченко // Матеріали  ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії», 23-24 жовтня 2019 року. – Кам’янець-Подільський, 2019.
 22. Комар О. А. Деякі питання цілісної національної освіти у системі підготовки майбутнього вчителя. Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 7–8 жовтня 2019 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С 66–68.
 23. Комар О. А. Система взаємодії підрозділів педагогічного ЗВО у підготовці майбутнього вчителя початкової школи. Інновації в освіті: здобутки та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 11 жовтня 2019 р. Умань, 2019. С 36–39.
 24. Загоруйко Н. П. Педагогічний потенціал використання інноваційних технологій у початковій малочисельній школі. Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 7–8 жовтня 2019 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С 44–47.
 25. Байдюк Л. М. Методи навчання інформаційної культури в учнів початкової школи. Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 квітня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 39–40.
 26. Байдюк Л. М. Використання інтерактивних технологій для розвитку навичок говоріння в умовах реалізації концепції «Нова українська школа». Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 7–8 жовтня 2019 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С 17–20.
 27. Байдюк Л. М. Впровадження проектної технології на уроках іноземної мови у початковій школі. Інновації в освіті: здобутки та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 11 жовтня 2019 р. Умань, 2019. С 7–11.
 28. Торчинська Т. А. Формування комунікативних компетентностей молодших школярів шляхом розвитку аудіювання на уроках української мови. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали Всеукраїнськиї науково – практичної інтернет–конференції, 7–8 жовтня 2019 р. Умань, 2019. С. 136–139.
 29. Торчинська Т. А. Психолого-педагогічні передумови збагачення мовлення молодших школярів українською лексикою. Інновації в освіті: здобутки та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Умань 11 жовтня 2019 р. Умань, 2019. С. 62–65.
 30. Шевчук І. В. Використання інтерактивних технологій на уроках математики у початковій школі. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 7–8 жовтня 2019 року. Умань, 2019. С.143–147.
 31. Gritchenko T. Juniour schoolchildren’s game activities: psychological and pedagogical aspects. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародної участю. Мелітополь, 2019. С.56‒60.
 32. ГрітченкоТ. Я. Формування природничо-наукового мислення у дітей молодшого шкільного віку. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 7–8 жовтня 2019. Умань, С. 37‒41.
 33. Кравчук О. В. Реалізація патріотичного виховання в контексті нової української школи. Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Умань, 7–8 жовтня 2019 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 76–79.
 34. Лоюк О. В., Кузьменко Н., Ю. Адаптація дітей шестирічного віку до навчання у першому класі в умовах реалізації концепції «Нова українська школа». Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 7–8 жовтня 2019 р. Умань : ВПЦ «Візаві», С. 86–89.
 35. Роєнко Л. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до впровадження інноваційних технологій на уроках мови. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 7−8 жовтня 2019 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 118–
 36. Пісняк В. С. Впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітній простір: історичний аспект. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18–19 жовтня 2018 року. Умань : ВПЦ «Візаві» С. 160–164.
 37. Пісняк В. С Інклюзивна освіта в сучасній загальноосвітній школі. Організація навчально-виховної роботи з дітьми в інклюзивному середовищі у закладах освіти: мат. Науково-практичного семінару, 5 листопада 2018 р. Умань, 2018 С. 84–89.
 38. Пісняк В. С. Іноваційні тенденції розвитку інклюзивної освіти: управління, моніторинг, проектування освітнього простору. Альтернативна та додаткова комунікація: нові можливості. Використання елементів сенсорної інтеграції в роботі з дітьми з особливими потребами. мат. Всеукраїнського науково-практичного семінару, , 22-23 грудня 2018 р.Умань, 2018. С. 141–144.
 • на регіональних конференціях.

 

Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім)

 

База даних Google Академії

Кількість цитувань

Індекс Хірша

2018

2019

Кафедра теорії початкової освіти

Дячук П. В.

2

1

1

Голуб В. М.

2

2

3

Муковіз О. П.

38

14

12

Волошина Г. П.

2

1

3

Коберник Г. І.

21

4

8

Перфільєва Л. П.

 

 

1

Ящук О. М.

16

2

2

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

 

2018

2019

 

Google Академії Коломієць Н. А.

10

2

3

Резніченко І. Г.

1

1

1

Макарчук В. В.

3

2

2

Дзюбенко І. А.

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

 

2018

2019

 

Комар О. А.

58

19

11

Кравчук О. В.

22

8

7

Грітченко Т. Я.

2

1

Торчинська Т. А.

3

2

Роєнко Л. М.

1

Лоюк О. В.

7

1

2

Кучай О. В.

26

12

7

Шевчук І. В.

2

1

Пісняк В. С.

Байдюк Л. М.

Гаращук Є. М.

 

 

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених:

 

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

Кількість молодих учених,

Кількість молодих учених, які

залишаються у закладі вищої освіти або науковій установі після закінчення аспірантури

2019

121 студ. (члени наукових гуртків)

53 з них писали тези

38% від кількості студентів стаціонарної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

 

Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій.

Керівник Центру – к. п. н., проф. Коберник Г. І.

Мета діяльності Центру інноваційних освітніх технологій – теоретично обґрунтувати, розробити, експериментально перевірити та втілити в практику доцільні і ефективні шляхи підготовки вчителів до використання інтерактивних технологій навчання у їх професійній діяльності.

В рамках Науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій проводилася науково-дослідна робота в таких напрямах: 1) науково-дослідна робота з інноваційних технологій навчання; 2) апробація та використання наукових досліджень; 3) підготовка наукових кадрів з впровадження інноваційних технологій навчання; 4) розробка навчально-методичного забезпечення; 5) надання методичних консультацій педагогічним працівникам із відповідної проблеми; 6) співпраця з науковими співробітниками Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України; 7) здійснення підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів різного типу у вигляді проведення тренінгових занять; 8) підготовка педагогічних працівників до проведення тренінгових занять; 9) залучення викладачів − членів Центру – до проведення відкритих занять із застосування освітніх інновацій; 10) залучення студентів, магістрантів, аспірантів, пошукувачів до здійснення систематичних наукових розвідок.

На базі Центру організовано та проведено:

Всеукраїнську заочну студентську конференцію «Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика», 22 лютого 2019 р. , м. Умань;

Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи», 26 квітня 2019р., м. Умань;

Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Інновації в освіті: здобутки та перспективи», 11 жовтня 2019р., м. Умань;

Регіональний науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології та їх застосування в початковій школі в контексті реалізації Нової української школи», 25 березня 2019р., ЗОШ № 1;

Регіональний науково-методичний семінар «Формування логічного мислення молодших школярів», 31 травня 2019р., Центр інноваційних освітніх технологій (ауд. № 208);

Регіональний науково-методичний семінар «Особливості аналізу художніх текстів різних жанрів молодшими школярами», 17 жовтня 2019р., ЗОШ № 1.

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Загальна характеристика LMS Moodle», 15 квітня 2019р., Умань- Переяслав-Хмельницький;

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Можливості викладача в системі дистанційного навчання LMS Moodle», 15 квітня 2019р., Умань- Переяслав-Хмельницький;

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Проектування дистанційного курсу в LMS Moodle», 15 квітня 2019р., Умань- Переяслав-Хмельницький;

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Додавання ресурсів до дистанційного курсу LMS Moodle», 06 травня 2019р, Умань- Переяслав-Хмельницький;

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Види діяльності в дистанційному курсі LMS Moodle», 06 травня 2019р, Умань- Переяслав-Хмельницький;

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Спілкування в дистанційному курсі LMS Moodle», 06 травня 2019р, Умань- Переяслав-Хмельницький;

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Керування файлами в дистанційному курсі LMS Moodle», 27 травня 2019р, Умань- Переяслав-Хмельницький;

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Тестування в дистанційному курсі LMS Moodle», 27 травня 2019р, Умань- Переяслав-Хмельницький;

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Журнал оцінок у дистанційному курсі LMS Moodle», 27 травня 2019р, Умань- Переяслав-Хмельницький;

Міжуніверситетський науково-методичний семінар «Організація дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи», 27 травня 2019 р, Умань-Переяслав-Хмельницький.

За результатами роботи конференцій видано:

два збірники матеріалів Всеукраїнських науково-практичних конференцій та збірник наукових праць студентів.

Члени Центру взяли участь у 3 Міжнародних та 6 Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

 

Польсько-українська науково-дослідна лабораторія психодидактики імені Яна Амоса Коменського.

Керівник лабораторії – д. п. н., проф. Осадченко І. І.

Науковцями лабораторії розкрито сутність розвивального освітнього середовища та обґрунтовано компоненти освітнього середовища закладів освіти різного рівня (проф. Коберник О. М.); шляхом аналізу та порівняння сучасних наукових джерел й «Великої дидактики» Яна Амоса Коменського схарактеризовано психодидактичні ідеї видатного педагога; обґрунтовано належність видатному педагогові авторство психодидактичного підходу у освіті; виокремлено психодидактичні ідеї Яна Амоса Коменського, висловлені у його «Великої дидактиці»: дидактика як наука про єдність навчання та виховання; суб’єкт-суб’єктне, продуктивне навчання, орієнтоване на ефективну взаємодію педагога та учнів / студентів; освіта без примусу; максимальна інтеграція із психологією та її сучасними досягненнями; пріоритет розвитку здібностей особистості; вмотивованість навчання та виховання; спеціальна організація освітнього середовища (проф. Осадченко І. І.).

Спільно із зарубіжними колегами-партнерами проведено:

Три Міжнародні науково-практичні конференції.

Ряд Всеукраїнських науково-практичних семінарів.

Спільно із зарубіжними колегами-партнерами видано:

збірники матеріалів Міжнародних науково-практичних конференцій.

 

Лабораторія модернізації початкової освіти

Керівник лабораторії – д.пед.н., проф. Комар О.А.

Мета діяльності Лабораторії Модернізації – проводити науково-дослідну роботу з інноваційних технологій навчання;

б) апробацію та використання наукових досліджень;

в) підготовку наукових кадрів з впровадження інноваційних технологій навчання;

г) розробку навчально-методичного забезпечення;

д) надання методичних консультацій педагогічним працівникам із відповідної проблеми.

− співпрацювати з науковими співробітниками Інституту педагогіки НАПН України і педагогічних ЗВО України та зарубіжжя.

На базі Лабораторії:

− здійснюється підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів різного типу та вчителів ЗОШ;

− здійснюється підготовка педагогічних працівників до проведення тренінгових занять;

− викладачі − члени лабораторії проводять відкриті заняття із застосування освітніх інновацій;

− здійснюються систематичні наукові розвідки, із залученням студентів, магістрантів, аспірантів, пошукувачів.

Результати досліджень, праць систематично публікують в провідних наукових виданнях, збірниках статей, матеріалах науково-практичних конференцій, посібниках, монографіях. Зокрема, в збірнику студентських наукових праць «Перші кроки на ниві наукових досліджень».

Заплановано та проведено у 2019 р.:

Регіональні семінари

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: стан, проблеми, перспективи»          23 квітня 2019 року       Лоюк О.В.

«Інтегрований урок – шлях до цілісного сприймання учнями навколишнього світу»           10 жовтня 2019 року     Роєнко Л.М.

«Сучасні аспекти вивчення математики у 2 класі»         4 грудня 2019 року   Шевчук І.В.

«Застосування творчої роботи на уроках математики в початковій школі» 12 березня 2020 року  Шевчук І.В.

«Виховання громадянськості молодших школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності»            14 грудня 2019 року Лоюк О.В.

«Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів»       7 травня 2020 року            Роєнко Л.М.

«Професіоналізм педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами»   20 березня  2020 року   Пісняк В.С.

 1. «Формування психологічної готовності педагогів до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами» 25 жовтня 2019 року Пісняк В.С.
 2. «Використання навчальних комп’ютерних програм на уроках з природознавства та «Я досліджую світ»» 28 лютого 2020 рокуКравчук О.В.
 3. «Новаторський рух в історії освіти України як наукова проблема»

17 квітня 2020 року  Кравчук О.В.

 1. «Нова початкова школа – простір освітніх можливостей» 29 жовтня 2019 року            Грітченко Т.Я.
 2. «Освітній експериментальний проект «На крилах успіху» від ідеї до реалізації» 1 квітня 2020 року       Грітченко Т.Я.
 3. «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації колективних форм роботи на уроках української мови» 7 листопада 2020 року Торчинська Т.А.
 4. «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до національного виховання молодших школярів»           20 травня 2020 року Торчинська Т.А.

Всеукраїнські конференції:

 1. Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція «Модернізація початкової освіти: реалії і перспективи»11 жовтня 2019 року
 2. Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція «Навчально – виховний процес початкової школи: досвід, проблеми, перспективи» 18–19 квітня 2019.
 3. Всеукраїнська науково - практична Інтернет – конференція «Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи» 7–8 жовтня 2019.
 4. Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття» (для магістрантів) 11-12 листопада 2019 року.

 

Наукова школа «Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності у початковій школі».

 Керівник наукової школи – доктор педагогічних наук, професор Комар Ольга Анатоліївна

 До складу наукової школи входять:

 • Науково-дослідна лабораторія Модернізація початкової освіти.
 • Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі.
 • Кафедра теорій початкового навчання.
 • Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості.
 • Магістранти, аспіранти., молоді науковці.

Наукові заходи за звітній період:

Вивчено питання запровадження навчання молодших школярів за новою програмою і підручниками з 2018 року (Нова Українська школа). У зв’язку з цим запроваджено низку наукових семінарів з учителями початкових шкіл м. Умані по вивченню передового педагогічного досвіду щодо виконання вимог, що ставить перед педагогами «Закон про освіту» від 5 жовтня 2017 року:

– «Психолого-педагогічні проблеми реалізації концепції НУШ» (01 листопада 2019 року).

Затверджено теми кандидатських досліджень:

Котяш І. С. «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування природничо-екологічної компетентності молодших школярів»;

Науковий результат.

За звітний період:

 • досліджено питання застосування інноваційних технологій у підготовці майбутнього вчителя початкової школи;
 • розробленні теоретичні та практичні рекомендації по застосуванню інтерактивної технології на уроках математики в початковій школі (Комар О.А.)
 • впроваджено дослідження інтеграції змісту навчальних дисциплін початкової школи відповідно до концепції «Нова українська школа» (Комар О.А.)
 • досліджено ступінь готовності майбутніх учителів початкової школи (від перших до четвертих класів) до здійснення фахової інноваційної діяльності (члени НШ);
 • впроваджено роботу по організації і керуванню викладачами наукових гуртків; написанню студентами статей; підготовці наукових робіт тощо;
 • розроблено науково – методичні методики викладання дисциплін (члени НШ);
 • вдосконалено методичні рекомендації «Асистентська практика студентів – магістрантів факультету початкової освіти»;
 • запроваджено низку семінарів з учителями початкових шкіл м. Умані по вивченню передового педагогічного досвіду щодо виконання вимог, що ставить перед педагогами «Закон про освіту» від 5 жовтня 2017 року.

Ефективність функціонування

 • наукова новизна функціонування полягає у тому, що запровадження перебудови у підготовці молодших школярів, тобто запровадження проекту Нова українська школа, вимагає підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, здатних до інноваційної педагогічної діяльності, лабільних і фахово спроможних працювати у навчальних закладах будь-якого типу;
 • практична цінність отриманих результатів полягає у розробці:

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів:

Затверджено тему Гаращука Євгенія Михайловича «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до вивчення учнями графічного редактора» на здобуття наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 011 Освітні педагогічні науки.

Популяризація результатів наукових досліджень: на конференціях, семінарах.

- конференції:

Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція «Навчально – виховний процес початкової школи: досвід, проблеми, перспективи» 18–19 квітня 2019.

Всеукраїнська науково - практична Інтернет – конференція «Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи» 7–8 жовтня 2019.

Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття» (для магістрантів) 11-12 листопада 2019

- семінари:

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: стан, проблеми, перспективи» 23 квітня 2019 року Лоюк О. В.

«Застосування творчої роботи на уроках математики в початковій школі» 12 березня 2019 року Шевчук І. В.

«Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів» 7 травня 2019 року Роєнко Л. М.

«Професіоналізм педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами» т20 березня 2019 року Пісняк В. С.

«Використання навчальних комп’ютерних програм на уроках з природознавства та «Я досліджую світ»» 28 лютого 2019 року Кравчук О. В.

«Новаторський рух в історії освіти України як наукова проблема» 17 квітня 2019 року Кравчук О. В.

«Освітній експериментальний проект «На крилах успіху» від ідеї до реалізації» 1 квітня 2019 року Грітченко Т. Я.

«Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до національного виховання молодших школярів» 20 травня 2019 року Торчинська Т. А.

«Формування психологічної готовності педагогів до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами» 25 жовтня 2019 року Пісняк В. С.

«Нова початкова школа – простір освітніх можливостей» 29 жовтня 2019 року Грітченко Т. Я.

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями:

 

В межах міжнародного наукового співробітництва та угод про співпрацю кафедра брала участь в організації та проведенні ряду Міжнародних науково-практичних конференцій. В рамках укладених угод про міжнародне співробітництво і мережеву взаємодію в галузі освіти і науки з Державним закладом освіти «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Республіка Білорусь) (м. Умань; м. Гродно, 10 листопада, 2017 р.) та про створення і спільну координацію діяльності Лабораторії дидактики ім. Яна Амоса Коменського з Вищою школою професійної освіти у Лєшно (Польща) (Умань, Лєшно, 26.05.2011 р. 16-17 травня 2019 р. організовано та проведено Третю Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти»; 11-12 жовтня 2019 р. організовано та проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи». За результатами видано збірники наукових праць.

 

Країна-партнер (за алфавітом)

Установа- партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Республіка Білорусь

Державний заклад освіти «Гродненський обласний інститут розвитку освіти»

Удосконалення технологій навчання в закладах вищої та початкової освіти.

Договір про міжнародне співробітництво і мережеву взаємодію в галузі освіти і науки

між

Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини і Державним закладом освіти «Гродненський обласний інститут розвитку освіти»

від 10.11.2017 р.

Договір діє 5 років з правом автоматичної пролонгації на наступні 5 років, якщо жодна з Сторін не виявила бажання розірвати цей Договір і не сповістила про це іншу Сторону.

Проведення наукових конференцій та семінарів, видання збірника наукових праць, в якому  презентовано результати досліджень в різних галузях педагогічної науки.

 

 

Польща

Вища школа професійної освіти у Лєшно

Узагальнення та дослідження педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського та сучасні дослідження в галузі дидактики, популяризація дидактичного вчення Яна Амоса Коменського у світі.

Угода між Уманським державним педагогічним університетом і Вищою школою професійної освіти у Лєшно (Польща) про створення і спільну координацію діяльності Лабораторії дидактики ім. Яна Амоса Коменського від 26.05.2011 р. Угода має необмежений термін дії.

Проведення наукових конференцій та семінарів, видання збірника наукових праць, в якому  презентовано результати досліджень педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського та сучасні дослідження в галузі дидактики.

 

 

11-12 жовтня 2019 р. проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи».  За результатами видано збірник наукових праць.

 

 

 

Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням окремо кожної бази та відповідного трафіка).

з/п

Реєстраційний номер

Назва твору

Автори

Рік

1

 

Цікаве природознавство у початковій школі : навчальний посібник для студентів педагогічних ун-тів

П. В. Дячук, Л. П. Перфільєва

2019

2

Свідоцтво

№ 85915

Логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра

О. М. Ящук

15.02.2019

3

Свідоцтво № 84277

Особливості формування комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку

Г. П. Волошина

14.01.2019

4

Свідоцтво

№ 83675

Типи та особливості уроків української мови і літературного читання у початкових класах

Г. П. Волошина

Л. М. Роєнко

14.12.2018

5

Свідоцтво

№ 83674

Підготовка майбутнього вчителя до застосування прийомів розвитку критичного мислення на уроках літературного читання

Г. П. Волошина

Л. М. Роєнко

14.12.2018

6

Свідоцтво

№ 83549

Формування вмінь навчатися впродовж життя в умовах Нової української школи

Г. І. Коберник

10.12.2018

7

Свідоцтво

№ 83673

Вправи як ефективний засіб засвоєння лінгводидактичних термінів і понять майбутніми учителями початкової школи

Г. П. Волошина

Л. М. Роєнко

14.12.2018

8

Свідоцтво

№ 83550

Ефективні шляхи реалізації наступності дошкільної та початкової шкільної освіти

Г. І. Коберник

10.12.2018

9

Свідоцтво

№ 83552

Індивідуалізація навчання школярів через адаптування навчальних завдань

Г. І. Коберник

10.12.2018

10

Свідоцтво

№ 83548

Формування патріотичних цінностей школярів як педагогічна проблема

Г. П. Волошина,

П. М. Волошин

10.12.2018

11

Свідоцтво

№ 84023

Літературознавчі ігри як засіб аналізу художнього твору

Г. П. Волошина,

П. М. Волошин

29.12.2018

12

Свідоцтво

№ 83677

Особенности работы над словосочетанием и предложением на уроках русского языка

Г. П. Волошина

14.12.2018

13

Свідоцтво №88253

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи «Технології навчання в мовно-літературній галузі початкової школи»

 

Роєнко Людмила Миколаївна

Торчинська Тамара Анатоліївна

2019

14

Свідоцтво № 83481

 

Навчально-методичний посібник «Методика навчання письма»

 

Грітченко Тетяна Яківна

2018

15

Свідоцтво № 88251

 

Навчально-методичний посібник «Методика навчання письма

Грітченко Тетяна Яківна

2019

 

 

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

 

Кафедра теорії початкового навчання (завідувач – д.пед.н., проф. Муковоз О.П.). Кафедральна тема: «Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі». Реєстраційний номер 0111U007549. Керівник – к. п. н., професор Коберник Г. І.

За звітний період досліджено виховуючий потенціал спілкування учнів молодшого шкільного віку в умовах групової роботи. Обгрунтовано, що едукаційне середовище є основним фактором становлення гуманних взаємин школярів. На основі аналізу психолого-педагогічних джерел визначено та експериментально перевірено провідні пізнавальні мотиви навчання молодших школярів та встановлено особливості організації роботи на уроці з дітьми покоління Z у початковій школі).

Проаналізовано теоретичні засади системи дистанційного навчання вчителів початкової школи. Обґрунтовано закономірності та принципи функціонування системи. Розкрито змістовий аспект дистанційного навчання вчителів початкової школи, до складу якого входить: авторські курси, уміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, досвід емоційно-вольового ставлення до цінностей дистанційного навчання, досвід професійного становлення та саморозвитку особистості засобами дистанційного навчання, досвід гуманної комунікації з викладачем та з колегами в професійному середовищі.

Розглянуто одну з важливих проблем закладів загальної середньої освіти – прилучення школярів до мистецтва читання, а відтак сприймання й усвідомлення художнього тексту як мистецтва слова. Увага акцентується на тому, що аналіз змісту, логіки тексту має йти за художнім, образним сприйняттям. Розкрито основні чинники, які сприяють розумінню й усвідомленню художнього твору. Виокремлено ефективні методи і прийоми, які сприяють побудові цілеспрямованої роботи з розвитку образного мовлення молодших школярів на уроках літературного читання.

Розглянуто проблему запровадження новітніх технологій у навчання школярів початкової школи в Україні та країнах Євросоюзу. Теоретично обґрунтовано ефективність застосування інноваційних засобів у роботі з учнями початкової школи в Україні та за кордоном. Проаналізовано впровадження освітніх технологій у навчально-виховний процес початкового шкільного закладу та досліджена інноваційна діяльність, як засіб вдосконалення системи роботи з дітьми в Україні та країнах ЄС. Встановлено, що застосування новітніх технологій під час вивчення навчальних дисциплін у початковій школі сприятиме ефективному розвитку і модернізації навчального процесу і розвитку початкової школи в цілому. З’ясовано, що новітні технології є суттєвими чинниками формування компетенцій молодшого школяра.

Упродовж звітного періоду членами кафедри видано: навчальних посібників – 1; статей, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus – 1; статей у закордонних виданнях – 2; статей у наукових виданнях України: категорія Б – 1, категорія В – 3; статей в інших виданнях України – 1; тез доповідей на міжнародних конференціях в межах України – 5; тез доповідей на Всеукраїнських конференціях – 17.

Організовано та проведено: 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції; 1 Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та молодих учених, 3 регіональні семінари, 10 Міжуніверситетських семінарів.

Отримано 12 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

 

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості (завідувач – к.пед.н., доц. Макарчук В.В.). Комплексна кафедральна тема «Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах освіти різних рівнів» 011U007530. У 2019 р. на кафедрі функціонують 5 наукових студентських гуртків (всього 39 студентів у складі гуртків). Відповідно до Плану проведення наукових конференцій, семінарів в УДПУ імені Павла Тичини за 2019 р. кафедрою було проведено  1 міжнародну наук.-практ. конференцію,  3 регіональних наук.-практ. семінари. У 2019 році викладацьким складом кафедри було надруковано 14 публікації, з них: 1 навчальний посібник, 3 статті у наукових виданнях України (категорія В); 10 тез доповідей.

За звітній період викладацьким складом кафедри була проведена наступна рорбота:

доцент кафедри Макарчук В. В. за звітний період працювала над науковою темою: «Організаційно-педагогічні засади взаємодії школи та сім`ї в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття)». Розглянуто історіографію та джерельну базу дослідження. Виокремлено роль громадськості в розвитку спільної діяльності школи і сім’ї. Досліджено роль культурно-освітніх організацій в розвитку різноманітних форм спільної діяльності школи та сім’ї. Проаналізовано форми роботи школи з сім’єю в період «головнінської» (1861–1866 рр.) та «толстовської» реформ (1866–1880 рр.). Структуровано періодизацію взаємодії школи та сім`ї в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття).

доцент кафедри Коломієць Н.А. в межах робочого часу продовжує дослідження на тему «Актуальні проблеми національного виховання учнівської та студентської молоді в умовах державотворчого процесу в Україні». На даному етапі здійснюється дослідження стану підготовки майбутніх вчителів початкових класів до здійснення національно-патріотичного виховання; проводиться аналіз державної стратегії національно-патріотичного виховання; з’ясовуються шляхи оптимізації національного патріотичного виховання молоді; 15 травня 2019 р. організовано та проведено Регіональний науково-практичний семінар «Громадянська компетентність молодших школярів у контексті національно-патріотичного виховання»;  

доцент кафедри Резніченко І. Г. за звітний період провела дослідження у рамках кафедральної теми: «Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах різних рівнів» (№ 011U007530) та в межах робочого часу було проведено роботу над темою «Теоретичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до виховної роботи з учнями». На основі вивчення прогресивного досвіду підготовки майбутнього фахівця початкової школи до виховної роботи з учнями в загальній структурі професійної діяльності у вітчизняній і зарубіжній науці визначено теоретичні засади дослідження. Сформовано систему навчальних і виховних чинників, що сприяють ефективній підготовці майбутнього вчителя до виховної роботи у школі. З’ясовано основні умови ефективності педагогічного партнерства сім ї та школи та основні форми їх співпраці.

доцент кафедри Дзюбенко І. А. протягом навчального року розпочала роботу над дисертаційним дослідженням «Провідні тенденції формування громадянськості учнів у країнах Європейського союзу», вибір даної теми зумовили необхідність перегляду та вдосконалення національної концепції громадянського виховання підростаючого покоління та відсутність у нашій державі порівняльних досліджень досвіду країн Європейського союзу. У дисертаційному дослідженні розглядатиметься і аналізуватиметься досвід громадянського виховання молоді країн Європейських країн, з якими Україна має стійкі взаємостосунки і партнерські відносини. Це – країни-сусіди (Болгарія, Польща, Словаччина, Чехія) та провідні країни Європейського союзу (Велика Британія, Італія, Німеччина, Норвегія, Франція, Швеція, Фінляндія), в яких серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне та громадянське виховання молоді.

 

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі.

Кафедральна тема: «Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи» (0111U009199), «Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (0115U000074).

Керівником науково-дослідної роботи на кафедрі є завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Комар О.А.

За звітний період:

 • розкрито актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти. Визначено, що реалізація цієї проблеми в умовах Нової української школи потребує використання в освітньому просторі ЗВО інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових чи вдосконалених концепцій, принципів та підходів до освіти. Проаналізовано причини, що зумовили потребу в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності на сучасному етапі розвитку освіти. Розкрито сутність поняття «професійна підготовка вчителя початкової школи». Схарактеризовано низку інноваційних технологій, які, наефективніше сприятимуть професійному становленню майбутніх учителів початкової школи: розвитку критичного мислення, проблемного навчання та інтерактивна;
 • проаналізовано інтеракцію як основу освітнього співробітництва на уроках у початковій школі. Досліджено перспективи подальших розвідок модернізації та застосування методів і форм організації освітнього процесу у початковій школі та професійній підготовці вчителів;
 • розглянуто окремі аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів. Визначено уміння, якими має володіти вчитель для успішного формування літературно-творчого потенціалу школяра. Схарактеризовано умови підготовки студентів до розвитку літерно-творчих здібностей;
 • проаналізовано технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів іноземних мов. Розглянуто готовність учителя початкової школи до навчання іноземних мов у контексті особистісно-орієнтованого підходу як інтегративної якості особистості, що виявляється в єдності мотивації професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, що є умовою реалізації професійно-педагогічної діяльності;
 • розкрито теоретичне осмислення інклюзивних процесів в освіті. Представлено деякі підходи до розвитку освітньої інклюзії, визначено ціннісну значимість спільного навчання нормо-типових дітей та дітей з особливими освітніми потребами;
 • проаналізовано лінгво-дидактичні та психолого-педагогічні аспекти засвоєння молодшими школярами виражальних мовних засобів у текстах розмовного, художнього та науково-популярного стилів. Визначено найсприятливіші можливості для ознайомлення та вивчення виражальних можливостей мовних одиниць у текстах різних стилів.

Упродовж звітного періоду членами кафедри видано: навчальних посібників – 8; статей проіндексованих у міжнародних науко метричних базах даних Scopus – 1, Web of Science – 1; статей у закордоних виданнях – 4; статей у наукових видання України: категорії Б – 1, категорія В – 14; статей у інших виданнях України – 7; тез доповідей на міжнародних конференціях в межах України – 26, за кордоном – 5; тез доповідей на Всеукраїнських конференціях – 21.

Організовано та проведено 2 Всеукраїнських студентських Інтернет-конференцій та 1 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція; 1 регіональний науково-практичний семінар.

Отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Взято участь в освітньому заході «НУШ-ФЕСТ». Який відбувся у м. Києві за ініціативи Педагогічного інституту Київського університету ім.. Б. Грінченка.

 

Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

 

 

 

з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу), його марка, фірма-виробник, країна походження

Науковий (і) напрям (и) та структурний (і) підрозділ (и), для якого (яких) здійснено закупівлю

Вартість, тис. грн

1

2

3

4

 

1.

1. Осередок для творчості (стіл-тумба, 2 шафи, 1 комод);

2. Осередок вчителя (стіл, стцлець);

3. Зона відпочинку ( 6 пуфіків, 1 лего-килимок);

4. Стенди НУШ;

5. Тематичні стенди : математика, українська мова, англійська мова, «Я у світі»;

6. Зона творчості: дошка, комод, човник іграшковий;

7. Робоча зона для учнів (6 стільців, 6 стоолів).

Структурний підрозділ ФПО «Лабораторія модернізації початкової освіти»

55 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету                             _                                                                                 Б.А. Якимчук

2